IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 26

1Di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ sitenkɑɑnìi kɛ́ sì fìíkú yoo di fííkú yɛsĩ̀mpókɛ̀, di bɑ́ɑ́ cíɛ́kɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́ yɛ̀ kèrí tifèntì kɛ́fííkú kɛ́nninku yɛ ììkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 2Dí mpĩ́ n di nɑ̀kɛ́ tì siom̀pùsi ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndé n tɑummɛ̀ tou. Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie. 3Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di yie nkɛ pĩ́ n tié nnɛ̀ n tɑnnɔ̀ kɛ dɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, 4m bo ndi duɔ̀ nfɛtɑɑfɛ̀ fɛ mɔ̀nnì, kɛ̀ di pɑɑ nní mpɛí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ di tebiiti mpɛí mɛsɑ̀ɑ̀. 5Kɛ̀ di níí mpuotì tidiitì kɛ̀ di tebiitii binɛ̀, kɛ̀ di ntɔ̃ũ di tebiiti kɛ́tuɔkɛnɛ̀ di bo buɔtímɛ̀ tidiitì, kɛ̀ di nyo kɛ sɑ̀nnɛ̀ kɛ́mbo bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í di kɔɔ́nnɛ̀. 6Kɛ̀ n di duɔ́ ndiwɛ̀ì dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ di níí nduɔ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù. Kɛ̀ n kɛi ndɛsĩ̀nnɛ̀, mudoò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ɑ̃nnɛ́ di kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 7Kɛ̀ di mbɛtì di dootitɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù. 8Di miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀nùmmù níí bo mbɛtì tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ mbɛtì tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) kɛ̀ di bɛ̀ kɔ̀ù. 9Kɛ̀ nní mbo difɔ̃nkó kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di piɛ́ kɛ̀ nní mpĩ́ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. 10Kɛ̀ di níí nyo ndi diitì kɛ̀ tipɑ̀ntìi bi, kɛ̀ di cṹũnní tikótì kɛ́ɑ̃nnɛ́ tipɑ̀ntì. 11Kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mbo di cuokɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, m bɑ́ɑ́ di pɛ̃̀. 12M bo mbo di cuokɛ̀, kɛ di te kɛ̀ di tú n kɔbɛ. 13Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te, kɛ di dènnɛní Esibiti. Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú tidɑɑtì, kɛ toutɛ́ di tuɔ Esibiti kɔbɛ do di toú nyɛ̀, kɛ dí nɑ kɛ ɔ̃ nkérí kɛ yíéo. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ di mɛ nyetɛ n kpɛti kɛ í tũ̀nnɛ n tɑnnɔ̀ yɛmɔu, 15kɛ̀ di bùtínnɛ́ n kuɔ́ kɛ pɛ̃̀ n tié, kɛ̀ di tɔ̃̀tɛ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀, kɛ yóu kɛ tɛ̃́nkɛ í dɔɔri n tɑnnɔ̀ yɛmɔu yɛ̃mmɛ̀. 16Ntɛ n yóó di dɔɔ̀mɛ̀: M bo duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ di do kɛ́ di kũɔ̃ nkɛ̀ kukɔ̃ntonnɔɔ diɛkù di pĩ́ nkɛ̀ di nuɔ ntɑ, kɛ̀ kùu tɑ kɛ́ncɑ́ɑ́ ndi kɔ̃̀ntì. Kɛ̀ di níí buɔtí tidiitì kɛ̀ tìi bi kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́ tì dɛ̀itɛ bɑ́ di bɑ́ɑ́ cɔ̃ntɛ. 17Kɛ̀ n di bútínnɛ́ kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ɛ di nɑ, di níìmbɛ̀ bo di bɑɑtɛ́ kɛ̀ di ncooti bɑ́ bɛ̀ í di bɛtì. 18Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di í kèńtɛ́ n kpɛti, nní ndi sɔkɛ́ tiyɛ̃ĩti di yɛi nkpɛ́í, 19kɛ́pɔntɛ di wɛ̃rímú mùù te kɛ̀ di mɔkɛ tɛfentɛ̀, m bo duɔ́ nkɛ̀ tiwɛtìi kpenkɛ timɑ́tì tɛ̃mɛ̀ bɑ́ fɛtɑɑfɛ̀ bɑ́ nniu, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ́dontɛnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀. 20Kɛ̀ di sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ndeu di wɛ̃rímú dɛtetìrɛ̀ bɑ́ di pɑɑ mbɑ́ mpɛí. Di pɑɑ nkó titebiiti mɛ mbɑ́ mpɛí. 21Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di yetɛ, kɛ í dɔ́ kɛ́ n kéntɛ́, nní ndi sɔkɛ́ tiyɛ̃ĩti di yɛi mmɑmɛ̀, 22kɛ́duɔ́ nkɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́mpĩĩ ndi bí, kɛ́deè di wũɔ̃, dɛsĩ̀nnɛ̀ bo di yɑɑtɛ kɛ̀ di cɛ di do keri ìi kpɑ́nnɛ́. 23Kɛ̀ n yĩ mɛmmɛ kɛ̀ dɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ kɛ bo di tié, kɛ̀ dɛ̀ dò ndi kpɑɑ́ sɔkɛ́ kɛ yetírí n kpɛti. 24Dɛ mɔ̀nnì mí mmɔ́mmuɔ mmíì nɛ́ yóó cómmú kɛ́ di potɛ́ di yɛi nkpɛ́í, 25kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di dootitɔbɛ̀ ndi kɔù, kɛ pɛiri di tɔ̃̀tɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀. Kɛ̀ di cokɛ́ kɛ tìí ndi ɛkɛ̀ miɛkɛ, n duɔ́nko mutenkṹṹ nnɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ di tɑ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ. 26Kɛ̀ n di mɔntɛ mudiì, kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ níí wɛ̃nnɛ́ kɛ́pṹnnɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ dipɛ̃́ɛ̃̀fiunnì dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́ wè ndi duɔ́ nkɛ̀ dí ò berí kɛ́wɛ́rí kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ bɑ́ di bɑ́ nsɑ̀nnɛ̀. 27Kɛ̀ n yĩ mɛmmɛ kɛ̀ di bɑɑ yetɛ kɛ í dɔ́ kɛ n kéntɛ́, 28m miɛkɛ bo di yɛ̀, kɛ̀ n di ɑ̃nnɛ́ tiyɛ̃ĩti di yɛi nkpɛ́í, 29kɛ̀ di nkɔù di bí kɛ cɑ́ɑ́, initidɑɑì nɛ̀ initipòì, 30kɛ puɔ ndi bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ di wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ di tuɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì kɛ́ di kuɔ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ di bɔkɛ̀ m pùɔ nyɛ̀. 31M miɛkɛ bo di yɛ̀ kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ di ɛkɛ̀ɛ nɑɑ́ ntidobontì, kɛ̀ m puɔ ndi wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkémmú tihúúntì di tuɔ̀ ntì kó kufɔ̃ɔ̃ku. 32Míì mɔ́mmuɔ nyóó pɔntɛ di kó dihɛì kɛ́dɛ́ítɛ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ di di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀riní kɛ bo mbo dɛ kó dihɛì miɛkɛ. 33Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ mudoò tɑnní kɛ̀ dí cíɛ́tɛ́, kɛ̀ di cɛ̃́ĩĩ nɑɑ́ ntidobontì, kɛ̀ di tenkɛ̀ɛ dɔúnko. 34Di bo mbo dìì mɔ̀nnì di dootitɔbɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ, dɛ mɔ̀nnì di tenkɛ̀ bo pɛ́tɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ di do kɛ̀ mɔ̀ntɛ tɛ̀, 35kɛ̀ bo om̀pɛ̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ́fɔ́ɔ́ ndi do kɛ̀ yetɛnɛ̀ tɛ̀ɛ̀ om̀pùtɛ̀ di bo dìì mɔ̀nnì kɛ miɛkɛ. 36Di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ di dootitɔbɛ̀ ɛkɛ̀ miɛkɛ m bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́, mbɑ́ kɛ̀ kufɔ̃kpɛ̃̀rìkù nɑmpɛ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́ndò nhòmɔù bɛ̀ bɛ̀ti nɛ̀ disiè, kɛ̀ bɛ̀ ncokù kɛ duò bɑ́ òmɔù í bɛ̀ bɛ̀ti. 37Bɛ̀ bo ncokù kɛ bétírí bɛtɔbɛ̀ kɛ dò mbɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti, òmɔù mɛ nyí bɛ̀ bɛ̀ti. Di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́bɑɑo di dootitɔbɛ̀. 38Kɛ̀ di yɛi ndi dootitɔbɛ̀ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ kɛ̀ di di. 39Di miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́mbo bɛ dootitɔbɛ̀ ɛkɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo ncĩtiri, bɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ yɛi nkpɛ́í nnɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ kpɛ́í. 40Dɛ mɔ̀nnì ndi Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ yó nkpɑɑ́ bɛ̀ yóó bɑntɛ́mɛ̀ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi nkɛ́ mɛ̀ dɑ́ɑ nkɛ dɔ̀: Ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ti yetɛmɛ̀ ɑ kpɛti. 41Dɛ mɔ̀nnì kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò mmíì còḿmú kɛ bɛ̀ dènnɛ bɛ tenkɛ̀, kɛ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ ciɛ. Dɛ mɔ̀nnì bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ to do kpeńnì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃́kùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́yie mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀. 42Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ n dɑɑtɛní n dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ Sɑkɔbu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ n do nɑ̀kɛ́ tì bɛ kó dihɛì kpɛ́í. 43Bɛ̀ í bo yɛ̀ɛ̀ mɔ̀rɛ̀ miɛkɛ bɛ ɛì, dì bo om̀pɛ̀. Kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ ìtɛ́ kɛ̀ dì dɔúnko, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ mɛyɛi nkó mucɔ̃́ntimu bɛ̀ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n tié nkɛ pɛ̃̀ n kuɔ́. 44Bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ yó mmɛ mbomɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ ciɛ n yí yóó bɛ̀ dootóo, yoo m miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ mbɛ̀ kùɔ pɑ́íí, kɛ́tɔ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ n do bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀. Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te. 45N yóó dɑɑtɛmu bɛ kpɛ́í nkɛ́dɑɑtɛní n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dènnɛ Esibiti ibotí tɛì nuɔ mmiɛkɛ kɛ bo ntú bɛ Yiɛ̀ nKuyie. Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie. 46Yɛɛ̀ tɑnnɔ̀ nyɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ ku tié nnɛ̀ ku kuɔ́ Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\