MARC 16

1Kɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kou nɛ̀ Mɑɑri Isɑku yɔ̃ nɛ̀ Sɑdombee kɛ̀ bɛ̀ɛ dontɛ́ mɛkùɔ̀ nkunɔú nɑtikù kɔ̃mɛ kɛ bo kɔtɛ kɛ́pe nYesu. 2Kɛ́ pikɛ cutɛ dìmɑ́ɑ́sì kó dikṹnweńnì kɛ́ntuɔkoo kufɔ̃ti borɛ̀ kɛ̀ diyiè yɛ̀nní. 3Kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: We mbii yóó ti pootɛ kufɔ̃ti kó kutɑ̃́ɑ̃́rí. 4Bɛ̀ wèńtóo dìì mɔ̀nnì kɛ́nsɔ̃́ nkuù tɑ̃́ɑ̃́rí pòòtɛ. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kufɔ̃ti miɛkɛ, kɛ́yɑ̀ odɑpɑɑ̀ mmɔù kòò kɑ̀ri, kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ́ mmɛdiɛ̀. 6Kɛ̀ weè dɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́, di wɑnti Yesu Nɑnsɑrɛti kou nwe bɛ̀ bɑɑkɛ́ wè kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. Ò yɑ̃̀ńtɛ́mu kɛ ìtɛ́, ò í kpɑɑ́ diɛ, ǹtɛnɛ̀ bɛ̀ sòò ò dɔú dɛ̀. 7Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ Piɛri kɛ dɔ̀ ò niitɛ́ Kɑdidee, di bo kɛ nhò sɔ̃̀ńkɛ́ kɛ́ndònnɛ̀ ò sòò di nɑ̀kɛ́mɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́cokɛ́ kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑu bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í te bɛmɑ́ɑ̀, bɛ̀ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ́nɑ́kɛ́ òmɔù tìmɑtì, kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ ndiɛ nkɛ bɛ̀ ɑutɛ́mɛ̀. [ 9Dìmɑ́ɑ̀sì yiè kó dikṹnweńnì ndi Yesu yɑ̃̀ńtɛ́mɛ̀, kɛ́ketɛ́ kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kou, ò do bɛ̀ti wèè miɛkɛ yɛbɔkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀. 10Kòo kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ do nɛitinɛ̀ Yesu, kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kuɔ̀ nYesu kó mukṹṹ. 11Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì Mɑɑri túmɛ̀ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ kòo ò yɑ̀ bɑ́ bɛ̀ í ntì tɑ̃́. 12Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nkɔri dɛpɑɑ nkòo bɛ̀ bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ò sòò bɛnkɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ Mɑɑri. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ múnkɛɛ tì nɑ̀kɛ́ bɛtɔbɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í ntì tɑ̃́. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ nɛ́ bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kɑ̀ri kɛ yo nkòo bɛ̀ kpɑnnɛ̀ bɛ̀ í tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nhò mɛ̀nkɛ yɑ̃̀ńtɛ́. Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kpɑɑ́ kpeńnì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í tɑ̃́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ ò yɑ̀ koò yɑ̃̀ńtɛ́ bɛ kpɛti. 15Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kutenkù kumɔu kɛ́nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 16Wèè bo tì yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù Kuyie mbo ò dɛɛtɛ́, kɛ̀ wèè í tì yie nkùu ò kpetínnɛ́. 17Ntɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yie mbɛ̀ yó ndɔɔri tìì diɛtì: Bɛ̀ bo mbɛtì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ n yètìrì, kɛ́nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì. 18Bɛ̀ bo mpĩĩ nyiwɑ̀ɑ̀kɛ bɑ́ ì í bɛ̀ dɔmmù, kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀ mutie mùù kɔ̀ù mù bɑ́ɑ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, bɛ̀ bo nnɔnku bɛ nɔu bɛmuɔmbɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ miɛrí. 19Ti Yiɛ̀ nYesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè, kɛ̀ Kuyie nhò tùótɛ́, kɛ́dekɛnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kòo kɑri Kuyie mbɑkù yoú. 20Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kɔtɛ tipíìtì timɔu kɛ́nnɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ mbɛ̀ bonɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì, kɛ̀ dɛ̀ bɛnkú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì túmɛ̀ timɔ́mmɔnti.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\