MARC 12

1Kɛ̀ Yesu mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: Onìtì mɔù weè do fìíkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀, kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́ dɛ̀ fii, kɛ́dɑmmú difɔ̃̀tìrì bɛ̀ yó nhũtírí dɛ̀ yɛtebɛ, kɛ́mɑɑ́ didènnì bɛ̀ bo ndekù dì kɛ bɑɑ kupɑku, kɛ́deè kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kupɔ̀ɔ̀kù. 2Yɛtebɛ bi dìì mɔ̀nnì kòo tɔ̃ nho kóo tɔ̃ntì mɔù bɛtɔ̃mbɛ̀ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dì duɔ́nko o kó yɛtebɛ. 3Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́puotí kɛ́bɛti bɑ́ bɛ̀ í nhò duɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀. 4Kɛ̀ kupɑku yiɛ̀ nwɛ̃tɛ kɛ́tɔ̃nko otɔ̃ntì dɛ́rì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̃̀mmu kóò sɑ̃̀ḿmú. 5Wèè te kupɑku kòo yíɛ́ kɛ́tɔ̃nko otɑ̃ɑ̃́nwè kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ, kɛ́ mɛ ndɔɔ̀ bɛtɔbɛ̀ pɛ́u kɛ́nkɔù biɛ nkɛ puotì bɛtɔbɛ̀. 6Kòo birɛ dɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́ ò dɔ́ dɛ̀ mɛdiɛ̀ nkòo dentɛ kɛ́ dɛ̀ tɔ̃nko, kòo yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ bo dɛ̀ yɔ̀tɛ. 7Kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ dɑkɛ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ wèè yóó tiekɛ kupɑku, yóunɛ̀ kɛ̀ tí ò kùɔ kɛ́ kù tiekɛ. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nho birɛ kɛ́kuɔ kɛ́dootóo kupɑku mɑ̀nku. 9Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Kupɑku yiɛ̀ mbo dɔɔ̀ bɑ dɛ mɔ̀nnì? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ò bo kɔtɛ kɛ́kuɔ dɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́wɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ o pɑku miɛkɛ. 10Di í kɑ̀ɑ ntìì wɑ̃̀ri kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì mɔ́mmɔndɑɑ̀? 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ dɛ kó tidiɛtì kɛ̀ ti tì yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti. 12Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́pĩ́ nYesu kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nho ɑ̃ntɛ́ bɛmbɛ kɛ nɛ́ yɔtɛ ditĩ̀nnì, kɛ́yóu, kɛ́ítɛ́. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nko Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Edɔti kó fɛnɑfɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ Yesu borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ò díí nkɛ́yɑ̀ ò bo bɛ́i ntìmɑtì kɛ́yetɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtoo Yesu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì ti yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ nɑ́ɑ́ timɔ́mmɔnti bɑ́ ɑ í yĩɛ̃̀kù òmɔù, bɑ́ kòo tú wè, kɛ bɛnkú Kuyie nkó kucɛ nɛ̀ timɔ́mmɔnti. Dɛ̀ wenni kɛ dò nti yietí dɑ̀mpóò Odommu kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Ti dò nkɛ́yietɑ́ɑ̀, kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ yietí? 15Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bomɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ n díí? Duɔ́nnɛ̀nní fɛdífɛ̀ fɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ n yɑ̀. 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́, kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: We nte diyuu dii, nɛ̀ diyètìrì dii? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sesɑɑ, Odommu kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 17Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ Sesɑɑ o kpɛrɛ kɛ́duɔ́ nKuyie nku kpɛrɛ. Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nnɛ̀ ò bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tì kpɛ́í. 18Kɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ̀ɛ̀ í yie mbɛcíríbɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò bekɛ, kɛ dɔ̀: 19Okótì ntɛ Mɔyiisi ti duɔ́ nyìì kuɔ́ kɛ tú kòo nìtì ku kɛ yóu o pokù bɑ́ ò í mɔkɛ dɛbirɛ, o nɑntɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kòo pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ìì sɔɔtɛ́ wèè ku o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 20Bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do bo bɛ̀yiekɛ̀, kòo ketiwè ḿpo kɛ́kú bɑ́ dɛbirɛ í bo. 21Kòo dɛ́rìi túótɛ́ dɛ kóo kúpokù, kɛ́kú bɑ́ dɛbirɛ í bo, kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndɔɔ̀ otɑ̃ɑ̃́nwè. 22Bɛyiekɛ̀ bɛmbɛ kɛ̀ bɛ̀ ntóú dɛ kóo nitipòkù kɛ kɔ̃, bɑ́ òmɔù í nhò mɔ̀ɔ̀tɛnɛ̀ dɛbirɛ, dɛ kó difɔ̃nkúò kòo nitipòkù múnkɛɛ kú. 23Bɛcíríbɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́ dìì yiè bɛ we nyó nte dɛ kóo nitipòkù, bɛmɔu bɛ̀ mɛ nhò puokɛmɛ̀mu? 24Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di yetɛ́, di í bɑntɛ́ tìì wɑ̃̀ri, di mɛ nyí bɑntɛ́ Kuyie nkó muwɛ̃rímú. 25Bɛcíríbɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛnitidɑɑbɛ̀ í yó mpuokú, bɛnitipòbɛ̀ mɛ nyí yó nyenkú, bɛ̀ yó ndònnɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ kɛĩ́nkɛ̀. 26Kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ kóò kɛ́yɑ̃́ntɛ́ kpɛti nti, di í kɑ̀ɑ mMɔyiisi pɑ́tíri miɛkɛ Kuyie ndo ò nɑ̀kɛ́ tì difɑ̃pèù miɛkɛ kɛ dɔ̀: Kù tu Kuyie nku Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkùɑ̀? 27Kuyie nyí tú bɛcíríbɛ̀ kɔku kù tú bɛfòùbɛ̀ kɔku nku. Di yetɛ́mu mɛdiɛ̀. 28Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì mɔùu keè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ́yɑ̀ Yesu tɛ̃̀ńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí mɛsɑ̀ɑ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ̀ɛ̀ í tɑ̃́ mukúkɛ́yɑ̃́ntímù bomɛ̀ kɛ́tɔ́ɔ́nko Yesu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Kuyie ntɑnnùù ɔ̃̀ndi pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀. 29Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀ ǹtɛnɛ̀ dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀: Kémmúnɛ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ntú Kuyie nku, kùù bo kumɑ́ɑ̀. 30Á ndɔ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mmɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃nnì dimɔu nɛ̀ ɑ ciì mɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu. 31Ntɛ ditɛrì dìì dì tũ: Á ndɔ́ otɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀. Yɛ̀mɑyɛ̀ tɛ̃́nkɛ í pɛ̃ɛ̃tɛ́ yiɛ. 32Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì dɛ̀ wennimu ɑ nɑ̀kɛ́ timɔ́mmɔnti nti, Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi kutɛkù mɑkù í bo. 33A bo nkù dɔ́mɛ̀ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, nɛ̀ ɑ ciì mmɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu, kɛ́ndɔ́ otɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀ dɛɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ feu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ Kuyie nkpɛ́í, kɛ kù pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ pɛ́u. 34Kɛ̀ Yesu nsɔ̃́ nwe ò tɛ̃̀ńnɛ́ nɛ̀ mɛciì nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Á tɔ́kɛ́nɛ̀mu Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu. Dɛ kó difɔ̃nkúò òmɔù tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí kóò bekɛ tìmɑtì mɛ kó kubotí. 35Kɛ̀ Yesu nsɔkɛ́ kɛ bɛ̀ tiè Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ Kirisi tú Dɑfiti yɑɑ̀birɛ? 36Kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù do niitɛ́mɛ̀ Dɑfiti kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́mu n yiɛ̀ nkɛ yĩ ńkɑri m bɑkù yoú kɛ̀ n yɑ̀ɑ̀ dɑ duɔ́nnɛ̀ ɑ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ cùùti. 37Kɛ̀ Dɑfiti do ò yu kɛ tú o Yiɛ̀, o Yiɛ̀ mbo yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ntú o yɑɑ̀birɛ? Kɛ̀ kunitisṹkù nhò kèḿmú kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti. 38Kɛ̀ Yesu mbɛ̀ tiè nkɛ tú: Dɑɑtɛnɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kpɛ́í mbɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ kɛ́nhɑ̃ yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ diɛyɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo mbɛ̀ dɔú nkɛ̀ bɛ̀ dɛ̀úkùnko yɑɑ́rɛ̀ miɛkɛ. 39Kɛ ɔ̃ ndɔ́ yɛkɑ̀rɛ̀ dɛ ììkɛ̀ kpɛyɛ titííntouti miɛkɛ nɛ̀ yɛbɑɑ miɛkɛ. 40Kɛ fekù bɛkúpobɛ̀ kpɛrɛ, kɛ ɔ̃ mbɑ́ɑ́ Kuyie kɛ́mɔntɛ, Kuyie mbo bɛ̀ potɛ́ kɛ̀ dɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́ kɛ yóù. 41Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu nkɑri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ wetí bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ idíítí, kɛ wéí bɛnìtìbɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ tikpɑ̀tì yɛmbɛ̀ pɛ́u ɑ̃ɑ̃̀ idíítí mɛdiɛ̀. 42Kòo kúpocĩ̀rì mɔùu tuɔkɛní kɛ́ɑ̃nnɛ́ fɛdífɛ̀ sɑ́m̀pɔ́fɛ̀. 43Kɛ̀ Yesu yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ okúpocĩ̀rì yie nweè ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀. 44Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀mɛ̀ kɛ suɔmmu mɛdiɛ̀. Wenwe nɛ̀ o cĩ̀tì miɛkɛ kòo ɑ̃nnɛ́ ò do mɔkɛ fɛ̀ kɛ bo dinɛ̀ fɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\