MARC 14

1Kɛ sɔ̃́ ndɛ kpɑɑ́ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ diyentɛ́bɑnni nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ̀ mu kó dibɑnni nɛ́ tuɔkɛní, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ ńwɑnti bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́pĩ́ nYesu kɛ́kuɔ. 2Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀: Ti bɑ́ɑ́ ò pĩ ndibɑnni miɛkɛ, ti yɑ̀ɑ̀ bo cé ndikpɑ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 3Kɛ̀ Yesu ḿbo Bɛtɑnnii Simɔɔ dikɔ̀nnì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Bɛ̀ kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì kɛ yo nkòo nitipòkù mɔùu tɑroo kɛ tɔ dimɑ́tìdénnì pɛ́írì, kɛ̀ dì pìɛ́kɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí idíítí diɛyì kou bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ wè mutie bɛ̀ tú mù nɑ́ɑ́rì, kɛ́ dì bɔ̀ɔ́tɛ́ kɛ́cóú nYesu yuu tùdɑ̀ɑ̀rí. 4Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Bɑ nkpɛ́í nte kòò cɑ̀kɛ dɛ kóò tùdɑ̀ɑ̀rí. 5Ti nɑ bɑ́ nhò fìtɛ́ dibenni tɔ̃mmú dìítí kɛ́pɑ̃mmú bɛcĩ̀rìbɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ ńkpɑnnɛ̀ dɛ kóo nitipòkù. 6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóunɛ̀ we, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di cɑɑ̀ri o yɛ̀mmɛ̀? Ò dɔ̀ɔ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ mmɛ n kpɛ́í. 7Kɛ yɛ̃́ di yó mbonɛ̀mɛ̀mu bɛcĩ̀rìbɛ̀, di bo nɑ kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi dɔ́ dìì mɔ̀nnì, mí mmɛ nyí yó nhɑ̃ kɛ di bonɛ̀. 8Ò nɑ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ ò pɑ̃̀nkɛ mɛ ndɔ̀ɔ̀, kɛ́ nh ɑ̃nnɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ̀ m bo mbɑɑ̀nɛ̀ n fɔ̃ti. 9Timɔ́mmɔnti nti n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ kutenkù kumɔu miɛkɛ bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ dɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ dɛ kóo nitipòkù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ́ndenniní o kpɛ́í. 10Kɛ̀ Sudɑɑsi Isikɑdiyoti, Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔù kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ bo bɛ̀ pĩ nYesu. 11Bɛ̀ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ nɑrikɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ bo ò duɔ́ nyidíítí. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑsi nwɑnti dimɔ̀nnì sɑ̀ɑ̀rì ò bo díínnɛ̀ dì kɛ́ bɛ̀ pĩ nYesu. 12Pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ kó dibɑnni yiè kètirì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fíé dì diyentɛ́bɑnni kó ipe, kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Yé ɑ dɔ́ ti kɔtɛ kɛ̀ kɛ́ dɑ bénnɛ́ diyentɛ́bɑnni kó mudiì? 13Kɛ̀ Yesu tɔ̃ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ dihɛì miɛkɛ, di bo conɛ̀ onitidɔ̀ù mɔù kòò tɔ didúù nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ dí ò tũ̀nnɛ. 14Kòò tɑ dɛ̀, dí nɑ́kɛ́ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Okótì tú yé ò yóó di kùù dieku miɛkɛ diyentɛ́bɑnni kó mudiì nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀? 15Ò bo di bɛnkɛ kudieku diɛkù kudɑ̀nkù ĩ́nkɛ̀ kɛ́ kù tũ̀ntɛ pɑ́íí, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ bo ku miɛkɛ, dɛndɛ di yóó ti bénnɛ́mɛ̀ diyentɛ́bɑnni kó mudiì. 16Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ dihɛì miɛkɛ, kɛ́nsɔ̃́ ndɛ̀ dò nYesu do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bénnɛ́ diyentɛ́bɑnni kó mudiì. 17Kuyuoku kɛ̀ Yesu tuɔkoo nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. 18Bɛ̀ kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì kɛ yo nkɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ di kóò mɔù nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ yo nweè yó n fítɛ́. 19Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ bɑ́ wè kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Mí nwɑɑ̀? 20Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi n tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔù nɛ̀ wè ti wɛ̃ ndibuu dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 21Onìtìbirɛ yóó kúmu, tì wɑ̃̀rimɛ̀ dɛ kpɛ́í, wèè nɛ́ bo fítɛ́ Onìtìbirɛ ò bo yɑ̀. Dɛ yiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ do í ò pɛitɛ́ dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũ. 22Bɛ̀ yo ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́deè kóò wɛ́rí kɛ́duɔ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Cɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀, diɛ ndɛɛ̀ bɛnkú kɛ dò m pɑ̃ n kɔ̃̀ntì di kpɛ́í. 23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́túótɛ́ fɛbòòfɛ̀, kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ bɛmɔu. 24Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Diɛ ndɛɛ̀ bɛnkú n yĩ̀ĩ̀, bɛ̀ yó n kuɔ kɛ̀ mɛ̀ɛ cóú, Kuyie nyóó tɑunnɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kumɑ́ɑ̀, mɛ̀ɛ̀ yóó coú kusṹkù kpɛ́í. 25Timɔ́mmɔnti nti n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ n tɛ̃́nkɛ í yóó yɑ̃̀ mɛnɑ̀ɑ̀, nkɛ̀ dɛ̀ í tú m bo wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̃̀ dìì yiè mɛpɑ̀mmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 26Bɛ̀ dèntɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkó yɛsɑ̃ɑ̃ nkɛ́deè kɛ́dekɛ Odìfíè tɑ̃rì. 27Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di bo n yóu dimɔu kɛ yɛ̃́ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: M bo potɛ́ opecɛ̃nti kɛ̀ ipee cíɛ́tɛ́. 28M bo yɑ̃́ntɛ́ dìì mɔ̀nnì, m bo niitɛ́ kɛ́kɔtɛ Kɑdidee kɛ́ ndi bɑɑ. 29Kɛ̀ Piɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɑ yóu mí mbɑ́ɑ́ dɑ yóu. 30Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n dɑ nɑ́ɑ́mmɛ̀, yíe nkó kɛyènkɛ̀ tɛkotɛ bo nyóó kuɔ mmɛdɛ́rímɛ̀ kɑ̀ɑ yetɛ kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃ti kɛ tú ɑ í n yɛ̃́. 31Kɛ̀ Piɛrii yetɛ kɛ dɔ̀ bìtì! Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ bo n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kuɔ m bɑ́ɑ́ dɑ yóu. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ múnkɛ mɛ mbɛ́i. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dibòrì mɑrì kɛ̀ bɛ̀ dì tu: Sɛtisemɑndee kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nkɑrinɛ̀ diɛ kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie. 33Kòo nnɛínɛ̀ Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃, kòo kɔ̃m̀bùɔ̀tì ńduò kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 34Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ kɛ̀ dɛ̀ n tontɛ́, nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ ndi nɛ́ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́. 35Kɛ dɛ́tóo sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ bo yie ndimɔ̀nnì dii, mmɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kpɛri, n dɛ́tɛ́nɛ̀. 36Kɛ mbɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ tú: N cicɛ ɑ nɔmmu dɛmɔu ɑ yóu kɛ̀ m bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ fɛ mbòòfɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɔfɛ. Á dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɑ́ ntú n dɔ́mɛ̀. 37Kòo nwɛ̃tiní o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́, kòo bekɛ Piɛri kɛ dɔ̀: Simɔɔ ɑ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mɑɑ̀? Á í nɑ kɛ bo nwúó tɛwebiètɛ̀ mɛfitímɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ miɛkɑɑ̀? 38Nwúónnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ bɑ́ɑ́ di nɑ. Mɛyɛ̀mmɛ̀ miɛ dɔ́mu kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ̀ tikɔ̃̀ntì nɛ́ kpɑ muwɛ̃rímú. 39Kòo wɛ̃tɛ kɛ́kpɛ́ntɛ́, kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie, kɛ nɑ́ɑ́ nhò bɑɑ do nɑ́ɑ́ ntì. 40Kɛ́yíɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ kɛ̀ bɛ nuɔ ncɛ̃ɛ̃kɛ, bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ̀ bo ò nɑ̀kɛ́ tì. 41Ò wɛ̃tɛní dìì mɔ̀nnì kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di wɛ̃̀tɛ kɛ duɔ́mu kɛompuɑ̀? Dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dèèmu, dimɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ bɛ̀ bo fítɛ́ Onìtìbirɛ kɛ̀ bɛnitiyɛibɛɛ dɛ̀ pĩ́. 42Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ, ntɛnɛ̀ wèè yó m pĩ́ kɛ tùɔ̀kɛní. 43Yesu kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Sudɑɑsi, o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔù tùɔ̀kɛní kɛ nɛínɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ tɔ̃nní bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ tɔ yɛse nɛ̀ yɛdùrɛ̀. 44Kɛ sɔ̃́ nwèè yóó fítɛ́ Yesu ò nɑ̀kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ tú: Kɛ̀ n dɔu nwe, koò ɔrí, di bɑntɛ́ kɛ dɔ̀ weǹwe, kóò pĩ kɛ́ nhò bɑ̀ɑ mɛsɑ̀ɑ̀. 45Ò tùɔkɛní dìì mɔ̀nnì Yesu borɛ̀ kɛ pɑ̃̀nkɛ dɔ̀: Okótì! Kɛ́deè kóò ɔrí. 46Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ munnɛ́ní kɛ́pĩ́ nYesu. 47Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔùu nɔtɛ disiè kɛ́hɛi nkɛ́dɑtɛ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kóo tɔ̃ntì toò. 48Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di kɔ̀tɛnní yɛse nɛ̀ yɛdùrɛ̀ kɛ bo m pĩ́ kɛ dò n tú onitikɔ̀ùtì. 49Nh ɔ̃ mbo yɛwe yɛmɔu di cuokɛ̀ kɛ di tiè nKuyie nnɑ́ɑǹtì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɑ́ di í m pĩ, dɛ̀ tùɔ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ. 50Dɛ mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛmɔuu ò yóu kɛ́cokɛ́. 51Kòo dɑpɑɑ̀ mmɔù nkpɑɑ́ kòo tũ nkɛ dɑ́ɑ́tí kuyɑ̀ɑ̀kù mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kóò pĩ, 52kòo fĩ́ĩnko kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́cokɛ́ mɛbii. 53Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ Yesu ikuɔ́ nìùtì diɛwè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí ndɛ borɛ̀. 54Kɛ̀ Piɛri ntũ nYesu kɛ díɛtirì, kɛ yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀nko ikuɔ́ nìùtì diɛwè kó kudɑ̀nkù miɛkɛ, kɛ́nkɑri tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì borɛ̀, kɛ iiri muhɑ̃ɑ̃́. 55Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dibeéntĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti Yesu dɔ̀ɔ̀ tì, tìì bo nte kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ bɑ́ bɛ̀ í mpɛ̀tɛ́. 56Kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ nsoú nkɛ nɑ́ɑ́ nYesu nu ncɑ̀kɛmu bɑ́ bɛ̀ tɛtì í mmɑ̀ɑ́. 57Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nyiiti kɛ soú nkɛ tú: Ti kèè kòo tu 58ò bo pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ tɛ̀ nɛ̀ bɛ nɔu kɛ́mɑɑ́ tɛtɛtɛ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ tɛ̀ɛ̀ í yó ntú bɛnìtìbɛ̀ mɑɑ́ tɛ̀. 59Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ bɛ tɛtì í mmɑ̀ɑ́. 60Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe ítɛ́ ditĩ̀nnì cuokɛ̀ kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Á í yóó tɛ̃́nnɛ́ tìmɑtɑ̀ɑ̀? Bɛnìtìbɛ̀ biɛ nyɛ̃ nhɑ dɔ̀ɔ̀ bɑ? 61Kɛ̀ Yesu ncĩ́ɛ̃́kɛ́, ò í mbɛ́i ntìmɑtì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè yíɛ́ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kirisi Kuyie nti sɑ̃ntí kù kó dɛbirɑɑ̀? 62Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ n we ntú, kɛ̀ di bo yɑ̀ Onìtìbirɛ kòò kɑ̀ri Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbɑkù yoú, kóò yɑ̀ kòò cutiní nɛ̀ yɛwɛtɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 63Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ dòmmu ti ńwɑɑ̀ nwèè bo nɑ́kɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛinɑɑ̀? 64Di kèèmu ò sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ Kuyie, di yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ? Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ò dò nkɛ́kuɔmu. 65Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nhò sùu tinɔ́ntɔ̃ũtì, kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nho ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́ nhò puotì yɛnɑcɛ̀kuutɛ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Bɑntɛ́ wèè dɑ potɛ́. Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì nhò bèmmu. 66Kɛ̀ Piɛri nkpɑɑ́ kɛ bo kɛtenkɛ̀ kudɑ̀nkù kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kóo nitipotɔ̃ntì mɔùu tùɔkɛní, 67kɛ́yɑ̀ Piɛri kòò ììri muhɑ̃ɑ̃́, kòo ò wèńtɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nhɑ múnkɛ do tũmmu Yesu Nɑnsɑrɛti kou. 68Kɛ̀ Piɛrii nɛnni Yesu kɛ dɔ̀: N yí bɑntɛ́ ɑ dɔ́ kɛ́ n nɑ̀kɛ́ tì. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ ítɛ́ kudɑ̀nkù kɛ́ntɑti kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù kɛ̀ tɛkotɛɛ kuɔ́. 69Kɛ̀ weè nitipòkùu wɛ̃tɛ kóò yɑ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ dɔ̀: We nnìtì tú bɛ kóò mɔù nwe, kɛ̀ Piɛrii wɛ̃tɛ kɛ́nɛnni. 70Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yíɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: A mɛ̀nkɛ bɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀mu kɛ yɛ̃́ ɑ túmɛ̀ Kɑdidee kou kɛ nɑ́ɑ́ nKɑdidee kó tinɑ́ɑǹtì. 71Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Piɛrii pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: N tú n yí yɛ̃́ onìtì di mɛ nnɑ́ɑ́ nwèè kpɛ́í, kɛ̀ n soúmmu Kuyie nni ncɔ̃ɔ̃. 72Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ tɛkotɛɛ kuɔ́ nkucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ̀ Piɛrii dentɛní Yesu sòò ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ tú: Tɛkotɛ bo nyóó kuɔ́ nkucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɑ̀ɑ pɑ̀rìkɛ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ tú ɑ í n yɛ̃́. Kɛ̀ Piɛri nkuɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\