IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 6

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ tú: N yɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ nkú. Mù nyié nkɛ cɔ́ú nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́nɛ̀. 3Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɑ́ɑ́tí dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì, dìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑɑ̀konkperímù, kɛ́yi dɛfɛtirɛ dɛ̀ɛ̀ dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑɑ̀konkperímù, kɛ́deè kɛ nɛ́ koutɛ́ mutɑ́pɛí mmɛkùɔ̀ nkɔ̃mu bɛ̀ n tùɔ nfɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ kɔ̃mu kɛ́ mù ĩ̀ńnɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù, 4kɛ́dɛitɛ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́ɑ̃nnɛ́ titɛtì kɛ́ mù tɔ kɛ́dennɛ bɛ̀ kɑrì, kɛ́kɔtɛnɛ̀ dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì dɛ kpɛ́í. 5Diwũɔ̃tɔ̀nnì kó muhɑ̃ɑ̃́ mbɑ́ɑ́ kú. Bɑ́ dìì kṹnweńnì ikuɔ́ nìùtì níí mù tií nkɛ́nɔ́ɔ́ nfɛɔ̃̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tuɔ nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́tuɔ mmɛkùɔ̀ mmɛtɑummɛ̀ kó ikuɔ́ kɔ̃mɛ. 6Diwũɔ̃tɔ̀nnì kó muhɑ̃ɑ̃́ nyó ncɔ́úmmu nsɑ̃́ɑ̃̀ mù bɑ́ɑ́ kú. 7Ntɛ tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ kó ikuɔ́ yo ndòmmɛ̀: Anɔɔ bí iì níí yóó yɛ̀ tɔní dihúúntɔ̀nnì borɛ̀. 8Bɛ̀ níí yɛ̃tɛ́ muyuo nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tihúúntì timɔu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɔ̃nnɛ́ tì mu ĩ́nkɛ̀, kɛ́tuɔ ndihúúntɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, dɛ̀ɛ̀ bɛnkú mumɔu mù tumɛ̀ n kɔ̃mu, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 9Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ di dɛsɔnnɛ, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɑri sɔ̃́ntíkoo kó dibòrì kɛ́ mù di. Bɛ̀ɛ kɑri mɛtɑummɛ̀ tou kó kudɑ̀nkù nku kɛ́ mù di. 10Dɛ kó mudiì bɛ̀ bɑ́ɑ́ mù kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ́pṹnnɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ m pɑ̃ tìì diitì kɛ tùɔ ntiì sùɔ́mmɛ̀, tì tu n kpɛti nti kɛ dònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ m pɑ̃ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nyoo mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ɛ súɔ́. 11Anɔɔ kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛɛ̀ yóó nyo ndɛ kó mudiì bɛ̀ m pɑ̃ kɛ yɛ̃tɛ́ kɛ sùɔ́ mmù, dɛ̀ yó ntú di kó ikuɔ́ nyi sɑ̃́ɑ̃̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 13Ntɛ Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ yó m pɑ̃ dìì pɑ̃nnì bɛ̀ yóó bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dìì yiè ikuɔ́ tɔ̃mmú kpɛ́í. Bɛ̀ɛ wɑɑ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóòbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́totɛ́ mu cuokɛ̀, muu ndikṹnweńnì mutɛ̃mù kuyuoku. 14Bɛ̀ɛ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́pɛ̃mmú kɛ́wɛ́rí kɛ́ m pɑ̃. Dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 15Anɔɔ wuɔ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ yóó cɑ̃́nnɛ́ òmɔù kòò ntú ikuɔ́ nìùtì, wèe mɛ ndɔɔ̀. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ ndi, dɛ kó dipɑ̃nnì níí yó ntú dìì tùɔ ndìndi pɑ́íí. 16Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì m pɑ̃ tidiitì kó dipɑ̃nnì bɛ̀ɛ dì tùɔ, mbɛ̀ bɑ́ɑ́ dì di. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 18Nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ tú: N yɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ yó n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í mbɛ̀ɛ fɛ̀ nni nféútɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ bɛ̀ n feu dɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀ nyì. Bɛ̀ fɛ̀ nni mpɑ̃mu. 19Ikuɔ́ nìùtì wèè kùɔ dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀, weè dò nkɛ́ fɛ̀ di ò mɛ mbɑ́ɑ́ kɑri sɔ̃́ntíkoo kó dibòrì kɛ́ fɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́, wèe kɑri mɛtɑummɛ̀ tou kó kudɑ̀nkù. 20Kòo tɔù mɔù kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kó kumɑɑ nhò kúmu, kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ mɛ ndɑ̀ri o yɑ̀ɑ̀tì, wèe tì ɔ̀ú dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì dɛ kpɛ́í. 21Kɛ̀ bɛ̀ ì bèńnɛ́nɛ̀ tiyɑɑtì kó tɛkṹmbotɛ̀ kɛ dèè bɛ̀ɛ tɛ̀ pɔ̀ntɛ. Kɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kpɛtɛ mɛ nni ntɛ bɛ̀ɛ tɛ̀ ɔ̀ú mɛsɑ̀ɑ̀. 22Ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɛ̃́ĩ kɔbɛ bɛɛ̀ bo nɑ kɛ́ ì di, dɛ kó imɑɑ ntu bɛ̀ m pɑ̃ ì nyi. 23Kɛ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ fɛ̀ɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nkɛ tɑnnɛ̀ fɛ yĩ̀ĩ̀ mmɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ bɛ̀ɛ fɛ̀ cɔ́u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\