MARC 10

1Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sudee kó kɛtenkɛ̀ mɑ̀nku, kɛ́séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tó tíínko o borɛ̀ kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì ò ɔ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí. 2Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ ndɔ́ kóò yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́kɔtɛní o borɛ̀, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ yie nhonìtì bo bɛtimɛ̀ o pokɑ̀ɑ̀? 3Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔyiisi kó ikuɔ́ yɛ̃ nti ndɔɔri bɑ? 4Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Mɔyiisi kó ikuɔ́ yɛ̃ nkòo nìtì dɔ́ kɛ́bɛti o pokù wèe wɑ̃ri muyɑtimù kó dipɑ́tíri kóò duɔ́ nkóò bɛ̀ti. 5Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di kó itookperí kpɛ́í nte kɛ̀ Mɔyiisi di duɔ́ ndɛ kó ikuɔ́. 6Mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì dɛ̀ do í mɛ ndò, Kuyie ndo dɔ̀ɔ̀ onìtì nɛ̀ o pokù nwe. 7Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kòo nitidɔ̀ù bo yóu o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ́tɑunnɛ̀ o pokù. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀, dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo bɛ̀dɛ́bɛ̀, bɛ̀ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀ ndi. 9Onìtì tũ mbɑ́ɑ́ yɑtɛ Kuyie ntɑ̀u ndɛ̀. 10Bɛ̀ kò ndìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kóò bekɛ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu mù. 11Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kòo nìtì yetɛ o pokù kɛ tùótɛ́ otɔù ò yùúkúmu kɛ yetɛ́nɛ̀ oketiwè. 12Kòo nitipòkù weè mɛ nyetɛ o dɔù kɛ cɑ̃̀ńtɛ́ otɔù o tú wèè bùtínnɛ́ wènwe o dɔù kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀. 13Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kɔtɛnní ibí sɑ́m̀pɔ́ì Yesu borɛ̀ kòo bo ì kɑ̀ɑ́kɛ́, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀. 14Yesu dɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ ibí nkɔrìní m borɛ̀ di bɑ́ nyì bɛ̀tì, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ì dònnɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ. 15Timɔ́mmɔnti nti n di nɑ́ɑ́mmɛ̀. Kɛ̀ wèè í yie nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ dɛbirɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀, ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tɑ di miɛkɛ. 16Ò yĩ́ mɛmmɛ kɛ́ ì ɔrí kɛ́ ì nɔ́ɔ́ nho nɔu kɛ́ ì pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀. 17Yesu iti dìì mɔ̀nnì kòo nìtì mɔùu cokɛ́ní kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì sɑ̀ɑ̀wè n dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀? 18Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ n tú osɑ̀ɑ̀wè, òmɔù í wenni kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie mmɑ́ɑ̀. 19A yɛ̃́mu Kuyie ntɑnnɔ̀ yɛ̀ɛ̀ tú: A bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì, ɑ bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù, ɑ bɑ́ɑ́ yúúkú, ɑ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀ otɔù kó diyètìrì, ɑ bɑ́ɑ́ ciitɛ́ otɔù, ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃. 20Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi tɛ̃́nnɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì n dɔ̀ɔ̀mu dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ m bíkɛ́mbɛ́ntì miɛkɛ. 21Kɛ̀ Yesu ò wèńtɛ́ kɛ́ nhò dɔ́, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀ dɛɛ̀ kpɑɑ́ kɛ dɑ dónnì, kɔtɛ kɛ́fítɛ́ ɑ mɔkɛ dɛ̀, kɛ́pɑ̃mmú idíítí bɛcĩ̀rìbɛ̀, dɛ mɔ̀nnì ɑ bo pɛ́tɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó tikpɑ̀tì kɛ́ nɛ́ kɔtɛní kɛ́ n tũnnɛ. 22Odɑpɑ̀ɑ̀ wenwe kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kòo ììkɛ̀ɛ sɔutɛ, kòo ítɛ́nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò do mɔkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀. 23Kɛ̀ Yesu wéntɛ́ wéntɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yóùnɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ tikpɑ̀tì bɛ̀ bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 24Kɛ̀ dɛ̀ɛ di o tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kpɛ́í, nkɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bí dɛ̀ yóumu ɑ bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 25Dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ mbo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ yòyó bo tɑmɛ̀ fɛyɑ́rifɛ fíè. 26Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔkɛ di o tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ we mbo nɑ kɛ́cootɛ́? 27Kɛ̀ Yesu mbɛ̀ wùó nkɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yóùnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, dɛ̀ í yóùnɛ̀ Kuyie. 28Kɛ̀ Piɛrii nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Ti yóumu dɛmɔu kɛ dɑ tũ̀nnɛ. 29Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ òmɔù í yóu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, yoo o nɛí, yoo o tɑ̃bɛ̀, yoo o cicɛ, yoo o bí, yoo o pɑku n kpɛ́í nɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kpɛ́í, 30kɛ̀ í mpɛ́tɛ́ ticuuti kɛ̀ dɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ nkucɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) mɛborimɛ miɛ mmiɛkɛ: Sicɛ̃́ĩ, nɛ̀ o nɛí, nɛ̀ o tɑ̃bɛ̀, nɛ̀ o yɔ̃bɛ̀, nɛ̀ o bí, nɛ̀ dɛpɑɑ nnɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀. Kɛ nɛ́ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ mɛborimɛ mɛ̀ɛ̀ kpɑɑní mɛ miɛkɛ. 31Bɛsṹkùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛketibɛ̀ di mmɔ̀nnì bɛ̀ bo nɑɑ́ mbɛsɔmbɛ, kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛsɔmbɛ di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛketibɛ̀. 32Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ kɔri Sedisɑdɛmmu kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbo bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ tũ̀. Kɛ̀ Yesu tó yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ tìì yóó ò tùɔ̀kɛní, kɛ tú: 33Ti mɛ̀ nkɔ̀ri kù Sedisɑdɛmmu, bɛ̀ bo pĩ́ nhOnìtìbirɛ, kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ ò dò nkɛ́kuɔmu kóò duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. 34Kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú koò sùu tinɔ́ntɔ̃ũtì, kóò puotí yɛdɑ́, kóò kùɔ, yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò kòo yɑ̃́ntɛ́. 35Kɛ̀ Sebedee kó ibí Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì ti dɔ́ ɑ ti dɔ̀ɔ̀mu ti yóó mɛ ndɑ bekɛ́ tì. 36Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔ́ n di dɔɔ̀ bɑ? 37Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A bo mbo dìì mɔ̀nnì ɑ kpɑ̀tì diɛtì miɛkɛ, ɑ yóu kɛ̀ ti nkɑri yie nhɑ bɑkù yoú, otɔù kucɑ̃̀nku. 38Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di í yɛ̃́ di m békú tì di bo nɑ kɛ́yɑ̃̀ n yóó yɑ̃̀ fɛ̀ɛ̀ bòòfɑ̀ɑ̀? Di bo nɑ kɛ̀ bɛ̀ di ɑ̃nnɛ́ bɛ yóó nh ɑ̃nnɛ́ wèè bɑ̀tɛ́mmɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ti bo nɑ. 39Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ ndi yóó nɑmu kɛ́yɑ̃̀ n yóó yɑ̃̀ fɛ̀ɛ̀ bòòfɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ di ɑ̃nnɛ́ bɛ̀ yó nh ɑ̃nnɛ́ wèè bɑ̀tɛ́mmù. 40Dɛ̀ nɛ́ í tú míì yóó tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ yó mbo m bɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, dɛ kó yɛkɑ̀rɛ̀ Kuyie nyɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛɛ̀ yɛ̀ te. 41Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ sɔmbɛ tɛpíítɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃. 42Kɛ̀ Yesu bɛ̀ yu bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀ɛ̀ tu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɛbotɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ yɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀, bɛ̀ɛ̀ tu bɛkperíbɛ̀ yɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀ diinko mɛsémmɛ̀. 43Di kpɛrɛ í dò nkɛ́ndò mɛmmɛ, wèè dɔ́ kɛ́ndɛu di miɛkɛ wè ntú di kóo tɔ̃ntì. 44Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ntú oketiwè di miɛkɛ wè ntú dimɔu kó kudɑɑkù. 45Kɛ yɛ̃́ Onìtìbirɛ í kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bɛ̀ bo mpĩ́ dɛ tɔ̃mmú, dɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo pĩ́ mmutɔ̃mmú mmu bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í nkɛ́duɔ́ ndɛ fòmmu kɛ́dennɛ kusṹkù mɛyɛi nkó tidɑɑtì miɛkɛ. 46Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Sedikoo Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì dɛ kó dihɛì kɛ̀ kunitisṹkù pɛ́u bɛ̀ tũ̀, kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkù mɑkù bɛ̀ tu kù Bɑɑtimbee, Timbee kó dɛbirɛ kɛ̀ kù kɑ̀ri kucɛ nùù kɛ mɔ́ú. 47Kù kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ tú Yesu Nɑnsɑrɛti kou weè pɛ̃nkɛ́ kɛ̀ kùu pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti kó dɛbirɛ, Yesu n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 48Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkù kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú kùu cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ̀ kù nɛ́ dɔkɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti kó dɛbirɛ ɑ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀! 49Kɛ̀ Yesu cómmɔ́ɔ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yúnní we! Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù yu kɛ dɔ̀: Ò dɑ yumu, ítɛ́ nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti. 50Kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkùu ítɛ́ní kɛ́dootóo ku yɑɑ̀bòrì kɛ́ítóo mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kétóo Yesu bíɛ́kɛ̀. 51Kɛ̀ Yesu kù bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ n dɑ dɔɔ̀ bɑ? Kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ kɛ́wéntɛ́mu. 52Kɛ̀ Yesu kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò m bo nɑ kɛ dɑ miɛkùnnɛ, ítɛ́! Kɑ̀ɑ miɛtɛ́mu. Kɛ̀ kù pɑ̃̀nkɛɛ wéntɛ́ kɛ́nɛinɛ̀ Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\