IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Yú Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ́túótɛ́ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nkɛ́wɑɑ́ ndinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́ɑ̃nnɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kuhɔnku miɛkɛ, 3kɛ́yú Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì dimɔu kɛ̀ dìi tíí mmɛtɑummɛ̀ tou bòrì borɛ̀. 4Kɛ̀ Mɔyiisii tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou bòrì borɛ̀, 5kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nwèe dɔɔ̀mɛ̀, 6kɛ́deè kɛ́duɔ́ nhAnɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní kòo bɛ̀ wùɔ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, 7kɛ́dɑ́tínnɛ́ Anɔɔ dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì kɛ́boú fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀, kɛ́nɔ́ɔ́ ndikɔutɛ́yɑɑ̀bòkũpuri, kɛ́nɔ́ɔ́ ntɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòtɛ̀ kɛ́boú fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀, 8kɛ́deè kɛ́nɔ́ɔ́ ndicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì, kɛ́ɑ̃nnɛ́ di miɛkɛ ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ tu tì udimmu nɛ̀ tumimmu 9kɛ́boú o yuu kuyɑɑ̀bomboúnkù, kóò ìńnɛ́ fɛsɔɔyítòòdɑ́fɛ̀, dɛɛ̀ yóó bɛnkɛ kɛ dò mbɛ̀ ò cɑ̃̀ńnɛ́ n kó mutɔ̃mmú kpɛ́í. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 10Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kɛ́ dì cɑ̃̀ńnɛ́ dindi nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ, 11kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, dindi nɛ̀ di nɛntì, kunɑnkú nɛ̀ ku tɑ̀rì, 12kɛ́cóú nyikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nhAnɔɔ yuu ĩ́nkɛ̀, kóò cɑ̃̀ńnɛ́. 13Kɛ̀ Mɔyiisii duɔ́ nkɛ̀ Anɔɔ bíí kɔtɛní kòo ì dɑ̀tínnɛ́ yɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́boú inɑɑkũ̀ɔ̃ nkɛ́ bɛ̀ boú tiyɑɑ̀bomboúntì bɛ yɔ, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́túótɛ́ní dinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri, Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 15Kɛ̀ Mɔyiisi dì fèútɛ́ kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nho nɔ́mbii kɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀ kɛ́fítɛ́, kɛ́ dì wèńkùnnɛ kɛ́ dì cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ dì ntú mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri kɛ́cóúnko mɛsɔmmɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì fũ̀ɔ̃̀, 16kɛ́deè kɛ́túótɛ́ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tinɑutì, nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tí yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀ yɛdɛ́ nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ yɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ kɛ́ dɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 17kɛ́túótɛ́ di kɔ̃̀nkù nɛ̀ di mɑɑ nnɛ̀ di piti kɛ́dennɛ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ́tuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 18Kɛ̀ Mɔyiisii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ní dipedɑɑ̀ bɛ̀ yóó kuɔ dì kɛ́tuɔ. Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 19Kɛ̀ Mɔyiisii dì fèútɛ́ kɛ́míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́, 20kɛ́ dì kèkɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ di yuu nɛ̀ di kùɔ̀ nkɛ́tuɔ, 21kɛ́ɔ́útɛ́ di nɑutì nɛ̀ di kpɑ́ɑ̀ nkɛ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ dɛmɔu kɛ́tuɔ. Dì tu fɛɔ̃̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ tùɔ nfɛ̀nfɛ dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku nɑɑti ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ndònnɛ̀ kù do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 22Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ dipedɑɑ̀ tɛrì ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó mucɑ̃́nnímù kpɛri, Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ mbɛ nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀. 23Kòo dì fèútɛ́ kɛ́fɛtɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ nhAnɔɔ tofɛ́kérì youri nɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ kó dinɔ́mbídɑɑ̀ nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ youtɛ kpɛri, 24kɛ́deè kɛ́yú Anɔɔ bí kɛ́fɛtɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ mbɛ tofɛ́kérɛ̀ youyɛ nɛ̀ bɛ nɔu yousi kó yɛnɔ́mbídɑkɛ̀ nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i yousi kpɛyɛ kɛ́míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́, 25kɛ́túótɛ́ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ kuyóú nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tinɑutì nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tí yɛɔ̃ nɛ̀ yɛceumbɛ̀ nɛ̀ yɛ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ dikpèrì youri, 26kɛ́dɛitɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti, bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ miɛkɛ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ nɛ̀ kupɛ̃́mpɛ̃ńkù kɛ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ dikpèrì youri, 27kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nhAnɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ nni mbɛnkɛ, 28kɛ́deè kɛ̀ Mɔyiisii dɛ̀ cɔutɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ nkɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɑ̃̀ńnímù kó fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku nɑɑti ti Yiɛ̀ nKuyie. 29Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nnì kɛ́bɛnkɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó mucɑ̃́nnímù kó fɛpìèfɛ̀ nfɛ, kɛ̀ dɛ kó kumɑɑ ntu Mɔyiisi kɔku. Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 30Kɛ̀ Mɔyiisii túótɛ́ ikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀ɛ̀ do bo diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́míɛ́tɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o bí nɛ̀ i yɑ̀ɑ̀tì kɛ́ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́. 31Ò dèè mɛmmɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ dɔ̀: Bénnɛ́nɛ̀ imɑɑ mmɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ́ dɛ nyì cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ ikuɔ́ kóo pɛ̃́ɛ̃̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɑ̃́nnɛ́nɛ̀ wè ikuɔ́ nìùbɛ̀, kù n nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndi níí dɛ̀ di mɛ̀ɛ̀ botí. 32Imɑɑ nyìì bo súɔ́ nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ wèè bo súɔ́ ndi dɛ̀ tùɔ. 33Dí mbo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, di bɑ́ɑ́ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́nkémmúnɛ̀ di cɑ̃́nnímù kó yɛwe bo deèmɛ̀. Di cɑ̃́nnímù kó yɛwe yó mbo yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ ndi. 34Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃ ntí dɔɔ̀, ti mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ yíe. Di yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ nyi. 35Dí mbo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ dɛyènnɛ̀ dɛ̀yiekɛ̀ kɛ dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndi nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di bɑ́ɑ́ kú. Kù n nɑ̀kɛ́ dìì nùù ndi. 36Anɔɔ nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ Mɔyiisi kɛ yɛ̃ mbɛ̀ɛ dɔɔ̀mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\