MARC 7

1Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nYesu borɛ̀, 2kɛ́yɑ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ mɑbɛ̀ yommɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í nìtɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. 3Kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ tɔbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ tũ mbɛ yɛmbɛ̀ kó ikuɔ́, bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í ndi kɛ í nìtɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. 4Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ konní dikɑ̃̀tìrì kɛ́nitɛ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ kɛ nɛ́ di, kɛ mɔkɛnɛ̀ ikuɔ́ tɛì pɛ́u bɛ̀ yóó nhɛirí mɛ̀ɛ̀ botí ibòòkɛ nɛ̀ yɛdɔ́ nɛ̀ sikṹmboó timɑ́tì kpɛsi. 5Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ í tũ nti yɛmbɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ yo mbɑ́ bɛ̀ í nìtɛ ikuɔ́ nyɛ̃mmɛ̀? 6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑɑtimu ò wɑ̃̀ũ dìì mɔ̀nnì di kpɛ́í nkɛ tú: Bɛ nnìtìbɛ̀ sɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ bɛ nɔ̀ nyɛ, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ kù dɛ̀tɛ́nɛ̀. 7Bɛ̀ kù bɑ́ɑ́ ndɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tùótɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔú nyìì kuɔ́ kɛ tuonko bɛtɔbɛ̀, kɛ dònnɛ̀ ì tu Kuyie nkpɛyi. 8Kɛ̀ Yesu nsɔkɛ́ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Di bùtínnɛ́mu Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ tũ mbɛnìtìbɛ̀ dɔú nyì. 9Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di mɛ̀nkɛ bùtínnɛ́mu pɑ́íí Kuyie nkuɔ́ kɛ tũ ndi mɔ́mmɔmbɛ di kpɛyi. 10Mɔyiisi bɛ́immu kɛ tú: A ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, kɛ yíé mbɛ̀ yɛ̃ mmù. Kɛ̀ wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nho cicɛ yoo o yɔ̃ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 11Kɛ̀ díndi tú: Kòo nìtì nɑ̀kɛ́ o cicɛ yoo o yɔ̃ kɛ tú: N nɑ n dɑ pɑ̃ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n dɛ duɔ́ nKuyie nku, dɛ̀ dèèmu. 12Nɛ̀ dɛ kó ikuɔ́ miɛkɛ kɛ̀ di bɛ̀ pɑ̃ kucɛ bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í teennɛ̀ bɛ cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ yɔ̃bɛ̀. 13Nɛ̀ dɛ miɛkɛ kɛ kɔ̀ù Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ tuonko bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í ditɔbɛ̀, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔɔrinɛ̀ dɛtɛrɛ̀ dɛtɛrɛ̀ pɛ́u mɛ̀ kó kubotí. 14Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́yú ditĩ̀nnì kɛ́ dì nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ dimɔu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè. 15Dɛ̀mɑrɛ̀ í bo onìtì bo di dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑ o miɛkɛ kóò sĩ̀nkùnnɛ, dɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ní onìtì nùù dɛɛ̀ ò sĩ̀nkùnko. [ 16Kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè, wèe keè!] 17Yesu ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì borɛ̀ kɛ kò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì tu mù. 18Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi múnkɛ di í nɑ kɛ bɑntɑ́ɑ̀? Di í yɛ̃́ kɛ dò nhonìtì yo ndɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tɑɑ̀ o miɛkɛ dɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kóò sĩ̀nkùnnɑɑ̀? 19Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ í tɑɑ̀mɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, dɛ̀ tɑɑ̀ o pɔutì nti kɛ kɔrì kɛ yiɛ̀. (Yesu do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú tidiitì timɔu wennimu.) 20Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ní onìtì nùù dɛɛ̀ ò sĩ̀nkùnko. 21Kɛ yɛ̃́ onìtì yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ yiɛ̀nímɛ̀, mɛɛ̀ ɔ̃ nte koò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, mɛ̀ɛ̀ tú: A bo ndɔuti dɔutinɛ̀mɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ yoo bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ muyóò nɛ̀ munitikɔ̀ù. 22A bo yóumɛ̀ ɑ pokù yoo ɑ dɔù kɛ́nyiɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ í diɛ̀ ntikpɑ̀tì, ɑ bo ndɔrimɛ̀, ɑ bo ciitɛ́mɛ̀ otɔù, nɛ̀ mufòmmu yɛimu, nɛ̀ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀, ɑ bo cɑɑ̀rɛ̀mɛ̀ otɔù yètìrì, ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀, dɛyɛìnkpɛrɛ kó mudɔɔ̀rìmù. 23Dɛ kó mɛyɛi mmɛmɔu yìɛ̀ní onìtì yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ koò sĩ̀nkùnko. 24Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Tiiri kó dihɛì, tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀, bɑ́ ò í ndɔ́ òmɔù nyɛ̃́ o kpɛ́í, ò mɛ nyí nnɑ kɛ bo sɔri. 25Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkòo nitipòkù mɔù dibɔɔ̀ mɑrì tɑ wèè birɛ, kòo keè kɛ̀ bɛ̀ tu Yesu dɛ̀ bo kòo pɑ̃̀nkɛɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Yesu borɛ̀ kɛ nínkóo o ììkɛ̀. 26Dɛ kóo nitipòkù do í tú Sifubɛ kó kubotí kou bɛ̀ do ò pɛitɛ́ Siirii nwe Fenisii kó dihɛì miɛkɛ. Kòo bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe dennɛ dibɔɔ̀ dìì tɑ o sɑpùmbirɛ. 27Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ ibí ketɛ́ kɛ́di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ í wenni ɑ bo túótɛ́mɛ̀ ibí kó mudiì kɛ́duɔ́ nyimɔbí. 28Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, n Yiɛ̀ n yí yetɛ, imɔbí nɛ́ ɔ̃ ndɛ́úmu ibí yo nkɛ̀ dɛ̀ɛ̀ duò. 29Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɑ bɛ́i ntìì nɑ́ɑǹtì kpɛ́í, kò nkɛ̀ dibɔɔ̀ yɛ̀mu ɑ sɑpùmbirɛ miɛkɛ. 30Kòo kò kɛ́nsɔ̃́ o birɛ duɔ́ bɛ́u dɛ dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ yɛ̀. 31Kɛ̀ Yesu ítɛ́ Tiiri kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kutempɛ̃ nyɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɔku kɛ́tuɔkɛ Kɑdidee kó mɛniɛ. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnní tɛɔ̃̀ntɛ̀ mɑtɛ̀ Yesu borɛ̀, bɑ́ tɛ̀ í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ tɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe nɔ́ɔ́ nho nɔu tɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ tɛ̀ miɛkùnnɛ. 33Kɛ̀ Yesu nɛ́ tɛ̀ dɛ̀tɛ kɛ́kɛntɛ́nɛ̀ ditĩ̀nnì, kɛ́bɑɑ́ o nɔ́mbɛ tɛ to miɛkɛ, kɛ́deè kɛ́sutɛ o nɔ́mbifɛ kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ tɛ nɔ́ndɛnfɛ̀, 34kɛ́deè kɛ́bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́wei mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Efufɑtɑɑ! (Dɛ̀ɛ̀ tu yɛ̀ɛ kpetɛ́). 35Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ tɛɛ̀ ɔ̃̀ntɛ̀ɛ keè, kɛ́nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ mmɛsɑ̀ɑ̀. 36Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkòo mɔùu tì kèè, kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ́nnɑ́ɑ́, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ nɑ́ɑntɛ tipíìtì timɔu. 37Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ò dɔ̀ɔ̀ri dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wennimu mɛdiɛ̀, nhò kèèkùnko yɛwũ̀ɔ̃̀ nyɛ̀ɛ̀ nɔ́ndiɛ́ ndɑ̀ri kɛ̀ yɛ̀ nɑ kɛ nɑ̀kɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\