MARC 8

1Diyiè tɛrì mɑrì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tó tíí nYesu borɛ̀ kɛ́nsũ bɛ̀ í mmɔkɛ bɛ̀ bo di mù, 2kɛ̀ Yesu yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ mpĩ̀ńnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ biɛ! Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì ndi yíe nkɛ̀ bɛ̀ m bonɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í mɔkɛ bɛ̀ yo mmù. 3Kɛ̀ m bɛ̀ cíɛ mbɛ̀ bo duónɛ̀ dikònnì kucɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀mɑbɛ̀ bonnímɛ̀ dɛdɛ́tirɛ̀. 4Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti bo pɛ́tɛ́ dɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ dii mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́nsɑ̀nnɛ̀? 5Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di mɔkɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀. 6Kòo duɔ́ nkɛ̀ ditĩ̀nnì kɑroo kɛtenkɛ̀, kòo túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛyiekɛ̀ bɛmbɛ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie, kɛ́ bɛ̀ wɛ̀rí kɛ́duɔ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ totí bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ totí. 7Kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ tɔnɛ̀ siyĩĩ sɑ́m̀pɔ́sì mɑsì kɛ̀ Yesu mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ sì totí. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ di bɛmɔu kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nsúɔ́ nkɛ píɛ́kɛ́ yɛmɔ́mmùyɑ́kɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ. 9Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ do bo mbo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) ndi bɛ̀ɛ̀ di. Kɛ̀ Yesu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kò. 10Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ tɑ kudɑbɛkù kɛ́kɔtɛ Dɑdimɑnutɑɑ kó kɛtenkɛ̀. 11Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ ndíí Yesu kɛ́kɔtɛní kɛ́ nhò nɛ̀ìnɛ̀ kɛ tú: Dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo cútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀, dɛ̀ɛ̀ bo bɛnkɛ Kuyie nkuù dɑ tɔ̃nnímɛ̀. 12Kɛ̀ Yesu wei mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di mmɔ̀nnì kɔbɛ m békú kɛ tú n dɔɔ̀ tidiɛtì. Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ tidiɛtì mɑtì. 13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́tɑ kudɑbɛkù kɛ́séntɛ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ tɛrì. 14Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ yɛ̃̀ mbɛ̀ bo ntɔmɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ kɛ́ntɔ pɛ̃́ɛ̃̀ omɑ́ɑ̀ bɛ dɑbɛkù miɛkɛ. 15Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑɑtɛnɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Edɔti bɛ kó mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mu kpɛ́í. 16Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ò nɑ̀ɑ́ mmiɛ nti í tɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀. 17Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di toti di yɛ̀mmɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ ĩ́nkɛ̀, di mu nyí bɑntɑ́ɑ̀? Di mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɑ́ɑ̀? 18Di to yɛɛ̀ kpeńnɑ̀ɑ̀? Di mɛ mmɔ̀kɛ inuɔ nkɛ í wúónɑ́ɑ̀? Di mɛ mmɔ̀kɛ yɛto kɛ í yoɑ̀? 19Di í kpɑɑ́ kɛ yɛ̃́ n sòò wɛ̀rí pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìnùmmùu (5000) cɑ́ɑ́kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ sùɔ́ nkɛ́mpíɛ́kɛ́ nyɛmɔ́mmùyɑ́kɛ̀ yɛ̀dɛ̀ kɛ̀ di tɔɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 20Kòo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ n wɛ́rí pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) cɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ súɔ́ nkɛ́mpíɛ́kɛ́ nyɛmɔ́mmùyɑ́kɛ̀ yɛ̀dɛ kɛ̀ di tɔ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Yɛ̀yiekɛ̀. 21Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ́ di mu nnɛ́ í bɑntɑ́ɑ̀? 22Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Bɛtisɑidɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɔní kuyũ̀ɔ̃̀nkù mɑkù kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ wèe kù kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́ kù miɛkùnnɛ. 23Kɛ̀ Yesu dɛtɛ kuyũ̀ɔ̃̀nkù kɛ́yɛ̀nnɛ̀ dihɛì mɑ̀nku, kɛ́sutɛ o nɔ́mbifɛ tinɔ́ntɔ̃ũtì kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ ku nuɔ, kɛ́nɔ́ɔ́ nho nɔu ku ĩ́nkɛ̀, kɛ́ kù bekɛ kɛ dɔ̀: A yɑ̀ dɛ̀mɑrɑ̀ɑ̀? 24Kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkùu wéntɛ́ kɛ dɔ̀: N yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ dònnɛ̀ dɛtie nkɛ centì. 25Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́pi ku nuɔ, kù wèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́ nsɔ̃́ nkù wùó mpɑ́íí kɛ wúó ndɛmɔu. 26Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ kétɛ́ dihɛì miɛkɛ. 27Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɔri Fidipu kóò Sesɑdee kó yɛhɛkɛ̀, kɛ̀ Yesu bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò n tú we? 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ tú Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò diɛwè Edii kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ dò nhɑ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kóò mɔù. 29Kɛ̀ Yesu bekɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Díndi yɛ̀mmɛ̀ dò n tú we? Kɛ̀ Piɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A tú Kirisi nwe Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè koò tɔ̃nní. 30Kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie nkoò mɔùu tì kèè. 31Dɛ mɔ̀nnì kɛ́ketɛ́ kɛ́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Onìtìbirɛ dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu mɛdiɛ̀, kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yetɛ kóò kùɔ, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo yɑ̃́ntɛ́. 32Kɛ̀ Yesu nti mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɑ́ ò í sɔrì, kɛ̀ Piɛrii ò yu kɛ́kɛntɛ́nɛ̀ kɛ́ nhò kpɑ̀nnɛ̀. 33Kɛ̀ Yesu wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́wéntɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́pɛ́i mPiɛri kɛ dɔ̀: Fũtɛ m borɛ̀ fɔ̃́ ndibɔɔ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ í túmɛ̀ Kuyie nkɔ̃mɛ, mɛ̀ tú mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ mmɛ. 34Kɛ̀ Yesu yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ n tũnnɛ wèe duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ́tɔ o dɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ́ n tũnnɛ. 35Kɛ yɛ̃́ wèè bo ndɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu ò bo mù fétinnɛ, kɛ̀ wèè yetɛ o fòmmu n kpɛ́í nɛ̀ n nɑ́ɑǹtì kpɛ́í kòo mù pɛ̀tɛ́. 36Onìtì bo cɔ̃ntɛ bɑ kòò mɔ̀kɛ kutenkù kuu nkpɛrɛ dɛmɔu kòo wɛ̃nnì nɛ́ feti? 37Onìtì bo yietí bɑ kòo wɛ̃nnìi yentɛ́! 38Kɛ yɛ̃́ ifɛi bo mbo wè nɛ̀ n kpɛ́í nɛ̀ n nɑ́ɑǹtì kpɛ́í di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bùtínnɛ́ Kuyie nkɛ dɔɔri mɛyɛi mbɛ cuokɛ̀, mí nhOnìtìbirɛ m múnkɛ bo nhò mɔ̀kɛnɛ̀ ifɛi m bo nwɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì nɛ̀ Kuyie nkó tikpetì kɛ nɛínɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\