MARC 11

1Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀nko dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ́mberínɛ̀ Bɛtifɑsee nɛ̀ Bɛtɑnnii Odìfíè tɑ̃rì tɑkɛ́, kɛ̀ Yesu tɔ̃ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Kɔtɛnɛ̀ dihɛì dìì bo di ììkɛ̀, di bo mbo tuɔkoo kɛ́yɑ̀ disɑ̃mmɑrímbii, òmɔù mu nyí dèkɛ dì kɛ̀ di pìítí, kɛ̀ dí dì pìtɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ní. 3Kòò mɔù di bekɛ kɛ yĩ́: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dì pìtírí? Dí ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nweè dì dɔ́. Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nhò bo di yóu kɛ̀ dí dì tùótɛ́ní. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ mɛ̀nkɛ nsɔ̃́ disɑ̃mmɑrímbii mɑrì pìítí tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ kó ditowɑɑ̀ kucɛ nùù, kɛ̀ bɛ̀ ndì pìtírí. 5Bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔɔri bɑ? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di pítírí dɛ kó disɑ̃mmɑrímbii? 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ Yesu do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tùótɛ́, 7kɛ́ di kɔtɛnní Yesu borɛ̀ kɛ́nɔ́ɔ́ mbɛ yɑ̀ɑ̀tì di ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Yesu dekɛ. 8Kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ mpíenko kucɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛtɔbɛ̀ piitì bɛ yɑ̀ɑ̀tì ku ĩ́nkɛ̀. 9Bɛ̀ɛ̀ ni Yesu ììkɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ nkɛ̀ bɛ̀ mpĩɛ̃kù kɛ tú: Kuyie nyètìrì ndɛu! Mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ fɔ̃́ nwèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì. 10Kuyie ndɛ́úkùnnɛ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dìì kèríní ti yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kpɛri, Kuyie nyètìrì ndɛu kɛĩ́nkɛ̀! 11Kɛ̀ Yesu tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ wénní dɛmɔu, ò dèè dìì mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ ndiyiè dèè, kòo kɔtɛ Bɛtɑnnii nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nyɛtìní Bɛtɑnnii kɛ̀ dikònnìi pĩ́ nYesu. 13Kòo yɑ̀ mutie bɛ̀ tu mù fìkíè mɛdɛ́timɛ̀ kɛ̀ mù ɑ̃ tifɑ̃ɑ̃̀tì kòo kɔtoo kɛ bo yɑ̀ yɛbɛ bo mbo, ò tɔ̀ɔ́nko dìì mɔ̀nnì, kɛ́yɑ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì mɑ́ɑ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ do í túmɛ̀ dɛ kó dɛtie mpɛí dìì mɔ̀nnì. 14Kɛ̀ Yesu bɛ́innɛ̀ dɛ kó mutie kɛ dɔ̀: Òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ cɑ́ɑ́kɛ́ ɑ bɛ nɛ̀ ɑ bo mbomɛ̀. Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ keè ò bɛ́immɛ̀. 15Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Yesu tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́mbɛtì bɛfítíbɛ̀ nɛ̀ bɛdombɛ, kɛ́buɔ́ mbɛdítíceetibɛ̀ kóò tɑ́bùrìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiti sinɔ́nkpeé bɛ kɑ̀rɛ̀. 16Ò í nyie nkòò mɔù mpɛ̃nkùnɛ̀ tipotɑntì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀, 17kɛ́deè kɛ́ mbɛ̀ tiè nkɛ tú: Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Bɛ̀ bo nyu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yó mbɑ́ɑ́ ndɛ̀ kɛ̀ díndi nɛ́ tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛyóóbɛ̀ kó disɔ̀rì. 18Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́nwɑnti bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́pĩ́ nYesu kɛ́kuɔ, kɛ nɛ́ nhò dé kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do pɛ́nsìrìmɛ̀ o nɑ́ɑǹtì. 19Dɛ̀ yuotɛ́ dìì mɔ̀nnì Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dihɛì. 20Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mpɛ̃nkɛ́ kɛ́yɑ̀ muù tie kɛ̀ mù kpeí nɛ̀ mu cĩ́ɛ̃nko. 21Kɛ̀ Piɛrii dentɛní dɛ̀ɛ̀ wee dɔ̀ɔ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì wéntɛ́ mutie ɑ wee bɛ́innɛ̀ mù kɛ kpeí. 22Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɑ̃́nɛ̀ Kuyie, n di nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti 23kòò mɔù nɑ̀kɛ́ di ntɑ̃́rì kɛ yĩ: Ítɛ́ ɑ mɛ mbo dɛ̀ kɛ́do dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ bɑ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ tɑ̃́ kɛ dò nhò bɛ́i ntì bo dɔɔ̀, tì bo dɔɔ̀. 24Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Di mɔ́ú dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ mubɑ́ɑmmu miɛkɛ di ntɑ̃́ kɛ dò ndi dɛ̀ pɛ̀tɛ́mu, Kuyie bo dɛ̀ ndi duɔ́. 25A cómmú dìì mɔ̀nnì kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɑ̀ɑ dèntɛní kɛ dò nhɑ mɔkɛnɛ̀ òmɔù tìmɑtì cĩ́ɛ̃́ nwe, kɑ̀ɑ cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ kòo dɑ cĩ́ɛ̃́ nhɑ yɛi. [ 26Kɛ̀ di mɛ nyí cĩ́ɛ̃nko ditɔbɛ̀, di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀, ò bɑ́ɑ́ di cĩ́ɛ̃́ ndi yɛi.] 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Yesu ńcentì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Yesu borɛ̀, 28kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú mmu ɑ dɔɔrinɛ̀mɛ̀ diɛ? We ndɑ duɔ́ ndinùù kɑ̀ɑ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri? 29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó di bekɛ tìmɑtì mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ di n tɛ̃̀ńnɛ́, n nɛ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ mùù wɛ̃rímú mmu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀mɛ̀. 30Isɑ̃ɑ̃ do ɑ̃ɑ̃̀ wèè bɑ̀tɛ́mmù do bonní bɛnìtìbɛ̀ borɑ̀ɑ kɛ̀ Kuyie mborɛ̀? Dí n tɛ̃́nnɛ́. 31Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Kɛ̀ ti yĩ dɛ kóo bɑ̀tɛ́mmù do bonní Kuyie mborɛ̀ ò dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ di í tɑ̃́ Isɑ̃ɑ̃? 32Kɛ̀ ti mɛ nyĩ: Dɛ kóo bɑ̀tɛ́mmù bonní bɛnìtìbɛ̀ borɛ̀... (Bɛ̀ do dé bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, kɛ yɛ̃́ bɛmɔu bɛ̀ do yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò nyIsɑ̃ɑ̃ tu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔ́mmuɔ.) 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̃́nnɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Ti í yɛ̃́. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: M mɛ mbɑ́ɑ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ mùù wɛ̃rímú mmu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\