IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 5

1Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀mɑrɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ wɑɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ yɑ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀, kɑ̀ɑ yɛ̃́ kɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ yetɛ ɑ bo bɛ́immɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ te mɛyɛi. 2Kòo mɔù weè mɛ nkɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃ ndɛ̀ɛ̀ sĩ, kɛ̀ kuwɑnwɑnkù mɑkù nku yoo fɛɔ̃̀fɛ̀ yoo dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀, kòò dɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ bɑ́ ò í yɛ̃́, kɛ sĩ̀nkùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ tɔ dɛ kó mɛyɛi. 3Kòò mɛ nkɑ́ɑ́kɛ́ onìtì mɔù nwe ikuɔ́ yɛ̃ nwèè sĩ̀ mbɑ́ ò í dɑkɛ, kɛ̀ dɛ̀ boní kòò bɑntɛ́ ò tɔmɛ̀ dɛ kó mɛyɛi. 4Kòò mɔù weè nùù mɛ nhò fítɛ́nɛ̀ kòò pɑ̀rìkɛ̀nɛ̀ mí nKuyie n yètìrì, bɑ́ ò í totí o yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ boní kòò bɑntɛ́ ò tɔmɛ̀ dɛ kó mɛyɛi. 5Kòò tɔ dɛ kó mɛyɛi nkó mɛ̀mɑmɛ̀ ò dò nkɛ́ mɛ̀ dɑ́ɑmmu. 6Wèe tɔní fɛpenifɛ yoo tɛbɔniitɛ kɛ́ũtɛ́ dɛ kó mɛyɛi, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi o dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kóò dɛɛtɛ́nɛ̀ dɛ kó mɛyɛi. 7Kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù í mɔkɛ fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀ kɛ bo n féútɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́, wèe tɔní sinɔ́nkperípíɛ́ sìdɛ́sì yoo yɛkpɛtinɔ́nkperɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́ n féútɛ́ tɛmɑ́ɑ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́nféútɛ́ tɛtɛtɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́. 8Wèe dɛ̀ tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì kòo ketɛ́ kɛ́féútɛ́ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛtɛ. Wèe ĩ́ṹtɛ́ tɛ fɔ̃̀níí ò mɛ mbɑ́ɑ́ tɔ̃tɛ tɛ yuu, 9kɛ́dɛitɛ tɛ yĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù kɛ́cóúnko mɛsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì fũ̀ɔ̃̀, mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛtɛ ntɛ, 10kɛ́kuɔ tɛdɛ́tɛ̀ kɛ́tuɔ nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ̀ nhò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi. 11Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhòmɔù í mɔkɛ sinɔ́nkpeé yoo yɛkpɛtinɔ́nkperɛ, wèe tɔní muyuo ncìdóòbɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀, ò bɑ́ɑ́ mù yɔɔrɛ mɛkùɔ̀ nhò mɛ mbɑ́ɑ́ cɔ̃nnɛ́ tihúúntì mu ĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɔ̃mu mmumɛ̀. 12Wèe mù tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì, kòo mù yɛ̃tɛ́ dinɑcɛkutiri, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ nkɛ́tuɔ, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ mumɔu mù tumɛ̀ n kɔ̃mu mmu, mù yóó ntu mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɔ̃mu mmu. 13Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ̀ nhò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì nte musɔmmu ò ɔ̃ nte mɛ̀ɛ̀ botí tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ kɔ̃mu. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 15Kɛ̀ dɛ̀ dò ndɛ̀ kpɛtɛ́nɛ̀ òmɔù kòò kɑ̀ɑ́kɛ́ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀, wèe tɔní dipedɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù dìì donku mɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ kèétɛ́ ìì díítí n tɑummɛ̀ tou kpɛ́í, mmɛyɛi nhũtímù kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ. 16Wèe yietí ò yùúkú dɛ̀ n tɑummɛ̀ tou kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ ò bo totɛ́mɛ̀ ò yùúkú dɛ̀ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀nùmmù kó dìmɑ́ɑ̀ kòo dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi féútɛ́ diì pedɑɑ̀ kóò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi. Dɛ kó ikuɔ́ nyi mɛmmɛ. 17Kòò mɔù yetɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ n yí dɔ́ dɛ̀, kɛ í yɛ̃́, dɛ kó mɛyɛi mbɑɑ bo o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 18Kɛ̀ dɛ̀ boní kòò bɑntɛ́ wèe dɛitɛ o wũɔ̃ miɛkɛ dipedɑɑ̀ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ̀ di donku mɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ kèétɛ́ ìì díítí mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ í yɛ̃́ mɛ kó ikuɔ́ kɛ̀ nh ò cĩ̀ɛ̃́. 19Dɛ kó dipedɑɑ̀ tu mɛyɛi nhũtímù kpɛri ndi. Kɛ yɛ̃́ dɛ yiɛ̀ nni nyetɛ́nɛ̀mu. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: 21Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhòmɔù weè ciitɛ́ o kou kɛ n yetɛ́nɛ̀, kòo kou ò dɔúnnɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ yoo ò dɛ̀ nhò bɑ̀nnɛ̀, kòò ò ciitɛ́ kɛ di o kpɛrɛ, 22kòò mɛ mpɛtɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ndɛ kɛ nɛ̀nni, kɛ pɑrìkɛ̀ kɛ bo sɔnnɛ, nɛ̀ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ botí. 23Kòò dɔ̀ɔ̀ dɛ kó mɛyɛi mbotí ò dò nkɛ́ dɛ̀ fɔ̀ɔ́mmu, ò yùúkú dɛ̀ yoo ò fìetɛ dɛ̀ yoo bɛ̀ ò dɔúnnɛ̀ dɛ̀, yoo ò pɛ̀tɛ́ dɛ̀, 24yoo ò soú nkɛ pɑrìku. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nwèe yietí kɛ́nɔ́ɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ kòò do dɛ̀ totɛ́ kucɛ mɛ̀nùmmù dɛ̀mɑ́ɑ̀ nɑ mmɑ̀mɛ̀. Bɛ̀ ò yɑ̀ dìì yiè dimɔ́mmɔnni ndi ò dòmmɛ̀ kɛ́yietí wèè te dɛnɛnnɛ̀. 25Kòò dèè mɛmmɛ ò nɛ́ dɛitɛní dipedɑɑ̀ o wũɔ̃ miɛkɛ dìì kpɑ kuyɛ̀nkù, dìì mɑ̀nnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì kèétɛ́ ìì díítí mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í. 26Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ kɛ̀ nhò cĩ̀ɛ̃́ mbɑ́ kòò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mbotí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\