IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 2

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ tidiitì tì ntú tisɑ̀ɑ̀tì, kòò tì nɑ̀ɑ nkɛ́yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ nkɛ́cɔ̃nnɛ́ tihúúntì, 2kɛ́tɔní dɛ kó muyuo nkɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bí, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̃tɛ́ dɛ kó muyuo mmùù mɛ nkɔkɛ́nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́yóótɛ́ tihúúntì timɔu dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ kɛ dò ndipɑ̃nnì dimɔu tú n kpɛri. Dɛ kó dipɑ̃nnì yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì fɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 3Dɛ kó muyuo mmùù sùɔ́, mmù yó ntú Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ̀ kɔ̃mu mmu kɛ yɛ̃́ bɛ̀ mù nni mpɑ̃mɛ̀ mu kɛ̀ mù cɑ̃̀ɑ̃́. 4Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ tidiitì kó dipɑ̃nnì, kòò dɔ́ kɛ́pṹnnɛ́mu dɛ kó tidiitì wèe ɑ̃ntɛnɛ̀ dɛ kó muyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ bɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, kɛ́pṹnnɛ́ dɛ kó mudiì kɛ́wɑɑrɛ mɛkùɔ̀. 5Kɛ̀ kupɛ̃́mpɛ̃ńkù mɛ nni nku, wèe ɑ̃ntɛnɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɑ́ɑ̀, kɛ bɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, 6kɛ́ kù wɛ̀rí kɛ́yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ nku ĩ́nkɛ̀. Tidiitì kó dipɑ̃nnì ndi. 7Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ m pɑ̃ tidiitì kó dipɑ̃nnì, kòò dɔ́ kɛ́ tì cìemmu wèe ɑ̃ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ ndɛ kó muyuo. 8Wèè mɛ ndɔ́ kɛ́ m pɑ̃ dɛ kó dipɑ̃nnì, kòò dì tũ̀ntɛ kɛ dèè wèe tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì kòò dì kɔ̀tɛnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀. 9Dɛ kó dipɑ̃nnì miɛkɛ nkɛ, ikuɔ́ nìùtì yóó yɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ́tuɔ, nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ kɛ dò ndipɑ̃nnì dimɔu tú n kpɛri. Dɛ kó dipɑ̃nnì yó ntú dìì tùɔ dìndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 10Dɛ kó muyuo mmùù sùɔ́ mmù yó ntú Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛmɑ́ɑ̀ kɔ̃mu mmu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ mù nni mpɑ̃mɛ̀mu. 11Di yóó m pɑ̃ tìì diitì kó dimɑ̀ɑ̀ tì níí bɑ́ nkɔkɛ́nɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, di bɑ́ɑ́ tì kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti yoo mɛcekùɔ̀ nkɛ́tuɔ. 12Di bo nɑ kɛ́ m pɑ̃ di pɑɑ nkó tidiketitì, tì nɛ́ bɑ́ ntú tìì yóó tuɔ ntìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 13Di níí ɑ̃nnɛ́ mukɔ́kúɔ́ nyɛpɑ̃rɛ̀ yɛmɔu di yóó nní mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀, di níí bɑ́ɑ́ yóu di bo ɑ̃nnɛ́mɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nyɛpɑ̃rɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ tu tidiitì. Mukɔ́kúɔ́ mbɛnkú mɛtɑummɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ yó mbomɛ̀ mmɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Yɛpɑ̃rɛ̀ yɛmɔu di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ níí nhɑ̃ mukɔ́kúɔ́. 14Kɛ̀ di yóó m pɑ̃ di pɑɑ nkó tidiketitì dí tì pũ̀ńnɛ́ kɛ́ũntɛ́ kɛ́puɔ mbɑ́ di bɑ́ɑ́ fṹṹtí, 15kɛ́yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ nkɛ́cɔ̃nnɛ́ tihúúntì. Tidiitì kó dipɑ̃nnì ndi. 16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi yɛ̃tɛ́ dɛ kó muyuo mmùù mɛ nkɔkɛ́nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́yóótɛ́ tihúúntì timɔu dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ, nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ kɛ dò ndipɑ̃nnì dimɔu tú n kpɛri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\