MARC 15

1Dikṹnweńnì sɛ̀ì, ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀, nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ dibeéntĩ̀nnì dimɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ bo yɑ̀ bɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ Yesu, mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò boú kɛ́kɔtɛnɛ̀ kɛ́duɔ́ mPidɑti Odommu kɔbɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀. 2Kɛ̀ Pidɑtii ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A ti mbɛ́i. 3Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nYesu nu ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 4Kɛ̀ Pidɑtii wɛ̃tɛ kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: A í yóó tɛ̃́nnɛ́ tìmɑtɑ̀ɑ̀? A í yo bɛ̀ tu ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀? 5Bɑ́ Yesu tɛ̃́nkɛ í ntɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì kɛ̀ dɛ̀ɛ di Pidɑti. 6Bɑ́ dìì yentɛ́bɑnni miɛkɛ Pidɑti do ɔ̃ɔ̃ fĩ́ĩ nkukpetínkù kumɑ́ɑ̀ ndi ditĩ̀nnì yɛ̃ nwèe fĩ́ĩ nkù. 7Kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kpetí onìtì mɔù kòo yètìrì tú Bɑrɑbɑɑsi nɛ̀ o kɔbɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yetɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti, kɛ̀ dikpɑ̀nnìi ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ onìtì. 8Kɛ̀ ditĩ̀nnìi kɔtɛ Pidɑti borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, wèe bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ò ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 9Kɛ̀ Pidɑtii bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔ́ n fĩ́ĩnko Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nweɑ̀? 10Kɛ yɛ̃́ ò do yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ pĩ nYesu bɛ miɛkɛ ò pɛ́i mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ. 11Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nsukíí ditĩ̀nnì kɛ̀ dì bo duɔ́ nkɛ̀ Pidɑtii fĩ́ĩnko Bɑrɑbɑɑsi. 12Kɛ̀ Pidɑtii yíɛ́ kɛ́ bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Di nɛ́ dɔ́ n yĩ́mɛ di tú wè Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì? 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ wekii kɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀! 14Kɛ̀ Pidɑtii bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Ò dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ yɛi? Kɛ̀ bɛ̀ dɔkɛ wekii mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 15Kɛ̀ Pidɑti ndɔ́ ditĩ̀nnì yɛ̀mmɛ̀ bo nɑrikɛmɛ̀ kɛ fĩ́ĩnko Bɑrɑbɑɑsi kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ puotí Yesu yɛdɑ́ kɛ́deè kòo ò duɔ́ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ ti bo ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 16Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi tɑnnɛ̀ Yesu Odommu kɔbɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ̀ kɑ̀rì dɛ̀ kɛ bekù, kɛ tíí ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì timɔu. 17Kóò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì wũɔ̃rì kɛ́cití ipo kóò ìńnɛ́, 18kɛ́deè kɛ́ nhò dɑú kɛ tú: A boɑ̀ fɔ̃́ nSifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì! 19Kɛ puotì o yuu kuhɑ̃ri koò tĩ̀ṹ tinɔ́ntɔ̃ũtì, kɛ ninku kɛ sĩĩnko o ììkɛ̀ kɛ dò mbɛ̀ ò dɔu. 20Bɛ̀ ò dɑɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ́dɛitɛ diyɑɑ̀bòwũɔ̃rì, kɛ́wɛ̃tɛ kóò dɑ̀tínnɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì, kóò yɛ̀nnɛ̀ dihɛì kɛ bo ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 21Kɛ̀ Sidɛnni ɛì kóo nìtì mɔù nkũntiní kupɑku kɛ̀ bɛ̀ ò tú Simɔɔ, Adɛkisɑ̃ntiri nɛ̀ Dufuusi bɛ cicɛ, kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi ò pĩ nnɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ́duɔ́ nkòo tɔ Yesu dɑpɑ̃ɑ̃tí. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ Yesu Kodikotɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tú kuyukɔ̃́ṹ), 23kóò duɔ́ mmɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù kɔ̀ù kuyonku bɑ́ Yesu í nyie nkɛ́yɑ̃̀. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀, kɛ́tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́totí o yɑ̀ɑ̀tì. 25Diyiè do berinɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀wɛi ndi dikṹnweńnì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑkɛ́ Yesu kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀, 26kɛ́wɑ̃ri mùù kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kɛ dɔ̀: Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́dɑnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí yómmɛ̀. 27Kɛ́bɑɑkɛ́ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, òmɔù o bɑkù yoú, otɔù kucɑ̃̀nku. [ 28Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Bɛ̀ ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ.] 29Kɛ bɛ̀ mpɛ̃nkù koò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ bɔkii yɛyɔ kɛ tú: Hé! Fɔ̃́ nwèè do tú ɑ bo pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́mɑɑ́ tɛtɛtɛ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, 30dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀! Cútɛ́ní kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 31Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɑú Yesu kɛ nɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú, ò dɛɛtɛ́ bɛtɔbɛ̀ ò mɛ nyí nɑ kɛ bo dɛɛtɛ́ omɑ́ɑ̀. 32Kirisi Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, cútɛ́ní kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ti yɑ̀ kɛ́ntɑ̃́. Bɛ̀ do bɑɑkɛ́ bɛ̀ kóò pɛɛ́nnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ nhò sɑ̃̀ɑ̃́. 33Diyiè cómmú dìì mɔ̀nnì yɛyɔ kɛ̀ dɛ̀ɛ biitɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́mbi kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ tuɔkɛnɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 34Tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu kuɔ́ mmɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Edoyii, Edoyii, dɑmɑsɑbɑkitɑnii (dɛ̀ɛ̀ tú: Kuyie, nKuyie, bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ n yóu!). 35Bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ɛ keè, kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Keènɛ̀ ò yumɛ̀ Edii. 36Kɛ̀ bɛ kóò mɔù cokɛ́ kɛ́mɛ́únní disɔ̃̀sṹɔ̃̀ mɛnɛ́yɑ̃ɑ̃ nkɛ́cɔ́ɔ́ nkuhɑ̃ri yómmɛ̀ kɛ́youtoo Yesu kòò bo yɑ̃̀, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Yóunɛ̀ kɛ̀ ti yɑ̀ Edii bo kɔtɛní kóò cṹũnní kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 37Kɛ̀ Yesu kuɔ́ mmɛdiɛ̀, kɛ́tɔ̃tɛ. 38Kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do pi Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ikuɔ́ nɛntì kó kudieku kɛ̀ kùu kɛ̃tɛ́ dɛ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ difũ̀ɔ̃̀ní. 39Kɛ̀ Odommu kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù ni tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɛ̀ kù còḿmú Yesu ììkɛ̀ kɛ́yɑ̀ Yesu ku mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: We nnìtì mɛ̀nkɛ tú Kuyie mBirɛ ndɛ! 40Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ dɛ̀ bo kɛ cómmú mɛdɛ́timɛ̀ kɛ wúó. Bɛɛ̀ kó bɛ̀mɑbɛ̀ tu: Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kou nɛ̀ Isɑku dɛdɑpùmbirɛ nɛ̀ Sosɛsi bɛ yɔ̃ Mɑɑri nɛ̀ Sɑdombee, 41bɛ̀ɛ̀ do ò nɛitinɛ̀ kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú ò bo dìì mɔ̀nnì Kɑdidee, nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ do ò nɛinɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu. 42Kuyuoku bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ tũntɛ kù dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ wentɛ́ tɛom̀pùtɛ̀, 43kɛ̀ Sosɛfu Adimɑtee ɛì kou, kòò tú dibeéntĩ̀nnì kou kɛ̀ bɛ̀ ò dé, kòo bɑ̀ɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bo tuɔkɛnímɛ̀, kòo kɔtɛ nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́yɑ̀ Pidɑti kóò mɔɔ dinùù kɛ bo kũnnɛ́ Yesu. 44Kɛ̀ Pidɑtii keè Yesu kumɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃, nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò di koò yu kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kɛ́ kù bekɛ, kɛ bo yɑ̀ Yesu ku kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛ yoo dɛ̀ í mɔ̀ntɛ. 45Kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu ò nɑ̀kɛ́, kòo duɔ́ ndinùù Sosɛfu kòo bo túótɛ́ Yesu. 46Kɛ̀ Sosɛfuu dontɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́cṹũnní Yesu kudɑpɑ̃ɑ̃tí, koò pɔ̃ṹ, kɛ́dɔú nkufɔ̃ti miɛkɛ bɛ̀ keú kù dipèrì miɛkɛ, kɛ́deè kɛ́poo nkutɑ̃́ɑ̃́rí. 47Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ kó dihɛì kou nɛ̀ Mɑɑri Sosɛsi yɔ̃ kɛ bɛ̀ nwúó mbɛ̀ ò dɔú ndɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\