IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 25

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì dihɛì n di duɔ́ ndì, dí soó mmukútímù, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ om̀pɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ntú n kó disɑ̃nni. 3Dí nkuuti kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀, kɛ́mbuɔtì di diitì, kɛ́píenko fínyĩ̀ kó dɛtie nkɛ tɔ̃ũ̀ dɛ bɛ. 4Dibenni yiénnì miɛkɛ kɛtenkɛ̀ kó diom̀pùbenni ndi, di bɑ́ɑ́ buɔtí, di mɛ mbɑ́ɑ́ píe nfínyĩ̀ kó dɛtie. Dɛ̀ yó ntú n kó disɑ̃nni ndi. 5Kɛ̀ tididenti yɛ̀ di bɑ́ɑ́ tì dɛ̀itɛ, bɑ́ nɛ̀ di í mɛ mpíemmɛ̀ di tie nkɛ̀ dɛ̀ pɛitɛ́, di bɑ́ɑ́ tɔ̃ũ dɛ bɛ, kɛtenkɛ̀ om̀pùbenni ndi. 6Dí nyo ntididenti díndi nɛ̀ di kó tidɑɑtì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀. 7Nɛ̀ dɛ kó tidiitì miɛkɛ nkɛ di wũɔ̃ yóó pɛ́tɛ́mɛ̀ kɛ́di nɛ̀ dihɛì kó tiwɑnwɑntì timɔu. 8Di níí kɑɑ̀ nyɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀. Dɛ kó yɛbie nyó mbo yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ yɛ̀wɛi ndi. 9Dibenni sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ diwɛínnì kóo tɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè píínnì, diyiè diɛrì ndi, mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í. Dí duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ eé ditɑ̃tɛheù dihɛì dimɔu miɛkɛ, 10kɛ́pĩɛ̃kɛ́, dibenni sipísìnùmmù kpɛri yó ntúmɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù kpɛri ndi, dibɑnni diɛrì kó dibenni ndi, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú kudɑɑkù n kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. Dɛ kó dibenni bɑ́ wè ò bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ o tenkɛ̀, bɑ́ wè kòo kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Dibenni sipísìnùmmù kpɛri yó ntú tidɑɑtì fĩ́ĩmmù kpɛri ndi, dibɑnni diɛrì kó dibenni ndi. Dɛ benni di bɑ́ɑ́ buɔtí di mɛ mbɑ́ɑ́ dɛitɛ tididenti yoo dí tɔ̃ũ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ dɛ bɛ, di í píe ndɛ kó yɛbɛ. 12Dɛ kó dibenni tú tidɑɑtì fĩ́ĩmmù kpɛri ndi, dɛ kó dibenni miɛkɛ di yó nyo ntididenti nti. Diwɛ̀ì kó dibenni ndi, dí ndì wùó ndìì cɑ̃̀ɑ̃́. 13Dɛ kó dibenni miɛkɛ bɑ́ wè ò bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ o tenkɛ̀. 14Kòò mɔù fiitinɛ̀ o kou kɛtenkɛ̀ yoo ò kɛ̀ nhò donnɛ̀, ò bɑ́ɑ́ ò ciitɛ́. 15Wèe wéntɛ́ dɛ̀ kpɑɑ́ yɛbie nyɛ̀dɛ̀ kɛ̀ n kó dibennii tuɔkɛní, dɛ miɛkɛ nkɛ ò yóó nɑmɛ̀ kóò kèétɛ́ idíítí. 16Kɛ̀ yɛbie nsũ idíítí nsũ kɛ̀ yɛ̀ mɛ nkɛ̃ńnì idíítí nkɛ̃ńnì, di yó nwéí yɛbie mmɑmɛ̀ mmɛ kɛ kékíí idíítí. 17Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ ciitɛ́ otɔù. Di nni ndé, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 18Dí mpĩ́ n tié nnɛ̀ n kuɔ́ kɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, mɛmmɛ di bo mbomɛ̀ di tenkɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀. 19Kɛ̀ di pɑɑ nní mpɛí, kɛ̀ di yo nkɛ sɑ̀nnɛ̀ kɛ́mbo kɛ í yĩɛ̃̀kù. 20Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ di bo bekɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti nɛ́ yó nyo mbɑ kɛ̀ ti í kùútí dibenni yiénnì kɛ dɛ̀itɛ tidiitì? 21N yóó duɔ́ nkɛ̀ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ níí mbo di ĩ́nkɛ̀, dibenni kuɔ́nnì miɛkɛ kɛ̀ di pɑɑ nníí pɛitɛ́, kɛ̀ dɛ̀ nsɑ̀nnɛ̀ di bo nyommɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 22Kɛ̀ di buɔtí dibenni niínnì miɛkɛ di bo nɑ kɛ́nyo ntidikótì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dibenni wɛínnì di bo dɛitɛmɛ̀ tipɑ̀ntì. 23Òmɔù bɑ́ɑ́ fítɛ́ kɛtenkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè kɛ yɛ̃́ míì temɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ di tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kɛ bo kɛ miɛkɛ. 24Dihɛì n yóó di duɔ́ ndì miɛkɛ, dí dɔú nyikuɔ́ kòò mɔù fìtɛ́ o tenkɛ̀ wèe nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ kɛ̀ dontɛ́. 25Kòò mɔù tebitɛ tɑ ticĩ̀tì kɛ fìtɛ́ kɛtenkɛ̀, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wèè ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ weè dò nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ kɛ̀ dontɛ́. 26Kòò mɔù mɛ nyí mɔkɛ wèè ò tɔ̀kɛ́nɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́ kɛ̀ dontɛ́, kòò wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̀tɛ́ dìì yiè idíítí ò bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ o tenkɛ̀. 27Bɛ̀ɛ kɑɑ̀ nyɛbie nyɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́bɑtɛ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ o tenkɛ̀. 28Kòò mɛ nyí pɛ̀tɛ́ ò bo yietí mù wèè kɛ̀ dontɛ́ wè nkpɑɑ́ kɛ kɛ̀ te, kɛ bɑɑnɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni kòò nɛ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́cɔutɛ́ o tenkɛ̀. 29Kòò mɛ nfìtɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ bo dihɛì iduotí fitɛ́ dì, dibenni dìmɑ́ɑ̀ kó mukṹṹ mmiɛkɛ nkɛ ò bo nɑmɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dontɛ́. Kòò dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dontɛ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dibenni nɛ̀ ò tɛ̀ fìtɛ́mɛ̀. 30Kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dibenni kòò í wɛ̃̀tɛ kɛ tɛ̀ dontɛ́, wèè tɛ̀ dontɛ́ weè yó ntɛ̀ te sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ o yɑɑ̀bío. Tɛ yiɛ̀ mbɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ cɔutɛ́ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù bo tuɔkɛmɛ̀. 31Kɛ̀ sicɛ̃́ĩ sìì bo yɛhɛkɛ̀ iduotí í fitɛ́ yɛ̀ si yó ndònnɛ̀ dɛpɑɑ ndòmmɛ̀ mmɛ, tɛ yiɛ̀ nníí bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dontɛ́ yoo wèe wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ cɔutɛ́ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù bo tuɔkɛmɛ̀. 32Defiibɛ biɛ yó mmɔkɛmu kucɛ kɛ níí nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ bɛ tenkɛ̀ yoo bɛ cɛ̃́ĩ sɑ̃́ɑ̃̀. 33Bɑ́ kɛ̀ Defii botí kou weè dontɛ́nɛ̀ o tebitɛ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni tùɔ̀kɛ wèe wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ duɔ́ ntɛ yiɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ cɛ̃́ĩ siì tumɛ̀ bɛ kpɛrɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. 34Bɛ̀ bɑ́ɑ́ fítɛ́ bɛ pénnɛ̀ bɛ kó kɛtenkɛ̀ yó nni nkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 35Kòò mɔù kou tɑ ticĩ̀tì miɛkɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ mùmɑmù, wè nhò tɔ, kòò mɛ ntú opɔ̀ɔ̀ nwe ò nhò tɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòò mbo o borɛ̀. 36Ò bɑ́ nwɑnti mucɔ̃́ntimu o ĩ́nkɛ̀, ò bɑ́ nwɑnti kɛ bo ò di. Ò ndé mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ o kou nhò bonɛ̀. 37Kòò mɛ nhò pèntɛ idíítí nyi ò bɑ́ nwɑnti kɛ́cɔ̃ntɛ, kɛ̀ tidiitì mɛ nni nti ò bɑ́ nwɑnti wèe ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ́nɔ́ɔ́. 38Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te kɛ̀ di dènnɛní Esibiti kɛ bo di duɔ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀, kɛ̀ di ntú n kɔbɛ. 39Kòò mɔù kou tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ mùmɑmù, kɛ fìtɛ́nɛ̀ omɑ́ɑ̀ otɔù kɛ bo mpĩ́ nho tɔ̃mmú, wèè ò dontɛ́ ò bɑ́ɑ́ ò pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú. 40Wè nhò bonɛ̀ kɛ dònnɛ̀ o kóo tɔ̃ntì yoo wèè kɔ̀tɛní kɛ ò tɑɑ̀nɛ̀. Wè nhò pĩ̀ńnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni yɑ̀ɑ tuɔkɛnní. 41Kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni tùɔ̀kɛní, wèe kò nwenwe nɛ̀ o bí o kɔbɛ borɛ̀, kɛ́kɑri o yɛmbɛ̀ tenkɛ̀. 42Di tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ n di dènnɛní Esibiti, òmɔù bɑ́ɑ́ fítɛ́ omɑ́ɑ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fítɛ́mɛ̀ kudɑɑkù. 43Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ otɔù muwɛ̃rímú. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te, di nni ndé! 44Di kó tidɑɑtì tinitidɑɑtì nɛ̀ tinitipòtì tì yóó yɛ̀nní yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ di fitɛ́ yɛ̀nyɛ. Di yó mbɛ ndonnɛ̀ tidɑɑtì. 45Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ di bonɛ̀, di bo nɑ kɛ níí dontɛ́ bɛ bí, yoo bɛ̀ɛ̀ do di bonɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ yɑɑ̀bí. Bɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ di tenkɛ̀ nkɛ díì bɛ̀ te. 46Di bo kú kɛ́yóu dɛ̀ di bí iì dò nkɛ́ dɛ̀ tùótɛ́, kɛ̀ bɛmbɛ ntú di kó tidɑɑtì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ di tebìí Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀, òmɔù bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ otɔù muwɛ̃rímú. 47Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò mbɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ yoo bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ kɛ di bonɛ̀ bɛ kóò mɔù mɔ̀kɛ idíítí, kɛ̀ di tebitɛ mɑtɛ̀ ò mɔ̀kɛnɛ̀ dibɑ̀nnì, koò fìtɛ́nɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ yoo bɑ́ kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kó dɛyɑɑ̀birɛ mɑrɛ̀ ndɛ tɛ̀ fìtɛ́nɛ̀mɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀. 48Di mɔkɛmu kucɛ kɛ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ di tebitɛ, di kou mɔù bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ di tebitɛ. 49O cicɛ kou yoo o cicɛ kou kó dɛbirɛ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dontɛ́, yoo otɔù mɔù nɛ̀ wè bɛ̀ tu mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ. Kɛ̀ dɛ̀ í dò mmɛmmɛ tɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̀tɛ́ tɛ kpɛrɛ tɛ̀ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ tɛmɑ́ɑ̀. 50Kɛ̀ tɛ̀ yóó dontɛ́ tɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ nɛ̀ wèè do nkɛ́ tɛ̀ dontɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nyɛbie nwèè do tɛ̀ dontɛ́ ò tɛ̀ dontɛ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bie sootɛ́ dɛ cuokɛ̀, kɛ̀ n kó dibenni nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní. Bɛ̀ yóó wéntɛ́ yɛbie nyɛ̀ɛ̀ sokɛ́ yɛ̀nyɛ dɛ cuokɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kéétɛ́ idíítí bɑ́ dìì yiè kɛ̀ idíítí mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yietí ì otɔ̃ntì diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 51Kɛ̀ dɛ kó yɛbie nkpɑɑ́ kɛ sũ ò yóó yietí kɛ̀ ì nsũmu kɛ̀ di tebitɛ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ tɛmɑ́ɑ̀. 52Kɛ̀ yɛbie mmɛ nyí kpɑɑ́ sũ kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni tùɔ̀kɛní tɛ̀ tó yietí kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ yɛbie mmɑ̀mɛ̀, kɛ̀ tɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ tɛmɑ́ɑ̀. 53Kɛ̀ bɛ̀ dontɛ́ òmɔù ò níí yó mbo wèè ò dontɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dò nho tɔ̃ntì nwe, di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ̀ nhò dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ muwɛ̃rímú. 54Kòò mɛ nyí nɑ kɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ omɑ́ɑ̀ dɛ kó mɛborimɛ mɛdɛ́ miɛkɛ wè mbɑɑ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni kɛ́yɛ̀ wenwe nɛ̀ o bí. 55Díndi Isidɑyɛɛribɛ di tú n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ kɛ̀ n di dènnɛní Esibiti kó kɛtenkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nkuyie míì di dènnɛní Esibiti tenkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\