IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 3

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kòò mɔù yó n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɔfɛ, kɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ ndi yoo fɛnifɛ fɛ̀ ntú fɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù. 2Wèe tɔní o ɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔu fɛ yuu kɛ́ fɛ̀ fèútɛ́, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́, 3kɛ́dɛitɛ mɛtɑummɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ kó imɑɑ mmiɛkɛ bɛ̀ yó n tuɔ nyì: Tinɑutì kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tì dɑ̀ɑ́tí. 4Nɛ̀ yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ kutúúkú nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀. 5Kɛ̀ Anɔɔ bíi dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ yóó tuɔ nfɛ̀ kɛ́dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì idɛí ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ. Dɛ̀ tu dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 6Kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ sɑ́m̀pɔ́fɛ̀ mɛ nni nfɛ ò dɔ́ kɛ́ n féútɛ́mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ fɛdɑɑfɛ̀ nfɛ̀ yoo fɛnifɛ fɛ̀ ntú fɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù. 7Kɛ̀ fɛpìèfɛ̀ mɛ nni nfɛ ò dɔ́ kɛ́ n féútɛ́mɛ̀, wèe fɛ̀ tɔní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, 8kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ fɛ yuu kɛ́ fɛ̀ fèútɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 9Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɔfɛ, bɛ̀ɛ dɛitɛ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ ntú n kpɛrɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ tùɔ nkɛ́kéétɛ́ kuyóú kumɔu kù tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ kudiiku, nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ tinɑutì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tì dɑ̀ɑ́tí. 10Yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ kudiiku nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tí yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀. 11Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni ntuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, n kpɛrɛ ndɛ. 12Kɛ̀ tɛbuɔtɛ̀ mɛ nni ntɛ, wèe tɛ̀ tɔní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, 13kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ tɛ yuu kɛ́ tɛ̀ fèútɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù. Kɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò, ntɛ ò yóó tuɔ ndɛ̀ n kpɛ́í, mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ tinɑutì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tì dɑ̀ɑ́tí. 15Yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ kudiiku nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀. 16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi tuɔ ndɛ kó imɑɑ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. N kpɛrɛ ndɛ dipɑ̃nnì dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. Mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ kó dimɑ̀ɑ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì dɛ̀ te. 17Òmɔù bɑ́ nyo mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mbɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, dɛ̀ tu ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nnɛ̀ di yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\