MARC 13

1Yesu yɛtìní dìì mɔ̀nnì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔù ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ mɑɑ́nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɑ̃́rɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛ̀ wenni mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́wéntɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ wennimɛ̀. 2Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A wúó ntɛ̀ mɑɑ́ kɛ dɛu mɛ̀ɛ̀ botɑ́ɑ̀? Ditɑ̃́rì mɑrì í yó nkpɑɑ́ nɔ́nkɛ́ ditɛrì ĩ́nkɛ̀. Dɛmɔu dɛ̀ bo duó. 3Kɛ̀ Yesu nkɑri Odìfíè tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ wetí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Ãntidee kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ dɔ̀: 4Á ti nɑ́kɛ́ dɛ̀ yóó dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì nɛ̀ ti yóó yɑ̀ dɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò ndɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ. 5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Ndɑkɛnɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́. 6Kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɔrinímɛ̀ kɛ bo ntú bɛɛ̀ tú Kirisi, kɛ suó kusṹkù. 7Di yóó keèmu bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ mudoò kpɛ́í nnɛ̀ mu kó kutoweku, kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́ nkɛ yɛ̃́ dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́tuɔkɛnímu, dɛ̀ nɛ́ mu nyí yó ntú kumɑ̀nku. 8Ku mbotí bo ítɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ kutɛkù, kɛ̀ di nkpɑ̀ɑ̀tìyuu ítɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ ditɛrì, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nsɑ̃nti tipíìtì timɔu, kɛ̀ yɛkòbɛ̀ɛ tɑnní, dɛ̀ bo ndò nkupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ ketɛ́mɛ̀ onitipòkù. 9Nyɛ̃́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kpɛ́í, bɛ̀ bo di kɔtɛnɛ̀ tibeéndieti kɛ̀ bɛ̀ ndi puotì ipɑ̀ɑ̀ti titííntouti miɛkɛ, kɛ́ di kɔtɛnɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ borɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ borɛ̀ n kpɛ́í, kɛ̀ dí bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n kpɛ́í. 10Kɛ yɛ̃́ mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì dòmmɛ̀ kɛ́ketɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ ibotí imɔu ndi. 11Kɛ̀ bɛ̀ di kɔrinɛ̀ dìì mɔ̀nnì tibeéntì di bɑ́ɑ́ niitɛ́ kɛ́nwɑɑ̀ ndi bíí bo nɑ́kɛ́ tì, kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ di nnɑ́ɑ́ tìì tɑɑ̀ní di nɔ̀ kɛ yɛ̃́ díì í yó nnɑ́ɑ́mmɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù yó nnɑ́ɑ́ ndi kpɛ́í. 12Bɛnìtìbɛ̀ bo fiiti bɛ nɛí nɛ̀ bɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ ibí cicɛbɛ̀ɛ ì fìítí kɛ̀ ibí sĩntɛnɛ̀ i cicɛbɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. 13Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo ndi níí n kpɛ́í, wèè mɛ mbo nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kumɑ̀nku ò bo cootɛ́. 14Kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì isɔkɛ ìì duɔ̀ mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ̀ ì bo ì do í dò nkɛ́mbo dɛ̀, wèè kɑ̀ɑ nwèe dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ mbɛ̀ɛ̀ bo Sudee kó kɛtenkɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 15Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nwèè bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù ò bɑ́ɑ́ cútɛ́ní kudieku kɛ bo túótɛ́ o kpɛrɛ. 16Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nwèè bo kupɑku ò bɑ́ɑ́ kò kɛ bo túótɛ́ o yɑɑ̀bòrì. 17Dɛ kó diyiè dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mpúó nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ntɔ ibí. 18Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ bɑ́ɑ́ tuɔkɛní diyɔ̃ɔ̃̀ miɛkɛ. 19Kɛ yɛ̃́ dɛ kó yɛwe mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo mɛ kó kubotí mu nyí ɑ̃nnɛ́ nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù, mɛ̀ mɛ nyí kpɑɑ́ kɛ bo ɑ̃nnɛ́ bìtì. 20Kɛ̀ Kuyie ndo í yɑ̀ɑ̀tɛ dɛ kó yɛwe òmɔù nɑ bɑ́ nyentɛ́, kù mɛ nyɛ̀ yɑ̀ɑ̀tɛ ku kó bɛnìtìbɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kpɛ́í nkɛ. 21Kòò mɔù di nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kirisi bo diɛ nyoo ciɛ, di bɑ́ ntì tɑ̃́. 22Kɛ yɛ̃́ Kirisi tekùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó ntú bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ yóó ɑ̃nnɛ́mɛ̀ kɛ́ndɔɔri tidiɛtì nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́soutɛ́ bɑ́ nɛ̀ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀. 23Nyɛ̃́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kpɛ́í, n diɛ nkɛ di nɑ̀kɛ́mu dɛmɔu. 24Dɛ kó yɛwe miɛkɛ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛmmɛ kó difɔ̃nkúò, diyiè bo sɔutɛ, otɑ̃̀nkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɛ́ì. 25Kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ nduòní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ diɛsìi sɑ̃ntɛ̀. 26Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Kuyie mBirɛ kɛ̀ dɛ̀ cutiní yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú diɛmù nɛ̀ Kuyie nkó tikpetì, 27kɛ́tɔ̃ nho tɔ̃rɛ̀ itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ̀ yɛ̀ɛ tíí nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀. 28Bɑntɛ́nɛ̀ fìkíè kó mutie kó mɛdonnimɛ̀, mu bɑkɛ sũ̀ũ̀kɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ mu fɑ̃ɑ̃̀tì bitírí di ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́mu kɛ dò ndiyɔ̃ɔ̃̀ tɔ̀ɔ́nní. 29Mɛɛ̀ botí nku di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ tùɔ̀kɛní di nyɛ̃́ kɛ dò nhOnìtìbirɛ tɔ̀ɔ́nnímu kɛ bo dibòrì. 30Timɔ́mmɔnti nti n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fòù dì mmɔ̀nnì bɛ̀ í yóó kú bɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛní. 31Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́, n nɑ́ɑǹtì mɛ mbɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bìtì. 32Òmɔù í yɛ̃́ dɛ yiè yoo dɛ mɔ̀nnì, bɑ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ bɑ́ Kuyie mBirɛ, Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yɛ̃́. 33Ndɑkɛnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ duɔ́ kɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ dɛ̀ yóó tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì. 34Dɛ̀ bo dɔ̀ɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ onìtì wèè kɔ̀ri kupɔ̀ɔ̀kù kɛ bɛnkɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ duɔ́ mbɑ́ wè o tɔ̃mmú kɛ nɑ̀kɛ́ wèè bɑ̀ɑ̀ dibòrì kɛ yĩ ò bɑ́ɑ́ duɔ́. 35Ndɑkɛnɛ̀ kɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ nwɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ kuyuoku yoo kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀, yoo dikodɑkɔńnì yoo kukṹnwentóo. 36Nyĩɛ̃̀kùnɛ̀ ò bo nwɛ̃tinímɛ̀ kɛ sɔ̃́ ndi yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ kòo di dɛ́ɛ́tɛ́. 37M mɛ ndi nɑ̀kɛ́ tì n ti nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu: Ndɑkɛnɛ̀!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\