MARC 1

1Kuyie mBirɛ Yesu Kirisi kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ketɛ́nɛ̀, 2Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ tìnti ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii kɛ dɔ̀: N yóó duɔ́nkomu n kóo tɔ̃ntì wèè yóó niitɛ́ kɛ́tũntɛ ɑ cɛ. 3Weè pĩɛ̃kù dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ tú: Tũntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ, sɛ́innɛ̀ o cɛ. 4Tiì dɔ̀ɔ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi bo dìì mɔ̀nnì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Duɔ́nnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ bɑ̀tɛ́mmù dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ tú di dèmmu di yɛi, nkɛ́ceetɛ, kɛ̀ Kuyie nhũtɛ́ di yɛi ndi dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 5Kɛ̀ Sudee kó kutempɛ̃ nkɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nkɔròo o borɛ̀ kɛ dɑ́ɑnko bɛ yɛi nkɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù kukó Suditɛ̃ɛ̃ mmiɛkɛ. 6Kɛ̀ weè Isɑ̃ɑ̃ ndɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì dìì dùɔ̀kɛ́nɛ̀ yòyó kó ticìtì kɛ boú fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o kɑ, kòo kó mudiì ntú ico nɛ̀ ticiètì. 7Kòo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Wèè n tũnní ò dɛumu kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́ n yí tùɔ̀kɛ m bo sĩ́nnɛ́mɛ̀ kɛ́ṹtɛ́ o nɛùtì. 8Mí n di ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ mɛniɛ mmɛ, kɛ̀ wenwe bo ndi ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 9Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Yesu yɛ̀nní Nɑnsɑrɛti, Kɑdidee kó kutempɛ̃, nkɛ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisii ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kukó Suditɛ̃ɛ̃ miɛkɛ. 10Ò yɛ̀tìní dìì mɔ̀nnì mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ̀ tiwɛtìi kpetɛ́ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu cùtɛ́ní o ĩ́nkɛ̀ kɛ dònnɛ̀ dikpɛtìnɔ́nkperi. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ yɛ̀nnímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ tú: A tú m birɛ ndɛ kɛ̀ n dɑ dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɑ tɑ̃́ mɛdiɛ̀. 12Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu tɑnnɛ́ Yesu dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 13Kòo kɛ̀ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ ò beú, kòo bo tikpɑsĩ̀ntì miɛkɛ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ pĩ nho tɔ̃mmú. 14Bɛ̀ kpetínnɛ́ dìì mɔ̀nnì Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ Yesu kɔtɛ Kɑdidee kɛ́nnɑ́ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie nkpɛti kɛ tú: 15Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì kpɛ́í, diì tùɔ̀kɛ, kɛ̀ kù tɔ̀ɔ́tɛ́ kɛ bo kɑnnɛ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu, ceetɛnɛ̀ di borimɛ kɛ́yie nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 16Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu mpɛkɛ́ Kɑdidee kó mɛniɛ nnùù kɛ́yɑ̀ Simɔɔ nɛ̀ o nɑntɛ̀ Ãntidee kɛ̀ bɛ̀ buɔ̀ mmuyĩndìtìmù mɛniɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀ bɛyĩnwɑmbɛ̀ mbɛ. 17Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tũnnɛnɛ̀ kɛ̀ n di dɔɔ̀ bɛnitiwɑmbɛ̀. 18Kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ yóu bɛ yĩndìtìrɛ̀ kóò tũ̀nnɛ. 19Kɛ̀ Yesu yíɛ́ dɛ́tóo kɛ́yɑ̀ Sebedee kó ibí Isɑku nɛ̀ o nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ bo bɛ dɑbɛkù miɛkɛ kɛ dɔɔri bɛ yĩndìtìrɛ̀. 20Kɛ̀ Yesu bɛ̀ yu kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ yóu bɛ cicɛ Sebedee nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ kudɑbɛkù miɛkɛ kóò tũ̀nnɛ. 21Tɛom̀pùtɛ̀ yiè Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Kɑpɛnnɑummu, kɛ̀ Yesu tɑ kutííntouku kɛ́nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 22Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nnɛ̀ ò bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ yɛ̃́ ò do í bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɔ̃mɛ, ò do bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ muwɛ̃rímú mmu. 23Kɛ sɔ̃́ nhonìtì mɔù bo dɛ miɛkɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ mɑrì ò tɑ, kòo kuɔ́nko kɛ dɔ̀: 24Ti kpɛti dòmmɛ Yesu Nɑnsɑrɛti kou, ɑ kɔ̀tɛní kɛ bo ti kuɔ̀mɑɑ̀? Ti yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tú Kuyie ntɔ̃nní wè, wèè kpɑ mɛyɛi. 25Kɛ̀ Yesu di pɛ́i nkɛ dɔ̀: Cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́yɛ̀ onìtì yiè mmiɛkɛ! 26Kɛ̀ dibɔɔ̀ kpekii dɛ kóo nìtì kɛ́kuɔ́nko mɛdiɛ̀ nkɛ́yɛ̀. 27Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Bɑ nni mmu diɛ? Tinɑ́ɑm̀pɑ̀ntì mɑtì bénɛ̀! Ò mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ pɛ́inko yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ò yɛ̃ mmù. 28Mɛm̀mɛ kòo yètìrìi pɑ̃̀nkɛɛ feitɛ́ Kɑdidee kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 29Bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kutííntouku kɛ̀ Yesu ńkɔri Simɔɔ nɛ̀ Ãntidee bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɛinɛ̀, 30kɛ́nsɔ̃́ Simɔɔ pokù yɔ̃ mɔ nkòo kɔ̃̀ntì tònnì mɛdiɛ̀ kòò duɔ́ kɛ̀ Yesu tuɔ̀koo kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ ò nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í. 31Kɛ̀ Yesu kɔtoo ò duɔ́ dɛ̀, kɛ pĩ́ nho nɔ̀ùtɛ̀, kóò íinní, kòo miɛtɛ́ kòo kɔ̃̀ntìi bonkɛ, kòo wɑɑ́ mmudiì kɛ́ bɛ̀ duɔ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 32Diyiè tɑ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ ńtɔuo bɛmuɔmbɛ bɛmɔu nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀. 33Dihɛì kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ntikoo ò bo tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ dibòrì nùù. 34Kɛ̀ Yesu miɛkùnnɛ bɛmuɔmbɛ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ do mɔ mmumɔmmú mubotí mubotí kɛ́bɛti yɛbɔkɛ̀ pɛ́u yɛ̀ɛ̀ do tɑ bɛnìtìbɛ̀, ò í nyie nkɛ̀ yɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ kɛ yɛ̃́ yɛ̀ ò yɛ̃́mɛ̀mu. 35Kukṹnwentóo kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ bi mɛdiɛ̀, kɛ̀ Yesu ítɛ́ kɛ́kɛntɛ́nɛ̀ sicɛ̃́ĩ kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie. 36Simɔɔ nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ o wɑmmù. 37Bɛ̀ ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dɑ wɑɑ̀mmu. 38Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔtɛnɛ̀ tipíìtì tɛtì sihɛkɛsí miɛkɛ kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ dɛɛ̀ kpɛ́í ntemɛ̀ kɛ̀ n kɔ̀tɛní. 39Mɛm̀mɛ kòo ńcentì Kɑdidee kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ nɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì titííntouti miɛkɛ, kɛ bɛtì yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɑ bɛnìtìbɛ̀. 40Diyiè mɑrì kɛ̀ dikɔ̀nnì mɑrìi kɔtɛní Yesu borɛ̀ kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ bo nɑ kɛ́ m miɛkùnnɛ kɛ̀ n wenkɛ. 41Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ pĩ́ nYesu kòo youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kóò kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́mu, miɛtɛ́ kɛ́wenkɛ. 42Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ tikɔ̀ntìi deè kòo wenkɛ. 43Kɛ̀ Yesu pɑ̃̀nkɛɛ ò cɑu nweti weti kɛ dɔ̀: 44A bɑ́ɑ́ yie nkɛ́nɑ́kɛ́ òmɔù dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɔtɛ kɛ́bɛnkɛ ɑ mɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùtì, kɛ́dɔɔ̀ Mɔyiisi dɔú nyìì kuɔ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ɑ miɛtɛ́mɛ̀. 45Dɛ kóo nìtì ìtóo dìì mɔ̀nnì kɛ́nnɑ́ɑntoo dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ tì pitɛ́ tipíìtì timɔu, nɛ̀ dɛ kpɛ́í mbɑ́ Yesu tɛ̃́nkɛ í nnɑ kɛ tɑ dihɛì mɑrì, kɛ́mbo mɛkɛntímɛ̀ kɛ̀ tipíìtì timɔu kɔbɛ kɔròo o borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\