MARC 3

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́tɑ kutííntouku kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo kòo bɑkù fɑ̃ṹ. 2Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́wɑ́tí Yesu, kɛ̀ bɛ̀ nhò wùó nkɛ bo yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ ò bo miɛkùnnɛ dɛ kóo nìtì tɛom̀pùtɛ̀ yiè. 3Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ dɛ kóo nìtì wèè bɑkù fɑ̃ṹ nkɛ dɔ̀: Ítɛ́, kɛ́cómmú diɛ mbɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀! Kòo ítɛ́ kɛ́cómmú. 4Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ yɛ̃ nti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀nɑ̀ɑ kɛ̀ mɛyɛi ntɛom̀pùtɛ̀ yiè? Ì yɛ̃ nti dɛɛtɛ́ onìtɑ̀ɑ kɛ̀ tí ò kùɔ? Kɛ̀ bɛ̀ ndò nyúóó. 5Kɛ̀ Yesu bɛ̀ wèńtɛ́ wéntɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ bɛ to kpeńnìmɛ̀, kòo nɑ́kɛ́ dɛ kóo nìtì kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ bɑkù! Kòo youtɛ kɛ̀ kù pɑ̃̀nkɛ miɛtɛ́. 6Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ yɛ̀nní kɛ́ pɑ̃̀nkɛɛ tíínnɛ̀ Edɔti kó fɛnɑfɛ kɔbɛ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ́kuɔ Yesu. 7Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Kɑdidee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ kunitisṹkù nhò tũ̀, bɛ̀ do bonní Kɑdidee, nɛ̀ Sudee 8nɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Idumbee, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó nyɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ yɛ kɔbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ ńkɔrì Yesu borɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yomɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀. 9Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ ò wɑɑnní kudɑbɛkù kɛ̀ kù nhò tɔ̀kɛ́nɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ò ɛ̃̀ṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 10Kɛ yɛ̃́ ò do miɛkùnkomɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ bɛmuɔmbɛ ndɛití kɛ bo ò kɑ̀ɑ́kɛ́. 11Kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀ níí ò yɑ̀, kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: A tú Kuyie mBirɛ ndɛ. 12Kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu weti weti kɛ dɔ̀ yɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ ò tú wè. 13Kɛ̀ Yesu dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nyu ò dɔ́ kɛ́yú bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nkɔròo o borɛ̀. 14Kòo tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo nhò bonɛ̀, 15kòò bɛ̀ tũɔ̃̀ nkɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kòo bɛ̀ duɔ́ mmuwɛ̃rímú bɛ yó mbɛtìnɛ̀mu yɛbɔkɛ̀. 16Ntɛ bɛnìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kó yɛyètɛ̀: Simɔɔ kòo o yu kɛ dɔ̀ Piɛri, 17nɛ̀ Sebedee kó ibí, Isɑku nɛ̀ o nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ Yesu bɛ yu kɛ dɔ̀: Boɑnnɛrikɛɛsi (dɛ̀ɛ̀ tu fɛtɑpíɛ̀fɛ̀), 18Ãntidee nɛ̀ Fidipu nɛ̀ Bɑtidemii nɛ̀ Mɑtie nɛ̀ Tomɑɑ nɛ̀ Adifee kó dɛbirɛ Isɑku, Tɑdee Simɔɔ Sedɔti kó fɛnɑfɛ kou, 19nɛ̀ Sudɑɑsi Isikɑdiyoti wèè fìtɛ́ Yesu. 20Kɛ̀ bɛ̀ɛ konní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ ditĩ̀nnìi wɛ̃tɛ kɛ́tíínní bɑ́ Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ í mpɛ̀tɛ́ mɛfíè nkɛ bo di. 21O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ ti kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɔtɛní kɛ bo ò dɛ̀itɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ tú o yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑti. 22Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ ntú: Obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì weè bo o miɛkɛ, nɛ̀ weè kó muwɛ̃rímú mmu ò bɛ̀tìmɛ̀ yɛbɔkɛ̀. 23Kɛ̀ Yesu bɛ̀ yu kɛ́ bɛ̀ ɑ̃ntɛ́ kɛ dɔ̀ obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì bo yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́bɛti obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì? 24Kɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dimɑ́ɑ̀ kɔbɛ totɛ́ kɛ kpɑ mbɛmɑ́ɑ̀ dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu bɑ́ nhɑ̃ kɛ bo. 25Kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ mɛ ntotɛ́ kɛ kpɑ ntɛmɑ́ɑ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ nhɑ̃ kɛ bo. 26Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì totɛ́ kɛ kpɑ nhomɑ́ɑ̀, kɛ̀ mɛyɑtimɛ̀ bo o cuokɛ̀ o kpɑ̀tì bɑ́ nhɑ̃ kɛ bo, tì bo deè. 27Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tɑ onitikperì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́hɛí o kpɛrɛ, kɛ̀ í ketɛ́ koò boú, kòò mɛ nhò boú kɛ dèè dɛ mɔ̀nnì ò bo nɑ kɛ́hɛí o kpɛrɛ dɛmɔu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 28Timɔ́mmɔnti nti n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mbo cĩ́ɛ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ yɛi mmɛmɔu nɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ bɛ̀ kù sɑ̃̀ɑ̃́ nyɛ̀. 29Wèè mɛ mbo sɑ̃́ɑ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù Kuyie mbɑ́ɑ́ ò cĩ̀ɛ̃́, o yɛi bo mbo o ĩ́nkɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 30Yesu do bɛ́i mmɛmmɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀ dibɔɔ̀ mɑrì diì bo o miɛkɛ. 31Yesu yɔ̃ nɛ̀ o nɛí kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ́mbo ditowɑɑ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò yùní. 32Kòò nsɔ̃́ ditĩ̀nnì kɑ̀ri koò cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɔ̃ nɛ̀ ɑ nɛí bɛ̀ bo ditowɑɑ̀ kɛ dɑ yu. 33Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: We ntú n yɔ̃ kɛ ɔ̃̀mbɛ tú n nɛí? 34Kòo deè kɛ́wéntɛ́ wéntɛ́ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri koò cɛ̃ɛ̃̀tɛ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ n yɔ̃ nɛ̀ n nɛí. 35Wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ weè tú n nɑntɛ̀ nɛ̀ n tɑ̃ũ̀ nɛ̀ n yɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\