MATTHIEU 12

1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu mpɛ̃nkɛ́ dɛpɑɑ mmɑrɛ̀ nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ̀ dikònnì bɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ nkɑ̃́ṹ tidibɛ́ntì kɛ cɑ́ɑ́. 2Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Wéntɛ́ ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè ikuɔ́ yetɛ dɛ̀. 3Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í kɑ̀ɑ ndikònnì do pĩ nDɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kòo dɔɔ̀rɑ̀ɑ̀? 4Ò do tɑmɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ bɛ̀ Kuyie ǹnɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́, òmɔù do í dò nkɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ mɑ́ɑ̀ɑ̀? 5Yɑ́ɑ̀ di í kɑ̀ɑ mMɔyiisi kó ikuɔ́ miɛkɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú bɛ̀ ɔ̃ mmù pĩ̀ḿmɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè bɛ̀ mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nyetɛ́nɛ̀ ikuɔ́ɑ̀? 6Mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú òmɔù bo diɛ nkɛ dɛunɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 7Kɛ̀ di do mbɑntɛ́ tinɑ́ɑǹtì tìì tu: N dɔ́ wèè mɔ̀kɛ wènwe otɔù kó mɛsémmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di n feu ìì wũɔ̃, di nɑ bɑ́ nyĩ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi. 8Onitìbirɛ dɛɛ̀ bɑkɛ́ tɛom̀pùtɛ̀. 9Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́tɑ kutííntouku mɑkù miɛkɛ, 10kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo kòo bɑkù fɑ̃ṹ, kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ ndɔ́ kɛ́díí nYesu kɛ́yɑ̀ kòò bo yetɛ́, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ yie nhɑ bo miɛkùnnɛmɛ̀ onìtì tɛom̀pùtɛ̀ yièɑ̀? 11Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di miɛkɛ kòò mɔù mɔ̀kɛ fɛpìèfɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ fɛ̀ do dɔ̀kɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè ò bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́ fɛ̀ dɛ̀itɛnɑ́ɑ̀? 12Onìtì wèè nɛ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ fɛpìèfɛ̀ tɑ́? Ikuɔ́ tũ nyí yetɛ ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ntɛom̀pùtɛ̀ yiè. 13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ wèè bɑkù fɑ̃ṹ nkɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ bɑkù. Kòo youtɛ, kɛ̀ kùu wɛ̃tɛ kɛ́kpenkɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ kutɛkù. 14Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ yɛ̀ kɛ́tíí nkɛ bo yɑ̀ bɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ́kuɔ Yesu. 15Kɛ̀ Yesu tì kèè kɛ́ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nhò tũ̀ nkòo miɛkùnnɛ bɛ̀ɛ̀ mɔ mbɛmɔu, 16kɛ́ bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù ò tu wè. 17Kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 18Ntɛ n kóo tɔ̃ntì n tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, koò dɔ́, n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ wè, m bo ò duɔ́ n kó Muyɑɑ́ kòo nɑ́kɛ́ ibotí imɔu m beéntì kpɛ́í. 19Ò í yóó nwɑnti yɛkpɑ̀rɛ̀, ò í yóó nwékutɛ, òmɔù í yóó keè o tɑmmɛ̀ icɛ miɛkɛ. 20Ò í yóó bɔ́ɔ́tɛ́ dipènnì dìì kɔ́nnɛ́, ò í yóó kuɔ dɛfìtírɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̃kɛ, kɛ́nkémmúnɛ̀ bɑ́ wè ò bo dɔɔ̀mɛ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀. 21Kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔuu ò yie. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ní onìtì mɔù Yesu borɛ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ mɑrì ò tɑ koò yɛ̃̀ĩkùnnɛ kɛ dɑ̀nnɛ o nɔ́ndɛnfɛ̀ kɛ̀ Yesu ò miɛkùnnɛ kòo wéntɛ́ kɛ́nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́. 23Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛnìtìbɛ̀ mɛdiɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Dɑfiti yɑɑ̀birɛ í dɔkɑɑ̀? 24Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ tì kèè kɛ dɔ̀: Nɛ̀ obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì kó muwɛ̃rímú mmu ò bɛ̀tìmɛ̀ yɛbɔkɛ̀. 25Yesu mɛ nyɛ̃́mɛ̀mu bɛ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀ kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu mɑrì totɛ́ kɛ kpɑ ndimɑ́ɑ̀ yoo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ totɛ́ kɛ kpɑ ntɛmɑ́ɑ̀ tɛ̀ bɑ́ nhɑ̃ kɛ bo. 26Kɛ̀ dibɔɔ̀ bɛ̀tì dibɔɔ̀ dì totɛ́ kɛ kpɑ ndimɑ́ɑ̀ ndi di kpɑ̀ɑ̀tìyuu bɑ́ nhɑ̃ kɛ bo. 27Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ m bɛ̀tì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ obɔɔkpɑ̀ɑ̀tì kó muwɛ̃rímú mmu, di kɔbɛ nɛ́ yɛ̀ bɛ̀tì nɛ̀ we nkɔ̃mu? Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ di kɔbɛ yó di bekɛ́nɛ̀. 28Kɛ̀ m mɛ mbɛ̀tì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú mmu, Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu diì tũ ntùɔ̀kɛní di borɛ̀. 29Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tɑ onitikperì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́túótɛ́ o kpɛrɛ ò mɔ̀kɛ dɛ̀, kɛ í ketɛ́ kóò boú, kòo mɛ nhò boú kɛ dèè ò bo nɑ kɛ́túótɛ́ o kpɛrɛ ò mɔ̀kɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 30Wèè í n wɛ̃ńnɛ̀ ò n kpɑ̀nnɛ̀mu, wèè í n wɛ̃ńnɛ̀ kɛ̀ tì tíkíí ò dɛ̀ímu. 31Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nkɛ tú Kuyie mbo cĩ́ɛ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ mɛyɛi mmɛmɔu nɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti timɔu, wèè mɛ mbo sɑ̃́ɑ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ku bɑ́ɑ́ ò cĩ̀ɛ̃́ mbìtì. 32Wèè bo sɑ̃́ɑ̃́ nhOnitìbirɛ Kuyie mbo ò cĩ̀ɛ̃́, wèè mɛ mbo sɑ̃́ɑ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ku bɑ́ɑ́ ò cĩ̀ɛ̃́ yɛmɔ̀rɛ̀ yiɛ mmiɛkɛ yoo yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ miɛkɛ. 33Kɛ̀ mutie tú musɑ̀ɑ̀mù, mu bɛ ɔ̃ nsɑ̀mu, kɛ̀ mù tu musĩ̀mmù, mu bɛ nsĩ̀, bɛ̀ bɑnní mutie sɑ̀ɑ̀mù mu bɛ borɛ̀ ndɛ. 34Iwɑ̀ɑ̀kɛ díndi di bo yĩ́mɛ kɛ́nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ tú bɛyɛibɛ, kɛ yɛ̃́ tìì bo onìtì yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ o nùù ti nnɑ́ɑ́mmɛ̀. 35Onitisɑ̀ɑ̀wè nɑ́ɑǹtì tiì bɛnkú dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo o miɛkɛ, kòo nitiyɛiwe kpɛti bɛnkú mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bo o miɛkɛ. 36N di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú tibeéntì yiè Kuyie mbo bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti ĩ́nkɛ̀. 37Kɛ yɛ̃́ nɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ nkɛ Kuyie nyóó dɑ bekɛ́nɛ̀mɛ̀ kɛ dɑ kpetínnɛ́ yoo kù dɑ coo. 38Dɛ mɔ̀nnì ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì ti dɔ́ ɑ́ dɔɔ̀ tidiɛtì nti kɛ̀ tí yɑ̀. 39Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bùtínnɛ́ Kuyie, kɛ dɔɔri mɛyɛi bɛ̀ m bèkú tidiɛtì, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ tì yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú tìì do dɔ̀ɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sonɑɑsi. 40Sonɑɑsi do yĩ́mɛ̀ iyie nyìtɑ̃ɑ̃ti, dɛyènnɛ̀ dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tɛyĩǹdiɛtɛ̀ pɔutì miɛkɛ, Onìtìbirɛ yóó mɛ nyĩ́ iyie nyìtɑ̃ɑ̃ti, dɛyènnɛ̀ dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛtenkɛ̀ miɛkɛ. 41Tibeéntì kó diyiè Ninifu kó dihɛì kɔbɛ bo bekɛ́nɛ̀ di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́ kɛ yɛ̃́ Sonɑɑsi do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ, ntɛnɛ̀ òmɔù kɛ bo diɛ nkɛ dɛunɛ̀ Sonɑɑsi. 42Tibeéntì kó diyiè Sebɑɑ kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tì bo bekɛ́nɛ̀ di mmɔ̀nnì kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ kpetínnɛ́, kɛ yɛ̃́ ò ìtɛ́nímɛ̀ dihɛì dɛ́tirì kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo keè Sɑdomɔɔ kó tinɑ́ɑǹtì mɛciì nkpɛti. Ntɛ òmɔù diɛ nkɛ dɛunɛ̀ Sɑdomɔɔ. 43Kɛ̀ dibɔɔ̀ yɛ̀ onìtì miɛkɛ kɛ kɔ̀tɛ tɛdɔntɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ wɑnti dì bo om̀pɛ̀ dɛ̀ kɛ mɔ̀ńtɛ́ dì bo yĩ́: 44M bo wɛ̃tɛ onìtì n sòò bo wèè miɛkɛ. Di tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì kɛ́nsɔ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ kɑ̀útɛ́ pɑ́íí kɛ tũ̀ntɛ bɑ́ òmɔù í bo o miɛkɛ. 45Dì bo wɛ̃tɛ kɛ́wɑɑ́ nyɛtɛyɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yóù kɛ dì pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ yɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́tɑ o miɛkɛ. Dɛ mɔ̀nnì kòo borimɛɛ sĩntɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛ̀ sòò dòmmɛ̀. Di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ tu bɛyɛibɛ mbɛ, bɛ kpɛrɛ yó mmɛ ndò. 46Kɛ̀ Yesu nkpɑɑ́ nɑ́ɑ́nnɛ̀ ditĩ̀nnì kòo yɔ̃ nɛ̀ o nɛí kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ́ncómmú ditowɑɑ̀ kɛ dɔ́ kóò bɛ́innɛ̀. 47Kòò mɔùu nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: A yɔ̃ nɛ̀ ɑ nɛí bɛ̀ còḿmú ditowɑɑ̀ kɛ dɔ́ kɛ́ dɑ bɛ́innɛ̀. 48Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: We ntú n yɔ̃? Kɛ̀ ɔ̃̀mbɛ tú n nɛí? 49Kɛ́fietí o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ n yɔ̃ nɛ̀ n nɛí. 50Kɛ yɛ̃́ wèè dɔ̀ɔ̀ri n cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò dɔ́ dɛ̀, weè tumɛ̀ n yɔ̃ nɛ̀ n tɑ̃ũ̀ nɛ̀ n nɑntɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\