MATTHIEU 16

1Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kɛ́díí nYesu kɛ́kɔtɛ o borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ tidiɛtì kɛ̀ ti bɑntɛ́ kɛ dò nhɑ bonní Kuyie mborɛ̀. 2Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Diyiè ɔ̃ ntɑti kɛ̀ di tú kɛĩ́nkɛ̀ bo ncɑɑ́nnì kɛ yɛ̃́ tiwɛtì wennimɛ̀ yíe, 3dikṹnweńnì kɛ̀ di ntú fɛtɑɑfɛ̀ yóó nimu yíe nkɛ yɛ̃́ tiwɛtì sɔ̀ùmɛ̀. Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di nɔ nkɛ bɑnní tiwɛtì kó mɛbɛnkùmɛ̀ kɛ nɛ́ í bɑnní yɛbɛnkùyɛ̀ di yɑu yɛ̀ yɛwe yiɛ mmiɛkɛ. 4Di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bùtínnɛ́ Kuyie kɛ dɔɔri mɛyɛi bɛ̀ m bèkú tidiɛtì, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yɑ̀ tìmɑtì kɛ̀ dɛ í tù tìì do dɔ̀ɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sonɑɑsi. Ò yĩ́ mɛmmɛ kɛ ítɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́ bɛ̀ yóu. 5Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ nsenti mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ nkɛ́yɛ̃̀ mbɛ̀ bo ńtɔmɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀. 6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nyɛ̃́nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ kó mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mu kpɛ́í. 7Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ndò nhò nɑ̀ɑ́ mɛmmɛ bɛ̀ í tɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀. 8Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmmɛ botí? Di í tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ dɛu! Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi í tɔ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ pɛ̃́ɛ̃̀, 9di mu nyí bɑntɑ́ɑ̀? Di í kpɑɑ́ kɛ yɛ̃́ n sòò wɛ̀rí pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìnùmmùu (5000) cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ yɛmɑ́mmùyɑ́kɛ̀ nkpɑɑ́ súɔ́ nyɛ̀dɛ̀ kɛ̀ di tɔɑɑ̀? 10Nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ n sòò wɛ̀rí bɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (4000) cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ̀ yɛmɑ́mmùyɑ́kɛ̀ nkpɑɑ́ súɔ́ nyɛ̀dɛ̀ kɛ̀ di tɔɑɑ̀? 11Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò n di nɑ́ɑ́nnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ kpɛ́í nkɛ n yĩ dìì mɔ̀nnì nyɛ̃́nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ kó mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mu kpɛ́í. 12Dɛ mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nhò do í bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mu kpɛ́í, kòò bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ kó itié nkpɛ́í nkɛ. 13Yesu tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Sesɑdee Fidipu kó dihɛì kɛ́bekɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ yɛ̃ n tú we mí nhOnìtìbirɛ? 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ do nhɑ tú Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛ̃ nhɑ tú Edii, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu ɑ tú Sedemii yoo Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kóò mɔù. 15Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Díndi nɛ́ yɛ̃ n tú we? 16Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A tú Kirisi nwe Kuyie Birɛ. 17Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Simɔɔ Sonɑɑsi birɛ, dɛ̀ ndɑ nɑɑti kɛ yɛ̃́ n cicɛ Kuyie nkuù tì ndɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ í tì bɑntɛ́ nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀. 18N nɛ́ dɑ nɑ́ɑ́mmu kɛ tú ɑ tú ditɑ̃́rì ndi, diì tɑ̃́rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ n yóó fíímmɛ̀ n kó ditĩ̀nnì, bɑ́ mukṹṹ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kù nɑmpɛ. 19M bo dɑ duɔ́ nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kó sikpetísì, kɑ̀ɑ yetɛ dɛ̀ kɛtenkɛ̀, Kuyie ndɛ̀ yetɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ yie ndɛ̀ kɛtenkɛ̀ Kuyie ndɛ̀ yie nkɛĩ́nkɛ̀. 20Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu cɑu nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù n túmɛ̀ Kirisi Odɛɛtíwè Kuyie nnɑ̀kɛ́ wèè kpɛ́í. 21Dɛ kó dimɔ̀nnì miɛkɛ nkɛ Yesu ketɛ́mɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ tú: N dò nkɛ́kɔtɛ Sedisɑdɛmmu nwe ikuɔ́ tũ̀mbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ n fɛ̃́ũ, kɛ́ n kuɔ, kɛ̀ n yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè. 22Kɛ̀ Piɛrii ò yu kɛ́kɛntɛ́nɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, Kuyie m bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dɛ̀ dɑ tuɔkɛní. 23Kɛ̀ Yesu wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: Fũtɛ m borɛ̀ fɔ̃́ ndibɔɔ̀! A dɔ́ kɛ́ m bɔmmu, ɑ toti mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ í tú Kuyie nkɔ̃mɛ, bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ. 24Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ n tũnnɛ wèe bútínnɛ́ omɑ́ɑ̀, kɛ́tɔ o dɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ́ n tũnnɛ. 25Kɛ yɛ̃́ wèè bo ndɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu ò bo mù fétinnɛ, kɛ̀ wèè duɔ́ nho fòmmu n kpɛ́í kòo mù pɛ̀tɛ́. 26Onìtì bo cɔ̃ntɛ bɑ kòò mɔ̀kɛ kutenkù kuu nkpɛrɛ dɛmɔu kòo wɛ̃nnì nɛ́ feti. Onìtì bo yietí bɑ kòo wɛ̃nnìi yentɛ́? 27Kɛ yɛ̃́ Onìtìbirɛ yó nwɛ̃tinímɛ̀ nɛ̀ dɛ cicɛ wɛ̃rímú kɛ nɛínɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, kɛ́yietí bɑ́ wè o tɔ̃mmú mɑnnɛ̀ tìì yeti. 28N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe díndi bɛ̀ɛ̀ bo diɛ ndi kó bɛ̀mɑbɛ̀ yó nkpɑɑ́ fòùmu kɛ́yɑ Onìtìbirɛ kɛ̀ dɛ̀ wɛ̃tiní kɛ bo bɑɑtɛ́ dɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\