MATTHIEU 14

1Edɔti Kɑdidee kóo kpɑ̀ɑ̀tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nYesu kpɛ́í, 2kɛ́nɑ́kɛ́ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi weè wɛ̃̀tɛ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ dɛɛ̀ te kòo mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ dɔɔri tidiɛtì. 3Kɛ yɛ̃́ weè Edɔti do duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nyIsɑ̃ɑ̃ kɛ́boú kɛ́kpetínnɛ́ wenwe Edɔti o nɑntɛ̀ Fidipu pokù Edodiyɑti kpɛ́í. 4Kɛ yɛ̃́ Isɑ̃ɑ̃ do nɑ̀kɛ́mɛ̀ Edɔti kɛ dɔ̀: A í dò nkɛ́fietɛ ɑ nɑntɛ̀ Fidipu pokù kɛ́puokɛ. 5Kɛ̀ Edɔti ndɔ́ kɛ nɑ nkùɔ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ nɛ́ ndé bɛnìtìbɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do yɛ̃́mɛ̀mu Isɑ̃ɑ̃ tumɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. 6Kɛ̀ Edɔtii ɑ̃nnɛ́ o pɛitɛ́ yiè kó dibɑnni. Kɛ̀ Edodiyɑti kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ntɑ kɛ́hɑɑ́ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑrikɛ Edɔti mɛdiɛ̀, 7kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Osɑpɑ̀ɑ̀ mbekɛ ɑ dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ m bo dɛ̀ ndɑ duɔ́, míì bɛ́i! 8Kòo yɔ̃ ò tié nkòo nɑ́kɛ́ Edɔti kɛ dɔ̀: Ãnnɛ́ Isɑ̃ɑ̃ kó diyuu dibuu miɛkɛ kɛ́ n duɔ́ ndiɛ! 9Kòo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, ò nɛ́ mɛ ndiɛ́mmɛ̀ kɛ bɛ́i nho kɔbɛ ììkɛ̀ kòo dɔ̀ bɛ̀ɛ di nhò duɔ́, 10kɛ́tɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ dikpetíntou miɛkɛ kɛ́féútɛ́ Isɑ̃ɑ̃, 11kɛ́ɑ̃nnɛ́ o yuu dibuu miɛkɛ kɛ́kɔtɛnní kɛ́duɔ́ nhosɑpɑ̀ɑ̀ kòo dì duɔ́ nho yɔ̃. 12Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kó bɛtɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kɔtɛ kóò tùótɛ́ kɛ́kũnnɛ́ kɛ́deè kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 13Yesu tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́tɑ kudɑbɛkù kɛ́ítɛ́ kɛ́nkɔri dikpɑ́ɑ̀ omɑ́ɑ̀ borɛ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ tì kèè kɛ́yɛ̀nní bɛ ɛkɛ̀ kóò tũ̀nnɛ nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i. 14Kɛ̀ Yesu nyɛ̀tiní kudɑbɛkù kɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ kòo mmiɛkùnko bɛmuɔmbɛ. 15Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Diyiè mɛ̀ ndèèmɛ̀ kɛ̀ ti bo dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kɔtɛ yɛhɛkɛ̀ kɛ́dontɛ́ kɛ́di. 16Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ í dò nkɛ́kɔtɛ, duɔ́nnɛ̀ bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ di. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti mɔkɛ diɛ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù mɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ siyĩĩ sìdɛ́sì. 18Kɛ̀ Yesu dɔ̀: N duɔ́nnɛ̀nní dɛ. 19Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kɑri timútì ĩ́nkɛ̀ kòo túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù nɛ̀ siyĩĩ sìdɛ́sì kɛ́bɔ́útɛ́ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́wɛ́rí pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ kɛ́duɔ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ totí bɛnìtìbɛ̀. 20Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ súɔ́ kɛ́mpíɛ́kɛ́ yɛmɑ́mmùyɑ́kɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tɔ. 21Bɛ̀ɛ̀ do cɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ dɛ kó siyĩĩ bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ sikɔupísìnùmmù (5000), bɛ̀ í kɑ̀ɑnnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí. 22Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu duɔ́ nkòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tɑ kudɑbɛkù kɛ bo ò niitɛ́nɛ̀ kɛ́séntɛ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ kɛ̀ wenwe nkpɑɑ́ kɛ cíɛ́nko bɛnìtìbɛ̀. 23Ò bɛ̀ cìɛ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ́dekɛ ditɑ̃rì omɑ́ɑ̀ borɛ̀, kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ̀ kɛyènkɛ̀ yɑ̀ɑ biitɛnɛ̀ kòò nkɛ̀ kpɑɑ́ omɑ́ɑ̀. 24Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ kudɑbɛkù bo mɛniɛ ncuokɛ̀ kɛ̀ kuyɑɑkù fuutiní ku ììkɛ̀ kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ kù kɔɔ́nnɛ̀. 25Kukṹnwentóo mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu nkɔri o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ kérí mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀. 26Bɛ̀ ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kòò kèríní mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò dibɔɔ̀ mɑrì ndi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nko mɛdiɛ̀. 27Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kùnɛ̀, mínwe kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́. 28Kɛ̀ Piɛrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, kɛ̀ fɔ̃́ nwe duɔ́ kɛ̀ n kétóo mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ dɑ co. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Kétɛ́ní. 29Kɛ̀ Piɛrii yɛ̀nní kudɑbɛkù kɛ́kétɛ́ mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ́nwetí Yesu. 30Ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kuyɑɑkù kpeńnìmɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ, kòo ketɛ́ ò bo diumɛ̀ kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀? N Yiɛ̀ n dɛɛtɛ́! 31Kɛ̀ Yesu pɑ̃̀nkɛɛ diɛkɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kóò pĩ nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ yĩɛ̃̀kɛ, ɑ í tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ dɛu! 32Bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì kudɑbɛkù kɛ̀ kuyɑɑkùu cómmú. 33Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ kudɑbɛkù miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkóo o ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: A mɛ̀nkɛ tú Kuyie mBirɛ ndɛ. 34Kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ mɛniɛ nkɛ́tuɔkɛ Sennɛsɑrɛti kó kɛtenkɛ̀. 35Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ Yesu kɛ́nɑ́kɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìnɛ̀ní bɛmuɔmbɛ o borɛ̀, 36koò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú wèe yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑ́ɑ́kɛ́ bɑ́ o yɑɑ̀bòrì mɑ̀nku. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ̀ bɛ̀ɛ miɛtɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\