IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 7

1Ntɛ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ yó ndòmmɛ̀: Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ níí yó ntú bɛ̀ m pɑ̃ fɛ̀ nfɛ. 2Bɛ̀ɛ fɛ̀ nni nféútɛ́ bɛ̀ feu dɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀ nyì, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 3Kɛ̀ bɛ̀ n duɔ́ ndɛ̀ɛ̀ tu mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ, kuyóú nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tinɑutì 4nɛ̀ yɛceumbɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ yɛ̀ dɑ̀ɑ́tí nɛ̀ kutúúkú nɛ̀ yɛɔ̃ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ yɛceumbɛ̀. 5Kɛ̀ dí dɛ̀ nni ntuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Mɛyɛi nhũtímù kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ. 6Ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɛ̃́ĩ kɔbɛ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ bo nɑ kɛ́di dɛ kó imɑɑ. Bɛ̀ mɛ mbɑ́ nkɑri sɔ̃́ntíkoo kó dibòrì kɛ́ ì di, bɛ̀ fɛ̀ nni mpɑ̃mu. 7Mɛyɛi nhũtímù nɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ dɛmɑ́ɑ̀ ndi, ikuɔ́ nìùtì wèè dɔ̀ɔ̀ dɛ kó ikuɔ́ weè níí yó nte fɛ kó imɑɑ. 8Kɛ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ tùɔ, nyikuɔ́ nìùtì wèè dɔ̀ɔ̀ dɛ kó ikuɔ́ weè yó nte fɛ kɔ̃̀nkù. 9Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nni mpɑ̃ tidiitì nti, kɛ tì pũ̀ńnɛ́ yoo kɛ tì fìu nyoo kɛ tì pɛ̃mmú, ikuɔ́ nìùtì wèè dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ weè yó ntì te. 10Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nni mpɑ̃ tidiitì tìì kɔɔrɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tìì í mɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ í pũ̀ńnɛ́ Anɔɔ bí tì totí kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀. 11Ntɛ ikuɔ́ di yó nni n feu mɛ̀ɛ̀ botí iwũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í: 12Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ disɑ̃nni kpɛ́í nwèe yíɛ́nɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀ yɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, bɛ̀ ɑ̃̀ntɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cootì mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tipɛ̃́mpɛ̃ńtì tìì wɑɑrɛ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù kɛ́ mù kɔɔrɛnɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́píítɛ́ kɛ́pṹnnɛ́, 13kɛ́wɑɑ́nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ́yíɛ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ yó n féútɛ́ fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nyoo disɑ̃nni kó fɛɔ̃̀fɛ̀ 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ dɛ kó mudiì miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ yó ntú n kpɛrɛ, ikuɔ́ nìùtì wèè mìɛ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ ɔ̃̀fɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì weè dɛ̀ te. 15Bɛ̀ n fèútɛ́ dìì yiè dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ diǹdi bɛ̀ yóó fɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nyĩ́ĩ́kú kɛ́wentɛ́. 16Kòo nìtì weè mɛ nni ncɑ̀nnɛ̀nɛ̀ dinùù kɛ dɔ́ kɛ́ fɛ̀ nni nféútɛ́ yoo ò bɑɑ dɔ́ kɛ́ fɛ̀ nni nkuɔ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, bɛ̀ɛ fɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ yiè nɛ̀ nɑnkoo. 17Kɛ̀ fɛ mɑɑ nkpɑɑ́ kɛ tùɔ̀kɛ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè bɛ̀ɛ ì cɔ́u. 18Kɛ̀ bɛ̀ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè dɛ kó dipɑ̃nnì nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀ ndɛ, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dì cɔutɛ́, dɛ kó imɑɑ ntú ìì sĩ̀ntɛ ì nyi, kɛ̀ wèè ì di weè tɔ dɛ kó mɛyɛi. 19Kɛ̀ imɑɑ mmɑì kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃ ndɛ̀ɛ̀ sĩ̀ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ ì di, bɛ̀ɛ ì cɔ́u. Wèè wenni ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ weè bo nɑ kɛ́di mɛtɑummɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ kó imɑɑ. 20Kɛ̀ wèè sĩ̀ nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ kɛ ì cɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 21Kòò mɔù kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃ ndɛ̀ɛ̀ sĩ̀ kòo nìtì nwe yoo kuwɑnwɑnkù yoo dɛ̀tɛrɛ̀ mɑrɛ̀ ikuɔ́ yetɛ dɛ̀, kɛ cɑ̀ɑ́kɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ n fèútɛ́ fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nfɛ kó imɑɑ, dɛ yiɛ̀ mbɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 23Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Di bɑ́ nyo mmɛnɑɑkùɔ̀ nnɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ dɛ kɔ̃mɛ. 24Kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀ ku yoo musĩ̀mmù fɛ̀ pĩ, di bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ fɛ kùɔ̀, di nɛ́ bo nɑ kɛ́ mmɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ mutɔ̃mmú. 25Kòò mɔù cɑ̀ɑ́kɛ́ mɛkùɔ̀ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ n kuɔ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́dɛitɛ mɛ̀ kɛ́tuɔ. Bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 26Bɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ di bɑ́ nyo mmɛyĩ̀ĩ̀, bɑ́ tɛnɔ̀tɛ̀ kɔ̃mɛ yoo itɑ̀ɑ̀kɛ inɑ̀ɑ̀ kpɛrɛ kɔ̃mɛ. 27Kɛ̀ wèè di mɛyĩ̀ĩ̀ mbɑ́ kòò tu wè bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì miɛkɛ. 28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: 29Kòò mɔù n fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ wèe dɛitɛ kumɑɑ nkùù tu n kɔku. 30Wèe dɛitɛ o mɔ́mmuɔ nyìì tu n kpɛyi, mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ nɛ̀ dicĩ̀ncĩ̀nnì kɛ́ dɛ̀ nni mbɛnkɛ. 31Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi tuɔ mmɛkùɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nnì. 32Mɛtɑummɛ̀ kó iwũɔ̃ di n feu ì miɛkɛ, di níí dɛitɛ dikpèrì youri kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì. 33Anɔɔ bí ìì yóó míɛ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́tuɔ mmɛkùɔ̀. Bɛɛ̀ yó nte dɛ kó dikpèrì. 34Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu: Di níí dɛitɛ di n feu ìì wũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi miɛkɛ dicĩ̀ncĩ̀nnì kɛ́ m bɛnkɛ kɛ́dɛitɛ dikpèrì Anɔɔ nɛ̀ o bí bɛ kpɛrɛ ndɛ. Dɛ̀ yó ntú di kó ikuɔ́ nyi sɑ̃́ɑ̃̀. 35Nɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dìì yiè ndi Anɔɔ nɛ̀ o bí n tɔ̃mmú kpɛ́í n dɛ̀itɛmɛ̀ dɛ kó imɑɑ nyiwũɔ̃ bɛ̀ n feu ì kɛ tuɔ̀ nyi miɛkɛ kɛ dɔ̀, ì bo ntú bɛ kpɛyi. 36Diì yiè ndi m bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ níí dɛ̀ mbɛ̀ duɔ́, kɛ dɔ̀: Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. 37Ntɛ bɛ̀ yó nni nfeu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ bɛ̀ yó nni mpɑ̃ɑ̃ ntìì diitì kɛ tuɔ̀ nnɛ̀ bɛ̀ yó nni nfeu ìì wũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, nɛ̀ bɛ̀ níí bo nyóó cɑ̃́nnɛ́mɛ̀ ikuɔ́ nìùtì, nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi dɛ kó ikuɔ́ duɔ́ kɛ mɛ ndò. 38Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nti Mɔyiisi Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kù bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndìì yiè kɛ tú bɛ̀ nkù feu iwũɔ̃ Sinɑii kó dikpɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\