MARC 2

1Kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe mɑyɛ̀ kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ Kɑpɛnnɑummu, kɛ̀ bɛ̀ɛ keè ò bomɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀. 2Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tíínko pɛ́u bɑ́ mɛfíè ntɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ nɛ̀ ditowɑɑ̀o, kɛ̀ Yesu mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì. 3Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ tuɔkɛní bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ tɔ kuhɔ̀ùkù. 4Ditĩ̀nnì dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í bɛ̀ í nnɑ kɛ́ kù tùɔkɛnɛ̀ Yesu borɛ̀, kɛ yóu kɛ́dekɛ kɛ́duutɛ timùmmùntì Yesu berínɛ̀ dɛ̀, kɛ cṹũnko bɛ ɔ̀ùkù nɛ̀ ku dɔ́ù. 5Kɛ̀ Yesu nwúó mbɛ̀ tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nhò bo kù miɛkùnnɛ, kɛ́nɑ́kɛ́ kuhɔ̀ùkù kɛ dɔ̀: M birɛ n dɑ cĩ̀ɛ̃́mmu ɑ yɛi. 6Kɛ sɔ̃́ nyikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ mɑbɛ̀ dɛ̀ kɑ̀ri, kɛ́ntoti bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú: 7Dɛ̀ dòmmɛ kòo nìtì yie ndɑ̀ɑ́tí kɛ nɑ́ɑ́ mmiɛ mbotí? Ò cɑ̀ɑ̀ri Kuyie nyètìrì ndi, kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie mmɑ́ɑ̀ we mbo nɑ kɛ́cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi? 8Kɛ̀ Yesu pɑ̃̀nkɛɛ bɑntɛ́ bɛ̀ toti tì bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ di totí mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmmɛ kó kubotí? 9Ɔ̃̀ndɛ í yóù nɛ̀ dɛtɛrɛ̀? M bo yĩ́mɛ̀ bɛ̀ dɑ cĩ̀ɛ̃́ nhɑ yɛinɑɑ, kɛ̀ m bo yĩ́mɛ̀ ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ dɔ́ù kɛ́kétɛ́? 10N nɛ́ dɔ́ kɛ̀ di bɑntɛ́mu kɛ dò nhOnìtìbirɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi. 11Ò mɛ nyĩ kɛ́nɑ́kɛ́ kuhɔ̀ùkù kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ dɔ́ù kɛ́kò, kɛ̀ míì mɛ nyɛ̃. 12Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ̀ kù pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ku dɔ́ù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nkù wùó nkɛ̀ kùu yɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ ndɛ́úkùnko Kuyie nyètìrì kɛ tú: Ti mu nyí yɑ̀ diɛ mbotí nɛ̀ ti bomɛ̀. 13Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́yɛ̀ kɛ́mpɛkɛ́ Kɑdidee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kɛ kunitisṹkù ńkɔròo o borɛ̀ kòò bɛ̀ tiè. 14Ò pɛ̃nkɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ Adifee kó dɛbirɛ Defii kòo kɑ̀ri bɛ̀ɛ̀ cɔú dɑ̀ḿpóò bɛ kóo bìróò, kɛ̀ Yesu ò yu kɛ dɔ̀: N tũnnɛ! Kɛ̀ Defii ítɛ́ kóò tũ̀nnɛ. 15Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ńkɑri Defii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yo, kɛ wɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɔú dɑ̀ḿpóò nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ do tú bɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ do bɛ̀ tũ̀mmɛ̀ pɛ́u. 16Ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kó fɛnɑfɛ kɔbɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu wɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɔú dɑ̀ḿpóò nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ do tú bɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀ kɛ yo, kɛ́bekɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kòo wɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɔú dɑ̀ḿpóò nɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀ kɛ yo? 17Kɛ̀ Yesu keè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ kɔ̃̀ntì nɑɑti bɛɛ̀ wɑnti otɑ̀ntì, bɛmuɔmbɛ bɛɛ̀ wɑnti otɑ̀ntì. N yí kɔ̀tɛní kɛ wɑnti bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ wenni, n wɑnti bɛ̀ɛ̀ bɑntɛ́ bɛ̀ mbɛ kɛ dò mbɛ̀ tu bɛnitiyɛibɛ. 18Diyiè mɑrì kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi kó bɛtɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mboú dinùù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bou dinùù bɑ́ fɔ̃́ nkɔbɛ í bou. 19Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò nhonìtì tòú dìì mɔ̀nnì o pokù o nɛ́pobɛ̀ bo nɑ kɛ́boú dinùù kòo kpɑɑ́ bɛ̀ bonɑ̀ɑ̀? Bìtì! Bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yóu mudiì ò bɛ̀ bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì. 20Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo dɛitɛ wèè tòú o pokù, kɛ̀ dɛ yiè tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo boú dinùù. 21Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyɑ́ nkuyɑɑ̀pɑ̀nkù kukótíkù ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kupɑ̀nkù bo yṹɔ̃́ nkukótíkù kɛ̀ dikɛ̃tírì dɔkɛ dɛukɛ. 22Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncũɔ̃́ mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ tidɔutì kótì kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɔutì bo potɛ, kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ncɑkɛ nɛ̀ tidɔutì dɛmɔu. Mɛnɑɑ̀ mpɑ̀mmɛ̀ dò nkɛ́ncũɔ̃̀ tidɔutì pɑ̀ntì nti. 23Tɛom̀pùtɛ̀ mɑtɛ̀ yiè kɛ̀ Yesu mpɛ̃nkɛ́ dɛpɑɑ mmɑrɛ̀ miɛkɛ, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ nkɑ̃́ɑ̃́tɛ tidiitì. 24Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́ ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀, bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri ikuɔ́ yetɛ dɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè? 25Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í kɑ̀ɑ ndikònnì do pĩ nDɑfiti kòo dɔ̀ɔ̀mɛ̀ wenwe nɛ̀ o kɔbɑɑ? 26Ò do tɑmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ikuɔ́ nìùtì diɛwè Abiɑtɑɑ kó dimɔ̀nnì, kɛ́túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ Kuyie, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ wenwe nɛ̀ o kɔbɛ, òmɔù do í dò nkɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ mɑ́ɑ̀ɑ̀? 27Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tɛom̀pùtɛ̀ onìtì kpɛ́í nkɛ, kù í dɔ̀ɔ̀ onìtì tɛom̀pùtɛ̀ kpɛ́í. 28Onìtìbirɛ bɑkɛ́nɛ̀mu tɛom̀pùtɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\