MARC 9

1Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ bo diɛ ndi kó bɛ̀mɑbɛ̀ yó nkpɑɑ́ kɛ fòùmu kɛ́yɑ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tùɔ̀kɛnímɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú. 2Kɛ̀ yɛwe yɛ̀kuɔ̀ɔ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Yesu túótɛ́ Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ ditɑ̃rì diɛrì mɑrì ĩ́nkɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀, kɛ̀ Yesu kɔ̃̀ntìi ceetɛ kɛ̀ bɛ̀ nhò wùó. 3Kòo yɑ̀ɑ̀tìi pɛikɛ kɛ́mmiɛti mɛdiɛ̀, onìtì mɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ tìi pɛikɛ mɛ botí kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Edii nɛ̀ Mɔyiisi kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Yesu. 5Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Okótì, dɛ̀ wennimu kɛ dò ntí mbo diɛ, ti bo dɔɔ̀ titouti tìtɑ̃ɑ̃ti, fɔ̃́ nkumɑ́ɑ̀, Edii kutɛkù, Mɔyiisi kutɛkù. 6Kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ ndo bɛ̀ ɑutɛ́mɛ̀, kòò í nyɛ̃́ ò tu mù. 7Kɛ̀ diwɛtirì mɑrìi kɔtɛní kɛ̀ di dɛ́ɛ̀ mbɛ̀ dɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ di miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ tu: Yie nwèè tú m birɛ kɛ̀ nh ò dɔ́ mɛdiɛ̀, nyíénnɛ̀ o kpɛti. 8Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ nyóó dɑɑtɛní kɛ́mɔ́ntóo bɛtɔbɛ̀, kɛ́yɑ̀ Yesu mɑ́ɑ̀, kɛ̀ weè bɛ̀ kpɑɑ́nɛ̀. 9Bɛ̀ cùtɛ́ní dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù di yɑ̀ dɛ̀, kɛ̀ Onìtìbirɛ yɑ̀ɑ yɑ̃́ntɛ́nɛ̀. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nho nɑ́ɑǹtì kɛ nɛ́ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Bɑ ntú kɛ yɑ̃́ntɛ́? 11Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ tu Edii weè dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛní? 12Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe Edii dòmmɛ̀ kɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛní kɛ́tũntɛ dɛmɔu, bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ tú: Onìtìbirɛ dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ sènkɛ̀rì. 13N nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú Edii kɔ̀tɛnímu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ o kpɛ́í. 14Yesu nɛ̀ Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɔbɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ nditĩ̀nnì diɛrì bɛ̀ murí kɛ̀ bɛ̀ dìètìnɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀. 15Bɛ̀ yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì Yesu kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ ncokòo koò dɔú. 16Kɛ̀ Yesu bekɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ bɛ di diètì ɔ̃̀nti ĩ́nkɛ̀? 17Kòo nìtì mɔùu bɛ́inní ditĩ̀nnì miɛkɛ kɛ dɔ̀: Okótì n kɔ̀tɛnní m birɛ ndɛ ɑ borɛ̀, dibɔɔ̀ mɑrì diì dɛ̀ tɑ kɛ dɑ̀nnɛ dɛ nɔ́ndɛnfɛ̀. 18Bɑ́ kùù píkù kɛ̀ dì dɛ̀ pĩ ndìi dɛ̀ bɔ nkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũpùùtì nyìɛ̀ dɛ nùù kɛ̀ dɛ̀ cɑ̀ɑ́ ndɛ nìì nkɛ́sɑ̃tɛ́. Kɛ̀ m bɑ́ntɛ̀ ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í nɑ kɛ dì bɛ̀ti. 19Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Itookperí yɛmbɛ̀ díndi! Míì yó nhɑ̃ kɛ di bonɑ̀ɑ̀? Míì yó nhɑ̃ kɛ di tɔɑ̀? Kɔtɛnní dɛbirɛ m borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kɔ̀tɛnní. 20Dibɔɔ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Yesu kɛ́kpekii dɛbirɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ do, kɛ́mbírímu kɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũpùùtì yìɛ̀ dɛ nùù. 21Kɛ̀ Yesu bekɛ dɛbirɛ cicɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɔ̃̀ndɑɑ̀ ndi dɛ̀ ò ketɛ́mɛ̀? Kòo dɔ̀ nɛ̀ dɛ bíkɛ́mbɛ́ntì. 22Kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ̀ dibɔɔ̀ dɛ̀ buɔ̀ mmuhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ nɛ̀ mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ bo dɛ̀ kùɔ. Kɑ̀ɑ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ ti teennɛ̀. 23Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Bɑ nte kɑ̀ɑ tú kɛ̀ m bo nɑ! Kɑ̀ɑ n tɑ̃́ dɛ̀ í yóù. 24Kɛ̀ dɛbirɛ cicɛɛ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N tɑ̃́mu, ɑ nɛ́ n teennɛ̀ kɛ̀ n tɑ̃́kùmɛ̀ɛ dɛukɛ. 25Kɛ̀ Yesu yɑ̀ ditĩ̀nnì cokùnímɛ̀ kɛ pɛ́i ndibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ ndibɔɔ̀ dìì ɔ̃̀nkùnnɛ dɛbirɛ: Yɛ̀ dɛbirɛ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛní! 26Kɛ̀ dibɔɔ̀ kuɔ́nko mɛdiɛ̀ nkɛ́kpekii dɛbirɛ kɛ́yɛ̀, kɛ̀ dɛbirɛ nduɔ́ kɛ dò ndɛ̀ ku, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ntú dɛ̀ kúmu. 27Kɛ̀ Yesu nɛ́ pĩ́ ndɛ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́yíinní kɛ̀ dɛ̀ɛ cómmú. 28Yesu kò ndìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ tínti í nɑ kɛ dènnɛ dɛ kó dibɔɔ̀? 29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mubɑ́ɑmmu muù mɑ́ɑ̀ bo nɑ kɛ́dennɛ dibɔɔ̀ dii mbotí. 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́mpɛ̃nkɛ́ Kɑdidee kó kɛtenkɛ̀ bɑ́ Yesu í ndɔ́ bɛ̀ nyɛ̃́ o kpɛ́í. 31Ò do dɔ́ kɛ́mmɔkɛ mɛfíè mmɛ kɛ́tié nho tɑncɔ́ùmbɛ̀, ò do bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ yóó pĩ́ mɛ̀mmɛ wenwe Onìtìbirɛ kɛ́duɔ́ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ, kòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè. 32Bɑ́ bɛ̀ í mbɑntɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tu mù, bɛ̀ mɛ nyí ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo ò bekɛ tìmɑtì. 33Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kɑpɛnnɑummu kɛ́mbo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di do diètì bɑ nkpɛ́í nkucɛ? 34Kɛ̀ bɛ̀ ndò nyúóó, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do diètìmɛ̀ kɛ bo yɑ̀ bɛ miɛkɛ wèè bɛ̀ bɑkɛ́ wènwe. 35Kɛ̀ Yesu kɑroo kɛ́yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di miɛkɛ kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́mbɑkɛ́ bɛtɔbɛ̀ ò ntú osɑ́m̀pɔ́ù kɛ́ntú bɛtɔbɛ̀ kóo tɔ̃ntì. 36Kɛ́deè kɛ́dɛtɛní dɛbirɛ kɛ́cónnɛ́ bɛ cuokɛ̀ kɛ́ dɛ̀ ɔrí kɛ dɔ̀: 37Kɛ̀ wèè cɔutɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛbirɛ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ diɛ n kpɛ́í, mí nwe ò cɔutɛ́mɛ̀, kɛ̀ wèè n cɔutɛ́ ò í cɔutɛ́ míì mɑ́ɑ̀, ò cɔutɛ́nɛ́mu wèè n tɔ̃nní. 38Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì, ti yɑ̀ òmɔù nwe kòo bɛ̀tì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ ɑ yètìrì kɛ̀ ti ò bɑ̀ɑ kɛ yɛ̃́ ò í ti nɛínɛ̀mɛ̀. 39Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀ di nɑ bɑ́ nyetɛ kɛ yɛ̃́ òmɔù í yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tidiɛtì nɛ̀ n yètìrì, dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ n sɑ̃́ɑ̃́. 40Kɛ yɛ̃́ wèè í yetɛ ti kpɛti, ò ti wɛ̃nnɛ́mɛ̀mu. 41Wèè bo di yɛ̃ntɛ́ mɛnɛ́buo nkɛ̀ dí yɑ̃̀ di tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kɔbɛ, n di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe dɛ yiɛ̀ mbɑ́ɑ́ mɔ́ntɛ́ dɛ kó ticuuti. 42Kòò mɔù bɔ mbɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ bɛ̀ɛ̀ n tɑ̃́ bɛ kóò mɔù mɛyɛi mmiɛkɛ, dɛ yiɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò dùú nditɑ̃́rì diɛrì kɛ́dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ dɛ̀ ntɔ̃ũ. 43Kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ yó nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, nkéétɛ́ tɛ, ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ mufòmmu sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ kubɑkù kumɑ́ɑ̀, dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ dɛbɑɑ̀ ndɛ̀dɛ́rɛ̀ kɛ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. [ 44Mu miɛkɛ yɛbiɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́ ntikɔ̃̀ntì yɛ̀ í kɔ̃, dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mɛ nyí kɔ̃.] 45Kɑ̀ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ tɛɛ̀ yó nte kɑ̀ɑ dɔɔ̀ mɛyɛi nkéétɛ́ tɛ, ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ kpɑ tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀, dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ sinɑɑ̀cɛ̀i sidɛ́ kɛ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mu miɛkɛ. [ 46Mu miɛkɛ yɛbiɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́ ntikɔ̃̀ntì yɛ̀ í kɔ̃, dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mmɛ nyí kɔ̃.] 47Kɑ̀ɑ nɔ̀nfɛ̀ fɛɛ̀ yó nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkpɛ́ɛ́tɛ́ fɛ, ɑ bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ nɛ̀ kunɔnfĩ̀ɛ̃̀kù, dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ inuɔ nyìdɛ́ kɛ nɛ́ tɑ mmuhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 48Mu miɛkɛ yɛbiɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ́ ntikɔ̃̀ntì yɛ̀ í kɔ̃, dɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mmɛ nyí kɔ̃. 49Bɛ̀ yóó yɑ́ɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmu. 50Mukɔ́kúɔ́ ntú dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ, kɛ̀ mù nɛ́ fétinnɛ mu nɑɑti di bo mù nɑ́ríkùnnɛ bɑ? Di fòmmu mmɔkɛ mukɔ́kúɔ́ nkó kunɑɑtí kɛ̀ di nnɑɑtinɛ̀ ditɔbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\