MATTHIEU 11

1Yesu tié ndìì mɔ̀nnì o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́deè kɛ́ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́nnɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì dɛ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ, kɛ tì mbɛ̀ tiè. 2Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi ḿbo dikpetíntou kɛ́keè Yesu pĩ́ mmùù tɔ̃mmú kɛ́tɔ̃ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ò bekɛ kɛ dɔ̀: 3Fɔ̃́ɔ̃̀ tu wèè dò nkɛ́kɔtɛní yɑ́ɑ̀ ti dò nkɛ́mbɑɑ otɔù mɔù nwe? 4Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Isɑ̃ɑ̃ di yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ di kèè tì. 5Tiyũ̀ɔ̃̀ntì wéǹnì kɛ̀ yɛcĩɛ̃̀ ncèntì sɛ́i, kɛ̀ yɛkùɔ̀ mmiɛrí, kɛ̀ yɛwũ̀ɔ̃̀ nkèu, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ yɑ̃̀ńnì kɛ̀ bɛsénnìbɛ̀ kèu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì. 6Dɛ̀ ńnɑɑti wèè í yóu ò bo nni ntɑ̃́mɛ̀. 7Isɑ̃ɑ̃ tɑncɔ́ùmbɛ̀ ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu nnɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kpɛ́í kɛ tú: Di do kɔ̀tɛ kɛ́yɑ̀ bɑ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀? Dipènnì kuyɑɑkù nɑmpú dɑ̀ɑ̀? 8Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ di nɛ́ kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ bɑ? Onìtì wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì yɛmbɛ̀ ɔ̃ mbo sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ nsi. 9Yɑ́ɑ̀ di kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe? N nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. 10Isɑ̃ɑ̃ kpɛ́í nkɛ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Mí nKuyie n yóó duɔ́nkomu n kóo tɔ̃ntì kòo niitɛ́ kɛ́tũntɛ ɑ cɛ. 11N di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ piɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù mu nyí buotɛ́ wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi. Nɛ̀ mɛmmɛ wèè tu osɑ́m̀pɔ́ù Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kòo dɛu koò pɛ̃ɛ̃tɛ́. 12Isɑ̃ɑ̃ kó dimɔ̀nnì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní yíe, Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tɑɑ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú mmu kɛ̀ bɛwɛ̃ríntiebɛ bɛɛ̀ dì tɑɑ̀. 13Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ Mɔyiisi kó ikuɔ́ dɛ̀ nɑ̀kɛ́mu dɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛ́í kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ní Isɑ̃ɑ̃. 14Bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú Edii dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ̀ Odɛɛtíwè nɛ́ kɔtɛní, kɛ̀ di bo tì yie, weǹwe diɛ. 15Wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè, wèe keè! 16M bo donnɛnɛ̀ bɑ di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀? M bo yĩ́ bɛ̀ dònnɛ̀ ibí nyi ìì kɑ̀ri yɑɑ́rɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ itɛì kɛ tú: 17Ti di eé fɛtɑ̃rifɛ bɑ́ di í ɑɑ́, kɛ̀ ti kuɔ́ ndikúdɑbònnì bɑ́ di yɛ̀mmɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 18Isɑ̃ɑ̃ kɔ̀tɛnímu kɛ í yo nhò mɛ nyí yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀, kɛ̀ di dɔ̀ dibɔɔ̀ diì bo o miɛkɛ. 19Kɛ̀ Onìtìbirɛ kɔ̀tɛní kɛ yo nkɛ yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀ nkɛ di yɛ̃ nhò tu odiitì kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù, kɛ dɑ́púnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ bɛnitiyɛibɛ. Bɛ tɔ̃mmú kó mucɔ̃́ntimu muù nɛ́ bɛnkú Kuyie nkuù bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ dɛ kó mɛciì. 20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Yesu ketɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ò do dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ tidiɛtì pɛ́u kɛ yɛ̃́ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ do í yiemmɛ̀ kɛ bo ceetɛ bɛ borimɛ. 21Kòò mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Di bo yɑ̀ díndi Korɑsɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Bɛtisɑidɑɑ kɔbɛ kɛ yɛ̃́ tidiɛtì n dɔ̀ɔ̀ tì di ciɛ, kɛ̀ n do ntì dɔ̀ɔ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ miɛkɛ nkɛ, nɛ̀ yíe mbɛ̀ do dɑ̀ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì nti kɛ pũ mmutɑ́pɛí nkɛ bɛnkɛ bɛ borimɛ cèètɛmɛ̀. 22Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n tu tibeéntì yiè, Tiiri kɔbɛ nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kó tiyɛ̃ĩti bo ńkɛ̃ńnìnɛ̀ di kpɛti. 23Díndi Kɑpɛnnɑummu kɔbɛ di yɛ̀mmɛ̀ dò nKuyie mbo di dee nkɛĩ́nkɑ̀ɑ̀? Bìtì, kù bo di cṹũnní kɛ́ di tɑnnɛ́ kudɔnkù, kɛ yɛ̃́ tidiɛtì tìì dɔ̀ɔ̀ di ciɛ kɛ̀ tì do ndɔ̀ɔ̀ Sodɔmmu ò nɑ nkpɑɑ́ bomu nɛ̀ yíenní. 24Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu tibeéntì yiè Sodɔmmu tenkɛ̀ kɔbɛ kó tiyɛ̃ĩti bo nkɛ̃ńnìnɛ̀ di kpɛti. 25Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Yesu sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ dɔ̀: N cicɛ n dɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nwèè te kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ ɑ sɔ̀nnɛmɛ̀ timɔ́mmɔnti mɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ yɛmbɛ̀ kɛ tì bɛnkɛ bɛ̀ɛ̀ í tú bɛ̀mɑbɛ̀. 26N cicɛ n dɑ sɑ̃ntí kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ́mɛ̀ dɛ̀ ndò mmɛmmɛ. 27N cicɛ ɑ n duɔ́mmu dɛmɔu. Òmɔù í yɛ̃́ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ í tú dɛ cicɛ. Òmɔù mɛ nyí yɛ̃́ dɛbirɛ cicɛ kɛ̀ dɛ̀ í tú dɛbirɛ nɛ̀ dɛ̀ dɔ́ kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ dɛ cicɛ. 28Kɔtɛnɛ̀ní m borɛ̀ dimɔu díndi bɛ̀ɛ̀ tɔ yɛtuɔ cɛ̃́ɛ̃́yɛ̀ kɛ ɔ̀u kɛ̀ n di toutɛ́ kɛ di om̀pùnnɛ. 29Tɔnɛ̀ n kó ditɔu, yiennɛ̀ n kó itié nkɛ́pɛ́tɛ́ mɛom̀pùmɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yɔɔ̀mɛ̀mu kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ boo. 30N yóó di toú ndìì tɔu í yóù mutɔù, dì í cɛ̃́ɛ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\