MARC 4

1Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì Kɑdidee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tíínko o borɛ̀ kɛ́nsũ, kòo tɑ kɛ́nkɑri kudɑbɛkù dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ̀ ditĩ̀nnì kɑ̀ri dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù. 2Kɛ̀ Yesu mbɛ̀ tiè nyitié mpɛ́u nɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: 3Onìtì mɔù weè do yɛ̀ kɛ bo yɑɑ́ o diitì. 4Ò yɑù dìì mɔ̀nnì kɛ̀ mɛdibii mmɑmɛ̀ɛ do kucɛ nùù kɛ̀ sinɔɔ kɔtɛní kɛ́ mɛ̀ di. 5Kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ do fɛkũũfɛ ĩ́nkɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nyí sũ dɛ̀ kɛ́cɑ̃rikɛ kɛ́yɛ̀nní, kɛ yɛ̃́ mutɑ̃́ɑ̃́ nyí sũmɛ̀ dɛborɛ̀. 6Kɛ̀ diyiè tònkɛ̀ kɛ́ mɛ̀ tùɔ nkɛ̀ mɛ̀ɛ kpeí kɛ yɛ̃́ icĩɛ̃ nyí nɑmɛ̀ kɛ bo fííkú. 7Kɛ̀ mɛdibii ntɛ̃mɛ̀ɛ do tipotì miɛkɛ kɛ̀ tìi ítɛ́ní kɛ́ mɛ̀ ɛ̃̀ṹtɛ́ bɑ́ mɛ̀ í nnɑ kɛ́pɛitɛ́. 8Kɛ̀ mɛdibii ntɛ̃mɛ̀ɛ do kɛtenkɛ̀ wenni dɛ̀ kɛ́yɛ̀nní kɛ́nkótírí kɛ kpeńnì, kɛ̀ miɛ mpɛitɛ́ mɛbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ pɛitɛ́ mɛdibii sipísìkuɔ̀, kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ pɛitɛ́ mɛdibii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). 9Koò dèè kɛ dɔ̀: Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè, wèe keè! 10Yesu ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì borɛ̀, o tɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ o bekɛ dɛ kó yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ tú mù. 11Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndi bɛnkɛmu ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu kó timɔ́mmɔnti tìì sɔ̀ri, bɛtɔbɛ̀ biɛ m bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ nyɛ, 12kɛ̀ bɛ̀ bo nwúó nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀, kɛ́nyo kɛ bɑ́ɑ́ bɑntɛ́, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ceetɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi. 13Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di í bɑntɛ́ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì di nɛ́ bo yĩ́mɛ kɛ́bɑntɛ́ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ tɛyɛ̀ yɛmɔu. 14Ntɛ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì tu mù: Wèè yɑù mɛdibii nweè tu wèè nɑ̀ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 15Mɛdibii mmɛ̀ɛ̀ do kucɛ nùù kɛ̀ mɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ̀ bɛ̀ tì kèè, dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dibɔɔ̀ kɔ̀tɛní kɛ tì dɛ̀itɛ. 16Mɛdibii mmɛ̀ɛ̀ do fɛkũũfɛ ĩ́nkɛ̀, mɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ keè Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ pɑ̃̀nkɛɛ tì cɔutɛ́ nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí. 17Bɛ̀ mɛ nyí nyóu kɛ̀ tì bo fííkú bɛ miɛkɛ, bɛ̀ í nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ tùɔkɛní dìì mɔ̀nnì yoo bɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kuyie nnɑ́ɑǹtì bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ bútínnɛ́ Kuyie. 18Mɛdibii mmɛ̀ɛ̀ do tipotì miɛkɛ mɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ kèè bɛ̀mbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 19Kɛ̀ kutenkù kó iyɛǹtotí nɛ̀ tikpɑ̀tì kó muwɑmmù kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ soutɛ́ nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ dɛtɛrɛ̀ kó mɛdɔ́kùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ́hɛ̃́ṹtɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì bɑ́ tì í nnɑ kɛ́pɛitɛ́. 20Mɛdibii mmɛ̀ɛ̀ do kɛtenkɛ̀ wenni dɛ̀, mɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ keè bɛ̀mbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ́ tì cɔutɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́wɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀, yie sipísìtɑ̃ɑ̃ti, otɔù sipísìkuɔ̀, otɔù tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). 21Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncɔ́u nfìtírɛ̀ kɛ́ dɛ̀ tɑ̀ɑ ntɛcètɛ̀ miɛkɛ yoo bɛ̀ɛ dɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ mutɛ̃ĩ̀ fũ̀ɔ̃̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ̀ cɔ̃nnɛ́ fɛcùùfɛ̀ nfɛ. 22Kɛ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bomɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri kɛ í yóó feitɛ́. Dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri dɛ̀ yóó yɛ̀nnímu kuwenniku. 23Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè! 24Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɑɑtɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi yo tìì nɑ́ɑǹtì kpɛ́í, bɛ̀ bo di bennɛ́ nɛ̀ tɛbietɛ̀ di beú nɛ̀ tɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ́deè kɛ yíɛ́ dɛ ĩ́nkɛ̀. 25Wèè mɔ̀kɛ bɛ̀ yóó ò yìɛ́mu, kɛ̀ wèè kpɑ bɛ̀ɛ dɛitoo dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ò mɔ̀kɛ dɛ̀. 26Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀ onìtì wèè buɔtí wènwe mɛdibii nho pɑku miɛkɛ. 27Kòo yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ yoo ò wùó, tidiitì nkótírí nɛ̀ timɑ́ɑ̀ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie mbɑ́ ò í yɛ̃́ ti kótírí mɛ̀ɛ̀ botí. 28Kɛtenkɛ̀ kɛɛ̀ ɔ̃ mpĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ kɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ tidiitì kòtírí kɛ́ketɛ́ kɛ́ɑ̃nnɛ́ difènnì kɛ́deè kɛ̀ mɛbii nnɛ́ ɑ̃nnɛ́ kɛ́píɛ. 29Tì bi dìì mɔ̀nnì kòo tì dɛ̀itɛ kɛ yɛ̃́ mudidɛ̀ì tùɔ̀kɛmɛ̀. 30Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti bo donnɛnɛ̀ bɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu? Ti bo yĩ́ dì dònnɛ̀ bɑ? 31Ti bo yĩ́ dì dònnɛ̀ fɛyoǹfɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ kɛ kɛ̃ńnì. 32Kɛ̀ bɛ̀ fɛ̀ buɔtí fɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́kótɛ́ kɛ́nɑɑ́ mmutie diɛmù nɛ̀ ibɑkɛ, kɛ̀ sinɔɔ yĩɛ̃ nyi ĩ́nkɛ̀. 33Nɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ miɛkɛ nkɛ pɛ́u ò do bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ bo nɑ kɛ́keè mɛ̀ɛ̀ botí. 34Yesu do ɔ̃ nɑ́ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ nyɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bo dìì mɔ̀nnì bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀ nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ wèe tì mbɛ̀ wénkùnnɛ timɔu pɑ́íí. 35Dɛ kó diyiè dimɑ́ɑ̀ kuyuoku mɔ̀nnì, kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí séntɛ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ tɛrì. 36Bɛ̀ cíɛ ndìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè, kɛ ítɛ́nɛ̀ kudɑbɛkù Yesu do bo kùù miɛkɛ, kɛ̀ tidɑbɛɛtì tɛtìi ò nɛinɛ̀. 37Kɛ̀ kuyɑɑkù kperíkù mɑkùu ítɛ́ní kɛ́nfuuti, kɛ̀ mɛniɛ ntɑɑ̀ kudɑbɛkù miɛkɛ kɛ mmɔ́ nkɛ piɛku. 38Kɛ̀ Yesu yie yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ kudɑbɛkù miɛkɛ kɛ cekɛ́ diyuceénnì o yuu. Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò èntɛ kɛ dɔ̀: Okótì kɛ̀ ti ku ɑ kpɛti í boɑ̀? 39Kɛ̀ Yesu ítɛ́ kɛ́pɛ́i nkuyɑɑkù kɛ dɔ̀: Cómmú! Kɛ́bɛ́innɛ̀ mɛniɛ nkɛ dɔ̀: Yĩ́ só! Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ kuyɑɑkùu cómmú kɛ̀ mɛniɛ ndɔ̀ bɛ́u. 40Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi ɑutɛ́ mɛmmɛ? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di í n tɑ̃́? 41Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Wenninwe yie, kuyɑɑkù nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ yíé nhò yɛ̃ mmù?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\