IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 20

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú, kɛ̀ di kóò mɔù yoo opɔ̀ɔ̀ wèè di bonɛ̀ kòò fèútɛ́ o birɛ dibɔɔ̀ Mɔdɔki bɛ̀ɛ ò kùɔ. Dihɛì yɛmbɛ̀ɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 3Kòò mɔù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mí m mɔ́mmuɔ m miɛkɛ yóó ò yɛ̀mu, kɛ̀ nh ò dènnɛ o kɔbɛ miɛkɛ. Kɛ yɛ̃́ ò fèútɛ́mɛ̀ o birɛ dibɔɔ̀ Mɔdɔki kɛ sĩ̀nkùnnɛ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ cɑ̀kɛ n yetisɑ̀ɑ̀rì. 4Kɛ dihɛì yɛmbɛ̀ bùútóo dɛ kpɛti, kɛ í dɔ́ kóò kùɔ. 5Mí m mɔ́mmuɔ mmíì miɛkɛ yóó ò yɛ̀, wenwe nɛ̀ o fuku kumɔu, kɛ̀ m bɛ̀ dènnɛ bɛ kɔbɛ miɛkɛ, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ò tũ̀nnɛ kɛ fìé dɛ kó dibɔɔ̀. 6Kɛ̀ wèè bùtínnɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kɔrì bɛ̀ɛ̀ bourí tinubootì nɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ borɛ̀, m miɛkɛ yóó ò yɛ̀mu kɛ̀ nhò dènnɛ o kɔbɛ miɛkɛ. 7Ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ kɛ dò mpɑ́í pɑ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 8Dí ntũ n tié nkɛ ndɔɔri n yɛ̃mmɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ di cɑ̃́ɑ̃́. 9Wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nho cicɛ yoo o yɔ̃ bɛ̀ɛ ò kùɔ. Ò kùɔ omɑ́ɑ̀ ndi kɛ yɛ̃́ o sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ o cicɛ nwe yoo o yɔ̃. 10Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ otɔù pokù bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ bɛdɛ́, wenwe nɛ̀ dɛ kóo nitipòkù. 11Kòò mɔù duɔ́nɛ̀ o cicɛ pokù bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ bɛdɛ́ wenwe nɛ̀ dɛ kóo nitipòkù. Bɛ̀ kùɔ bɛmɑ́ɑ̀ ndi. 12Kɛ̀ wèè duɔ́nɛ̀ o birɛ pokù ò dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ nyi bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. Bɛ̀ kùɔ bɛmɑ́ɑ̀ ndi. 13Kòò mɔù duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù bɛ̀ dɔunɛ̀mɛ̀ onitipòkù, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ nyi, bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ bɛdɛ́. Bɛ̀ kùɔ bɛmɑ́ɑ̀ ndi. 14Kòò mɔù po onitipòkù kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tùótɛ́ dɛ kóo nitipòkù yɔ̃, isɔkɛ nyi bɛ̀ɛ bɛ̀ cɔ́u nwenwe nɛ̀ dɛ kóo nitipòkù kɛ́dɛitɛ isɔkɛ di cuokɛ̀. Bɛ̀ kùɔ bɛmɑ́ɑ̀ ndi. 15Kòò mɔù duɔ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ kɛ́kuɔ dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀. 16Kòo nitipòkù mɔù yóu kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ ò duɔ́nɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ kɛ́kuɔnɛ̀ dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀. Dɛ̀ kùɔ dɛmɑ́ɑ̀ ndi dɛdɛ́. 17Kòò mɔù puokɛ o tɑ̃ũ̀ kɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ mbɛ yɔ̃ yoo bɛ cɑ̃̀ɑ̃́ mbɛ cicɛ, kòò ò duɔ́nɛ̀ ifɛi kpɛrɛ ndɛ. Bɛ̀ɛ bɛ̀ dɛ̀itɛ bɛ botí kɔbɛ miɛkɛ bɑ́ wè kòò nwúó, dɛ kó mɛyɛi mbo bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 18Kɛ̀ wèè mɛ nduɔ́nɛ̀ onitipòkù ò yùɔ́ ndìì mɔ̀nnì, kɛ yɑ̀ o yɔ́ntì bɛ̀ɛ bɛ̀ dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɛ̃́mɛ̀mu bɛdɛ́ ò yùɔ́mmɛ̀ kɛ duɔ́. 19Òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o yɔ̃ nɑntɛ̀ yoo o yɔ̃ kóo kótì yoo o cicɛ tɑ̃ũ̀. Di tú mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ mbɛ, kòò mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛɛ̀ yóó tɔ dɛ kó mɛyɛi. Wèè mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wenwe nɛ̀ ò duɔ́nɛ̀ wè bɛ̀ tɔ bɛdɛ́ ndi dɛ kó mɛyɛi. 20Kɛ̀ wèè puokɛ o cicɛ nɑntɛ̀ pokù yoo o cicɛ kóo kótì kou bɛdɛ́ bɛ̀ɛ tɔ dɛ kó mɛyɛi. Bɛ̀ bo kú bɑ́ bɛ̀ í mɔ̀ɔ̀tɛ dɛbirɛ. 21Wèè puokɛ o nɑntɛ̀ pokù yoo o kóo kótì pokù ò sĩ̀nkùnnɛ omɑ́ɑ̀ ndi, bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ dɛbirɛ. 22Dí mpĩ́ n di nɑ̀kɛ́ tì timɔu nɛ̀ n tié nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃ mmù kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dihɛì n di kɔrinɛ̀ dì bɑ́ɑ́ di tɔ̃́. 23Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ ibotí n yóó bɛti ì dɛ kó dihɛì miɛkɛ ì borimɛ, bɛ̀ mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ̀ m bɛ̀ pɛ̃̀. 24N di nɑ̀kɛ́mu kɛ tú: Míì mɔ́mmuɔ nyóó di duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀, mɛnɑɑmiɛ̀ nnɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te kɛ di cɑ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ ibotí tɛì. 25Mbɑɑ̀tìnɛ̀ tũnkɛ́ iwũɔ̃, n yɛ̃ ndí nyo nyì nɛ̀ n yɛ̃ ndí nci ì. Di bɑ́ɑ́ di n yɛ̃ ndí nci kùù wɑnwɑnkù yoo tɛ̀ɛ̀ nɔ̀tɛ̀ yoo dɛ̀ɛ̀ bɑmbɑɑ̀nnɛ̀ kɛ́sĩnkùnnɛ dimɑ́ɑ̀. 26Ndònnɛ̀ pɑ́íí, kɛ́ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú n kɔbɛ, kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndòmmɛ̀ pɑ́íí nwe, kɛ̀ míì di cɑ̃̀ńnɛ́nɛ̀ ibotí tɛì, kɛ̀ di bo ntú n kɔbɛ. 27Di miɛkɛ kòo nitidɔ̀ù mɔù yoo onitipòkù tu opɑ̃ũ̀ yoo ò boorí tinubootì, bɛ̀ɛ ò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. Ò kùɔ omɑ́ɑ̀ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\