MARC 5

1Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ kɛ́tuɔkɛ Sedɑsɑɑ kó kɛtenkɛ̀, 2kɛ̀ Yesu ncutiní kudɑbɛkù, kòo nìtì mɔù, dibɔɔ̀ mɑrì tɑ wèe yɛ̀nní ifɔ̃ti kɛ́kétɛ́ní o bíɛ́kɛ̀. 3Dɛ kóo nìtì do ɑ̃ ifɔ̃ti miɛkɛ nkɛ, bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nnɔ nkoò bou bɑ́ nɛ̀ mɛfĩmmɛ. 4Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do ò boúmɛ̀ kucɛ mɛ̀pɛ́u mɛfĩmmɛ, kɛ tɑ́ú nho nɑɑ̀cɛ̀i timɑ́tì, kòo tɔ̃ũ mɛfĩmmɛ kɛ́bɔ́kɛ́ timɑ́tì. Òmɔù tɛ̃́nkɛ í nnɑ kɛ bo ò yɔ̀kùnnɛ. 5Yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie kòò nhɑrì ifɔ̃ti miɛkɛ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ wúótí kɛ bokù omɑ́ɑ̀ yɛpèrɛ̀. 6Ò yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì Yesu kɛ́cokóo kɛ́nínkú o ììkɛ̀, 7kɛ́kuɔ́nko mɛdiɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti kpɛti dòmmɛ mí nnɛ̀ fɔ̃́, oĩ́nkɛ̀nkpɑ̀ɑ̀tì kó dɛbirɛ? N dɑ bɑ́ɑ́mmu nɛ̀ Kuyie nyètìrì ɑ bɑ́ nfɛ̃́ũ. 8Kɛ yɛ̃́ Yesu do dì pɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Yɛ̀ onìtì yie mmiɛkɛ fɔ̃́ ndibɔɔ̀. 9Kɛ̀ Yesu bekɛ dibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: A yètìrì tú bɑ? Kɛ̀ di dɔ̀: N yètìrì tu kusṹkù, kɛ yɛ̃́ ti sũmɛ̀. 10Kɛ̀ yɛ̀ mbɑ́ɑ́ nYesu kɛ tú: A bɑ́ɑ́ ti dennɛ dihɛì. 11Kɛ sɔ̃́ kufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku mɑkù bo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ diiti. 12Kɛ̀ yɛɛ̀ bɔkɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́tɑ yɛfɔ̃̀nkɛ̀ yiɛ. 13Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Yɛ̀nnɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ yɛ̀ dɛ kóo nìtì miɛkɛ kɛ́tɑ kufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku, kɛ̀ kùu cokɛ́ kɛ́cútɛ́ní ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́diu mɛniɛ mmiɛkɛ, yɛ̀ do bo mbo sikɔupísìdɛ́ (2000). 14Bɛ̀ɛ̀ do cɛ̃mmù dɛ kó yɛfɔ̃̀nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́yeè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dihɛì miɛkɛ nɛ̀ dɛpɑɑnko, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ bo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, 15kɛ́tuɔkoo Yesu borɛ̀ kɛ́yɑ̀ onìtì yɛbɔkɛ̀ kusṹkù do tɑ wè kòò kɑ̀ri kɛ ɑ̃ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì, kòo yɛ̀mmɛ̀ wenkɛ, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. 16Bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ onìtì yɛbɔkɛ̀ tɑ wè, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛfɔ̃̀nkɛ̀. 17Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe yɛ̀ bɛ tenkɛ̀. 18Yesu tɑti dìì mɔ̀nnì kudɑbɛkù onìtì yɛbɔkɛ̀ do tɑ wè kòo ò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ ò bo nhò nɛínɛ̀. 19Kɛ̀ Yesu yetɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ ɑ kɔbɛ ti Yiɛ̀ ndɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ ò dɑ kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mɛsémmɛ̀. 20Kɛ̀ weè nìtìi kɔtɛ kɛ́nnɑ́ɑntoo kutempɛ̃ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɔku kumɔu miɛkɛ Yesu dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu. 21Kɛ̀ Yesu séntɛ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ nɛ̀ kudɑbɛkù kɛ̀ kunitisṹkùu tíínko o borɛ̀ mɛniɛ nnùù. 22Kɛ̀ kutííntouku kóo kótì mɔù bɛ̀ tu wè Sɑiduusi kòo tuɔkɛní kɛ́yɑ̀ Yesu kɛ́nínkóo o ììkɛ̀, 23kóò bɑ́ntɛ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ dɔ̀: N sɑpùmbirɛ dɛɛ̀ mɑ̀ùnɛ̀ mukṹṹ, n dɑ bɑ́ɑ́mmu kɔtɛní kɛ́nɔ́ɔ́ nhɑ nɔu dɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ miɛtɛ́, kɛ́nfòù. 24Kɛ̀ Yesu ò nɛinɛ̀ kɛ̀ ditĩ̀nnì nhò urínɛ̀ koò ɛ̃̀ṹ tipíìtì timɔu. 25Kòo nitipòkù mɔù dɛ̀ bo kɛ mɔ ntiyɔ́ntì yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɑ́ tì í commu. 26Kòò kɔ̀rì bɛdòòtórìbɛ̀ pɛ́u borɛ̀ kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́ mɛdiɛ̀, kɛ cɑ̀kɛ o díítí imɔu bɑ́ dɛ̀ í tɔ̃ũkú, kɛ̀ dɛ̀ pètìnkɛ nɛ́ yetíróo mɛdiɛ̀. 27Kòo keè kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nYesu kpɛ́í kòo kɔtoo ditĩ̀nnì miɛkɛ, kɛ kétóo Yesu fɔ̃ǹkúò bíɛ́kɛ̀ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì. 28Nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ yɛ̃́ kɛ dò mbɑ́ kòo nɑ kɛ kɑ̀ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì ò bo miɛtɛ́. 29Ò kɑ̀ɑ́kɛ́ mɛm̀mɛ Yesu yɑɑ̀bòrì, kòo yɔ́ntì pɑ̃̀nkɛɛ cómmú, kòo bɑntɛ́ o kɔ̃̀ntì miɛkɛ o mɔmmú dèèmɛ̀. 30Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ muwɛ̃rímú mɑmù yɛ̀mɛ̀ o miɛkɛ kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́bekɛ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: We nkɑ̀ɑ́kɛ́ n yɑ̀ɑ̀tì? 31Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A wúó nkɛ̀ ditĩ̀nnì dɑ ɛ̃́ṹ miɛ̀ mbotí kɑ̀ɑ bèkú wèè dɑ kɑ̀ɑ́kɑ́ɑ̀? 32Kɛ̀ Yesu nwéí tipíìtì timɔu kɛ bo yɑ̀ wèè ò kɑ̀ɑ́kɛ́. 33Dɛ mɔ̀nnì kòo nitipòkù kɔ̃̀ntì ɑu nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ yɛ̃́ ò yɛ̃́mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ o kɔ̃̀ntì miɛkɛ, kòo tɔ́ɔ́nko Yesu borɛ̀ kɛ nínkóo o ììkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ timɔ́mmɔnti. 34Kɛ̀ Yesu nɛ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ɑ tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ miɛkùnnɛmu, kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti, kɑ̀ɑ mɔmmúu deè. 35Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ kutííntouku kóo kótì kɔbɛɛ tuɔkɛní kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A sɑpùmbirɛ kumu ɑ bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́nkɔɔ́nnɛ̀ okótì. 36Kɛ̀ Yesu mbúútí bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑiduusi kɛ dɔ̀: N tɑ̃́ mɑ́ɑ̀, kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. 37Yesu í nyie koò mɔù bo ò nɛinɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ o nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃. 38Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì kutííntouku kóo kótì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Yesu yɑ̀ kunitisṹkù kɛ̀ kutoweku dɑ́ɑ́tí kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nyɛkúdɑbùò. 39Kòo tɑroo kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nte kutoweku kuu? Di kuɔ̀nnɛ̀ bɑ? Dɛbirɛ í ku dɛ̀ yɛ̃̀ kɛ duɔ́mu. 40Kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú kòo bɛ̀ dènnɛ kɛ́yú dɛbirɛ cicɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ́tɑnnɛ̀ dɛbirɛ duɔ́ dɛ̀, 41kɛ́pĩ́ ndɛsɑpùmbirɛ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɑritɑkumi! (Dɛ̀ɛ̀ tu: Dɛsɑpùmbirɛ, ítɛ́ kɛ̀ míì mɛ nyɛ̃!). 42Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dɛsɑpùmbirɛɛ ítɛ́ kɛ́centɛ. Dɛ̀ do mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́. 43Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù tì keè, kɛ́deè kɛ dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ dɛsɑpùmbirɛ mudiì kɛ̀ dɛ̀ɛ di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\