MATTHIEU 15

1Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ɛ yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kɛ́kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: 2Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ í dɔɔri ti yɛmbɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ ɔ̃ɔ̃ di kɛ í nìtɛ? 3Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi tɑ́, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yóu Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ tũ ndi mɔ́mmɔmbɛ di kpɛyi? 4Kuyie nnɑ́ɑǹtì tu: Á ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, kɛ̀ wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nho cicɛ yoo o yɔ̃ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 5Kɛ̀ díndi tú kɛ̀ wèè cicɛ bo dikònnì kòò ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú, ò nɑ nhò pɑ̃ dɛ̀, ò dɛ̀ pɑ̃ Kuyie nku, dɛ̀ dèèmu. 6Di kùɔ Kuyie nkó ikuɔ́ nyi kɛ tũ ndi mɔ́mmɔmbɛ di kpɛyi. 7Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ díndi! Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑɑtimu ò nɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ tú: 8Bɛ nnìtìbɛ̀ sɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ bɛ nɔ̀ nyɛ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ kù dɛ́tɛ́nɛ̀. 9Bɛ̀ kù bɑ̀ɑ́ ndɛtetìrɛ̀ ndɛ kɛ tiè mbɛ mɔ́mmɔmbɛ kó ikuɔ́ kɛ dò n yì tú Kuyie n kpɛyi. 10Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè tii. 11Dɛ̀ í tú onìtì yo ndɛ̀ dɛɛ̀ ò sĩ̀nkùnko, tinɑ́ɑǹtì tìì yìɛ̀ní onìtì nùù tiì ò sĩ̀nkùnko. 12Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní o borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɛ́i ntìì nɑ́ɑǹtì yonkɛmu Fɑdisĩɛ̃bɛ. 13Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N cicɛ Kuyie nyí fìíkú dɛ̀ɛ̀ tie nkó dimɑ̀ɑ̀ ò bo dɛ̀ u. 14Nwúónnɛ̀ bɛ, tiyũ̀ɔ̃̀ntì tiì dɛ̀ri titɛtì. Kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkù mɛ ndɛ̀ri kutɛkù tì bo do tidɛ́ difɔ̃̀tìrì miɛkɛ. 15Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Á ti nɑ́kɛ́ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì tu mù. 16Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di múnkɛ í nɑ kɛ bo bɑntɑ́ɑ̀? 17Di í yɛ̃́ kɛ dò ndɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀ dinùù dɛ̀ kɔ̀rì tipɔutì nti kɛ pɛ̃nkù kɛ yiɛ̀ɑ̀? 18Dɛ̀ɛ̀ mɛ nyiɛ̀ní dinùù dɛ̀ bonní mɛyɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ sĩ̀nkùnko onìtì. 19Mɛyɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ nkɛ iyɛǹtotí yɛiyi yiɛ̀nímɛ̀, ìì tu: Munitikɔ̀ù nɛ̀ ɑ bo duɔ́nɛ̀mɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù nɛ̀ di bo ndɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀ nɛ̀ mupocɛ̃nwɑmmù nɛ̀ muyóò nɛ̀ muyeticɑɑ̀rìmù nɛ̀ iwɑ́tìi. 20Ntɛnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sĩ̀nkùnko. A bo dimɛ̀ kɛ í nìtɛ dɛɛ̀ í sĩnkùnko onìtì. 21Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kɔtɛ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 22Kòo nitipòkù mɔùu kɔtɛní o borɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì! Dɑfiti kó dɛbirɛ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, dibɔɔ̀ diì tɑ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ koò fɛ̃́ũnko mɛdiɛ̀. 23Yesu mɛ nyí nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ we ò dɑ békú tì, kɛ yɛ̃́ ò ti tũmmɛ̀ kɛ wékíí. 24Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Kuyie nni ntɔ̃nní Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nkɛ, bɛ̀ɛ̀ dònnɛ̀ ipe ìì feti. 25Kɛ̀ dɛ kóo nitipòkùu nínkóo Yesu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì n teennɛ̀! 26Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Dɛ̀ í wenni ɑ bo túótɛ́mɛ̀ ibí kó mudiì kɛ́duɔ́ nyimɔbí. 27Kòo nitipòkùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe Okótì, nɛ̀ mɛmmɛ simɔɔ́ nɛ́ ɔ̃ ntóúmu icɑbìri si yiɛ̀ nyo nkɛ̀ ìì duò. 28Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Onitipòkù ɑ tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ dɛumu, dɛ̀ɛ dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Mɛm̀mɛ kòo kóo sɑpɑ̀ɑ̀ pɑ̃̀nkɛ miɛtɛ́. 29Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́kétɛ́ Kɑdidee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nkɑri. 30Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nkɔrìnɛ̀ní o borɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ ǹnɛ̀ tihɔ̀ùtì nɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ yɛwũ̀ɔ̃̀ ǹnɛ̀ bɛmuɔmbɛ tɔbɛ̀ pɛ́u kɛ́ mbɛ̀ dɔunko Yesu borɛ̀ kòò bɛ̀ miɛkùnko. 31Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɑ̀ yɛwũ̀ɔ̃̀ nnɑ̀ɑ́mmɛ̀, kɛ̀ tihɔ̀ùtì cèntì kɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ nsɛ́ìrì kɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì wénnì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù. 32Kɛ̀ Yesu yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ m pĩ̀ńnɛ̀ bɛ nnìtìbɛ̀, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì ndi yíe ǹnɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀ m borɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í mɔkɛ bɛ̀ bo di mù, kɛ̀ m bɛ̀ ciɛ́ mmɛmmɛ bɛ̀ yɑ̀ɑ bo duó kucɛ nɛ̀ dikònnì. 33Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti bo pɛ́tɛ́ dɛ mudiì dikpɑ́ɑ̀ dii ncuokɛ̀ kɛ̀ ditĩ̀nnì dii ndi kɛ́nsɑ̀nnɛ̀? 34Kɛ̀ Yesu bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Di mɔkɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ siyĩĩ sɑ́m̀pɔ́. 35Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kɑri kɛtenkɛ̀. 36Kòo túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛyiekɛ̀ nɛ̀ siyĩĩ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́ bɛ̀ wɛ́rí kɛ́duɔ́ nkòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dɛ̀ totí bɛnìtìbɛ̀. 37Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ súɔ́ nkɛ́píɛ yɛmɑ́mmùyɑ́kɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tɔ. 38Bɛ̀ɛ̀ do cɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ do bo sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ ndi (4000) bɑ́ bɛ̀ í kɑ̀ɑnnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí. 39Yesu cíɛ ndìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè kɛ́tɑ kudɑbɛkù kɛ́kɔtɛ Mɑkɑtɑ̃ɑ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\