IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 27

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkòò mɔù dɔ́ kɛ́dɛitɛ dinùù ò n dɔúnnɛ̀ dì, kòò n dɔúnnɛ̀ dinùù kɛ bennɛ́ nɛ̀ onìtì nwe. 3Onìtì wèè mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìkuɔ̀ o díítí bo mɛdítíbii nsipísìnùmmù ndi, bɛ̀ kèétɛ́ ì mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í. 4Kòo nitipòkù nwe o díítí bo mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi. 5Kɛ̀ dɛbirɛ ndɛ dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nyɛ̀nùmmù kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ sipísìdɛ́, kɛ̀ dɛ̀ tu dɛnitidɑɑrɛ ndɛ dɛ díítí mbo mɛdítíbii nsipísìdɛ́, kɛ̀ dɛnitipòrɛ̀ mɛ nni ndɛ ì mbo mɛdítíbii ntɛpíítɛ̀. 6Dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ yɛbie nyɛ̀nùmmù, kɛ̀ dɛnitidɑɑrɛ̀ ndɛ dɛ díítí mbo mɛdítíbii mmɛ̀nùmmù, kɛ̀ dɛnitipòrɛ̀ ndɛ mɛ̀ mbo mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 7Yɛbie nsipísìkuɔ̀ kó difɔ̃nkúò kɔbɛ, kòo nitidɔ̀ù nwe mɛdítíbii ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù, onitipòkù mɛdítíbii ntɛpíítɛ̀. 8Kòo mɔù mɛ ncĩ̀tɛ kɛ í dò nhò bo nɑ kɛ́yietí dɛ kó idíítí, bɛ̀ɛ ò tɔní ikuɔ́ nìùtì borɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi kéétɛ́ o díítí. 9Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò mbɛ̀ m pɑ̃ dɛ̀ tu fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ bɛ̀ n feu fɛ̀, fɛ̀ tu n kɔfɛ nfɛ. 10Bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ fɛ̀ cèètɛnɛ̀ fɛtɛfɛ̀ fɛsɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo fɛsĩ̀nfɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ tùótɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ fɛ̀ kɛ cèètɛnɛ̀ fɛtɛfɛ̀ idɛ́ ì nɑɑ́ n kpɛyi nyi. 11Kɛ̀ dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛ ntu ikuɔ́ yetɛ fɛ̀nfɛ, bɛ̀ɛ fɛ̀ bɛnkɛ ikuɔ́ nìùtì bɑ́ kɛ̀ fɛ̀ tu fɛ̀ɛ̀ botí, 12kòo fɛ̀ wèńtɛ́ kɛ́yɑ̀ fɛ̀ wenni yoo fɛ̀ sĩ̀ nkɛ́kéétɛ́ fɛ díítí. 13Kɛ̀ fɛ yiɛ̀ nweè mɛ ndɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ fɛ̀ dontɛ́ wèe yietí bɛ̀ fɛ̀ kèétɛ́ ìì díítí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ ì mmɑ̀nnɛ̀ ò bo totɛ́mɛ̀ ò mɛ nyietí ì yɛcúò yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀. 14Kòò mɔù m pɑ̃ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ikuɔ́ nìùtìi tɛ̀ wèńtɛ́, kɛ̀ tɛ̀ wenni yoo tɛ sĩ̀, kòò yĩ́ mù, mummu. 15Kɛ̀ tɛ̀ yiɛ̀ nweè mɛ ndɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ dontɛ́ wèe yietí bɛ̀ tɛ̀ kèétɛ́ ìì díítí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ ì mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo totɛ́mɛ̀ ò yietí ì yɛcúò yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀ kɛ́ ntɛ̀ te. 16Kòò mɔù m pɑ̃ kɛtenkɛ̀, dí wéntɛ́ bɛ̀ bo kɛ̀ buɔtí tidibotì kɛ̀ tì mmɑ̀mɛ̀, kɛ́kéétɛ́ kɛ díítí. Kɛ̀ kɛ̀ dò nkɛ bo nɑ kɛ́cɔutɛ́ tidibotì cìdóòbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) kɛ díítí mbo mɛdítíbii nsipísìnùmmù. 17Kòò yó m pɑ̃ dɛ kó kɛtenkɛ̀, kɛ sɔ̃́ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni bo kɛ díítí bɑɑ mmɛ mmɑ̀. 18Kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni mɛ mpɛ̃ɛ̃tɛ́, kòò kɛ̀ nni mpɑ̃, ikuɔ́ nìùtìi kɑɑ̀ nyɛbie nyɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni tɛrìi tuɔkɛní kɛ́kéétɛ́ kɛ díítí. 19Kɛ̀ kɛ̀ yiɛ̀ nwɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́ kɛ̀ dontɛ́ wèe yietí ikuɔ́ nìùtì kèétɛ́ ìì díítí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ ì mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo totɛ́mɛ̀ ò yietí ì yɛcúò yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀ kɛ́ kɛ̀ tiekɛ. 20Kòo mɛ nyí kɛ̀ dontɛ́ o mɔ́mmuɔ nkòò kɛ̀ fìtɛ́nɛ̀ otɔù mɔù dɛ̀ dèèmu. Ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kɛ̀ dontɛ́. 21Kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni mɛ ntùɔ̀kɛ, wèè mɛ nkɛ̀ dontɛ́ wèe kɛ̀ yóu, kɛ̀ nɑɑ́ n kɔkɛ nkɛ. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛɛ̀ kɛ̀ tiekɛ. Bɛ̀ kɛ̀ nni mpɑ̃mu. 22Kòò mɔù m pɑ̃ kɛtenkɛ̀ ò dontɛ́ kɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú o yɛmbɛ̀ kɔkɛ, 23ikuɔ́ nìùtìi wéntɛ́ yɛbie nyɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù bennii tuɔkɛní kɛ́kéétɛ́ kɛ díítí wèè kɛ̀ nni mpɑ̃ɑ̃ nkòo yietí kɛ díítí dɛ yiè, ì tu n kpɛyi nyi. 24Kɛ̀ tidɑɑtì fĩ́ĩmmù benni tùɔ̀kɛ wèè do kɛ̀ te nɛ̀ dimɔ̀nnì wèe wɛ̃tɛ kɛ́ kɛ̀ cɔutɛ́, o yɛmbɛ̀ kɔkɛ nkɛ. 25Bɛ̀ níí yóó tũnnɛ idìítí ìì kèétɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kpɛ́í i kó kukperíkù nku, kɛ́kéétɛ́ dɛ kó idíítí. Dɛ kó idíítí kó fɛsɑ́m̀pɔ́fɛ̀ cɛ̃́ɛ̃́kù bo kɑ̀dɑ́mmù tɛpíítɛ̀ ntɛ. 26Òmɔù bɑ́ m pɑ̃ o ɔ̃̀fɛ̀ pɛitɛ́ fɛ̀ mɛketimɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ tu fɛdɑɑfɛ̀, fɛ̀ diɛ nkɛ tú n kɔfɛ nfɛ. Kòo nɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ yoo o pìèfɛ̀ yoo o buɔtɛ̀. 27Kòò mɔù m pɑ̃ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ í n feu fɛ̀, bɛ̀ bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ fɛ̀ dontɛ́ kɛ́yietí fɛ díítí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo totɛ́mɛ̀ o yietí ì yɛcúò yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀. Kɛ̀ fɛ yiɛ̀ mɛ nyí dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ fɛ̀ dontɛ́ bɛ̀ɛ fɛ̀ fìtɛ́ fɛ díítí. 28Kòò mɔù m pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ tú, ò dɛ̀ nni mpɑ̃mu sɑ̃́ɑ̃̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dɛ̀ dontɛ́ yoo bɛ̀ɛ dɛ̀ fìtɛ́. Kòo nìtì nwe yoo fɛɔ̃̀fɛ̀ yoo o yɛmbɛ̀ o yóunɛ̀ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀, bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ mɛbotí dɛ̀ tu n kpɛrɛ ndɛ. 29Kòo nìtì nwe bɛ̀ m pɑ̃mɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kóò dontɛ́, bɛ̀ɛ ò kùɔ. 30Kɛ̀ di dɛ̀itɛ di pɑɑ nkó tidiitì nɛ̀ di tebiiti dí dɛ̀ berí kɛ́dɛitɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀, dɛ̀ tu n kpɛrɛ ndɛ. 31Kòò mɔù dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dontɛ́ o kó dɛpííndɛ̀ kó dɛ̀mɑrɛ̀ wèe yietí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo totɛ́mɛ̀ ò yietí ì yɛcúò yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀. 32Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu iwũɔ̃, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́, fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ níí tú fɛpíínfɛ̀ fɛ̀ tu nkɔfɛ nfɛ. 33Dí níí bɑ́ɑ́ fɛ̀ cèètɛnɛ̀ fɛsɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo fɛsĩ̀nfɛ̀. Kòò mɔù fɛ̀ cèètɛ, fɛnfɛ nɛ̀ ò cèètɛnɛ̀ fɛ̀ idɛ́ ì nɑɑ́ n kpɛyi nyi, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ ì dontɛ́. 34Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nyìì kuɔ́ nyi Mɔyiisi Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\