IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 4

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ òmɔù kòò dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ yetɛ dɛ̀, kòò dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀. 3Kɛ̀ dɛ̀ dò nyikuɔ́ nìùtì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ wè n tɔ̃mmú kpɛ́í weè yetɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkɛ tɑnnɛ́ n nìtìbɛ̀ mɛyɛi mmiɛkɛ. Wè n féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù, mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kó mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ. 4Wèe fɛ̀ tɔní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, kɛ́dɑɑ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ di yuu ĩ́nkɛ̀ kɛ́ di nni nféútɛ́, 5kɛ́yɛ̃ntɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́tɑnnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou, 6kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbii kɛ́míɛ́tɛ́ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kpetí mɛtɑummɛ̀ tou bòrì dɛ miɛkɛ kpɛri, 7kɛ́cɔ̃nnɛ́ dɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nhò yɛ̃ntɛ́mɛ̀ dihúúntɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ di kó yɛbɑ̀kɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kòò dèè wèe cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ nsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù di fũ̀ɔ̃̀. 8Ntɛ bɛ̀ yóó dɔɔ̀mɛ̀ dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ di mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ tinɑutì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tì dɑ̀ɑ́tí, 9nɛ̀ yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ kudiiku nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́, 10kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀ bɑɑ ɔ̃ɔ̃ dɛitɛ dɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ tùɔ mbɛ̀ tùɔ̀ ndɛ̀ bɛ̀ n feu ìì wũɔ̃. 11Dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ kɔ̃̀nkù nɛ̀ di mɑɑ nnɛ̀ di yuu nɛ̀ di kpɑ́ɑ̀ nnɛ̀ di nɑutì nɛ̀ di piti, 12di mɑɑ nyimɔu cɛ̃́nkɛ, bɛ̀ɛ ì tɔ kɛ́dennɛ bɛ̀ kɑrì, kɛ́kɔtɛnɛ̀ dibòrì dìì cɑ̃̀ɑ̃́, bɛ̀ uutoo dɛ̀ iwũɔ̃ kó mɛkùɔ̀ nkó mutɑ́pɛí, kɛ́tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ ndibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ uutoo iwũɔ̃ kó mutɑ́pɛí mbɛ̀ yóó dɛ ndì tùɔ. 13Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ndi, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɛ̃́. 14Kɛ̀ bɛ̀ bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó mɛyɛi mbɛ̀ɛ wɑɑ́ ndinɑɑdɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ́ dì kɔ̀tɛnɛ̀ní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀. 15Dɛǹdɛ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ yóó nɔ́ɔ́mmɛ̀ bɛ nɔu dinɑɑdɑɑ̀ yuu ĩ́nkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́ dì nni nféútɛ́ kɛ̀ n di cĩ́ɛ̃́ ndi yɛi. 16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe wɑɑ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́tɑnnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ, 17kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbii mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù kpetí mɛtɑummɛ̀ tou bòrì dɛ miɛkɛ kpɛri. 18Kòò dèè wèe cɔ̃nnɛ́ dɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nhò mìɛ́tɛ́mɛ̀ dihúúntɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ di kó yɛbɑ̀kɛ̀, kòò dèè wèe cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ nsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou bòrì di fũ̀ɔ̃̀. 19Kòo dɛitɛ dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ kó mɛkùɔ̀ mmɛmɔu kɛ́ mɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 20Ò bɑɑ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ o kó dinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri ò yóó mɛ ndɔɔ̀ bɛ kpɛri, kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ m bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́. 21Wèe dennɛ dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ́ dì tùɔ nhò do tùɔ mmɛ̀ɛ̀ botí o kpɛri. Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri ndi. 22Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ wèè bɑkɛ́, kòò dɔ̀ɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀. 23Kɛ̀ bɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ o yɛi nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, wèe tɔní dibɔdɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù, 24kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ di yuu ĩ́nkɛ̀ kɛ́ dì nni nféútɛ́ bɛ̀ feu dɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ tùɔ̀ nyì. O yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ. 25Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe pɔɔ̀tɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nho nɔ́mbii kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀, kɛ́cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ nsɔmmɛ dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì fũ̀ɔ̃̀, 26kɛ́tuɔ nfɛ kùɔ̀ mmɛmɔu dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɔfɛ kɔ̃mɛ, kóò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kóò dɛɛtɛ́nɛ̀ o yɛi nkɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́. 27Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ miɛkɛ nkɛ òmɔù, kòò dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó dɛ̀mɑrɛ̀. 28Kɛ̀ bɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nwèe wɑɑ́ tɛbɔniitɛ tɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù, 29kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ tɛ yuu kɛ́ tɛ̀ nni nféútɛ́ bɛ̀ feu dɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ tùɔ̀ nyì. 30Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe pɔɔ̀tɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nho nɔ́mbii kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀, kɛ́cóúnko mɛyĩ̀ĩ̀ nsɔmmɛ dɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì fũ̀ɔ̃̀, 31kɛ́dɛi dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu mɛkùɔ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛi mɛ̀ɛ̀ botí fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ kùɔ fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nfɛ kɔ̃mɛ, kɛ́ mɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ mɛ̀ tu dipɑ̃nnì ndi dìì fɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti, kóò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́. 32Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ mmɛ ndɔ́ kɛ́féútɛ́ fɛpìèfɛ̀ nfɛ kɛ́ m pɑ̃, wèe tɔní fɛnifɛ fɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù, 33kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ fɛ yuu kɛ́ fɛ̀ nni nféútɛ́ bɛ̀ feu dɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ tùɔ̀ nyì. 34Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbii fɛ yĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, bɛ̀ tùɔ̀ ndìì ĩ́nkɛ̀ iwũɔ̃ di bɑ̀kɛ̀, kɛ́cóúnko mɛsɔmmɛ di fũ̀ɔ̃̀, 35kɛ́dɛi mɛkùɔ̀ mmɛmɔu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛimɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kó fɛɔ̃fɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ́ mɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tuɔ nkɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ n kpɛ́í, kɛ́dɔɔ̀ dɛ yiɛ̀ mmɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\