IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 9

1Diyiè niínnì yiè kɛ̀ Mɔyiisii yú Anɔɔ nɛ̀ o bí nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀, 2kɛ́nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Wɑɑnní dinɑɑdɑbii mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri nɛ̀ dipedɑɑ̀ ɑ yóó féútɛ́ dì ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ. Dɛdɛ́ kɛ̀ dɛ̀ ntú dɛ̀ɛ̀ kpɑ kuyɛ̀nkù, kɑ̀ɑ dɛ̀ tɔní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀. 3Kɑ̀ɑ dèè ɑ nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Wɑɑ́nnɛ̀ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri nɛ̀ dinɑɑdɑbii nɛ̀ dipedɑbii dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ́ dɛ̀ fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ. 4Kɛ̀ di dèè di tɔní dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyɛ kɛ́ yɛ̀ nkù fèútɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́wɑɑ́ nnɛ̀ muyuo mmùù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀. Yíe nkù yóó di bɛnkɛmu ku mɑ́ɑ̀. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑɑnní Mɔyiisi yɛ̃ mbɛ̀ɛ wɑɑnní dɛ̀ kɛ́deè kɛ́tíínní bɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́ncómmú. 6Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ ndí dɔɔ̀mɛ̀ kɛ́yɑ̀ ku kpetì. 7Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Tɔ́ɔ́nní diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́féútɛ́ ɑ ɔ̃̀fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɔfɛ kɛ́féútɛ́ fɛtɛfɛ̀ kɛ́tuɔ, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ ɑ mɔ́mmuɔ nkpɛ́í nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kpɛ́í. Kɑ̀ɑ dèè ɑ féútɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kɔfɛ, kɛ́ bɛ̀ dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́immɛ̀. 8Kɛ̀ Anɔɔ tɔ́ɔ́nní diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́féútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinɑɑdɑbii o mɔ́mmuɔ nho yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 9Kòo bíí ò duɔ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkòo pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbifɛ kɛ́fɛtɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀, kɛ́deè kɛ́cóúnko mɛsɔmmɛ di fũ̀ɔ̃̀, 10kɛ́dɛitɛ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ nɛ̀ yɛceumbɛ̀ nɛ̀ yɛ kùɔ̀ nnɛ̀ yɛɔ̃ kɔ̃mɛ, kɛ́ dɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛ imɑɑ nnɛ̀ kukɔ̃̀nkù Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ́tuɔ. 12Kɛ̀ Anɔɔ féútɛ́ dipedɑɑ̀ bɛ̀ yóó tuɔ ndì, kòo bíí ò duɔ́ ndi yĩ̀ĩ̀ nkòo míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ ndɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ kó imɑɑ nnɛ̀ diyuu, kòo dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 14kɛ́ɔ́ú tinɑutì nɛ̀ yɛkpɑ́ɑ̀ nkɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ nkɛ́tuɔ. 15Ò bɛnkɛ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnìtìbɛ̀ kù pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ kɛ́deè kɛ́túótɛ́ dibɔdɑɑ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛri kɛ́ dì fèútɛ́ ò do fèútɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí diketirì, 16kɛ́tuɔ ndɛ kó iwũɔ̃ idɛ́ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, 17kɛ́túótɛ́ní bɛ̀ pɑ̃ mùù yuo nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yɛ̃tɛ́ kɛ́cóú ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíé ì bɑ́ dìì kṹnweńnì kɛ́tuɔ. 18Mɛm̀mɛ ò fèútɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔní dìì nɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dipedɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í kòo bíí ò duɔ́ mmɛyĩ̀ĩ̀ nkòo míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 19Dɛ kó dinɑɑdɑɑ̀ kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ dipedɑɑ̀ kɔ̃mɛ nɛ̀ kuyóú nɛ̀ ku kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ yɛceumbɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́tínɛ̀ yɛɔ̃. 20Kòo dɛ̀ dɑɑ́ nyiwũɔ̃ idɛ́ inyi kó yɛcĩ̀ncĩ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́deè kɛ́ dɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, 21kɛ́túótɛ́ dɛ kó yɛcĩ̀ncĩ̀rɛ̀ nɛ̀ dikpèrì youri kɛ́ dɛ̀ bɛnkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkù do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 22Kɛ̀ Anɔɔ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, nnɛ̀ ìì yóó tuɔ mmɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, kɛ́youtɛ o nɔu bɛnìtìbɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́cútɛ́ní diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 23Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́tɑ mɛtɑummɛ̀ tou, kɛ́nɛi kɛ́yɛ̀nní kɛ́pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛnìtìbɛ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì. 24Kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ ncùtɛ́ní kɛ́tuɔ mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì kɛ bo tuɔ ndɛ kó diyiè. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́ii bɛmɔu kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\