MATTHIEU 17

1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀kuɔ̀ kɛ̀ Yesu túótɛ́ Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑku nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃, kɛ̀ bɛ̀ɛ dekɛ ditɑ̃rì diɛrì mɑrì ĩ́nkɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀. 2Kɛ̀ Yesu kɔ̃̀ntìi ceetɛ bɛ ììkɛ̀, kòo ììkɛ̀ mmiɛti kɛ dò ndiyiè, kòo yɑ̀ɑ̀tìi pɛikɛ kɛ́mpĩnti. 3Kɛ̀ bɛ̀ nyóó dɑɑtɛ kɛ́yɑ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Edii kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ Yesu. 4Kɛ̀ Piɛrii nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ ndɛ̀ wennimu kɛ dò nti ḿbo diɛ, kɑ̀ɑ dɔ́ m bo dɔɔ̀ titouti tìtɑ̃ɑ̃ti, fɔ̃́ nkùmɑ́ɑ̀, Edii kùmɑ́ɑ̀, Mɔyiisi kùmɑ́ɑ̀. 5Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ kɛ̀ diwɛtirì mɑrìi kɔtɛní kɛ miɛti kɛ́ bɛ̀ kɑ̃ɑ̃́nko kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ di miɛkɛ kɛ̀ mɛ̀ tu: Yie nweè tú m birɛ kɛ̀ nh ò dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀, koò yɑ́rí mɛdiɛ̀, nyíénnɛ̀ o kpɛti. 6Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ do kɛ́nsĩ́ĩ́ nkɛtenkɛ̀. 7Kɛ̀ Yesu tɔ́ɔ́nko bɛ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɑ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́, ítɛ́nɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ íinní bɛ yɔ kɛ wéntɛ́ní kɛ́yɑ̀ Yesu mɑ́ɑ̀. 9Bɛ̀ cutiní dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu nkɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́nɑ́kɛ́ òmɔù di yɑ̀ dɛ̀, kɛ̀ Onìtìbirɛ yɑ̀ɑ yɑ̃́ntɛ́nɛ̀. 10Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ o bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ tu Edii weè dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛní? 11Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe Edii dòmmɛ̀ kɛ́niitɛ́ kɛ́kɔtɛní kɛ́tũntɛ dɛmɔu. 12N di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú Edii kɔ̀tɛnímu kɛ dèè, bɑ́ bɛnìtìbɛ̀ í ò bɑntɛ́ kɛ ò dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ yóó fɛ̃́ũmmɛ̀ Onìtìbirɛ. 13Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nhò bɛ̀ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi kpɛ́í nkɛ. 14Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì borɛ̀ kòo nìtì mɔùu kɔtɛní Yesu borɛ̀ kɛ nínkóo o ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: 15Okótì! Kuɔ́ m birɛ mɛsémmɛ̀, dɛ̀ duò yɛcíncírɛ̀ nyɛ sɑ̃́ɑ̃̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ nɛ̀ mɛniɛ kɛ fɛ̃́ũ̀rì mɛdiɛ̀, 16kɛ̀ n dɛ̀ kɔ̀tɛnní ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yĩɛ̃kɛ bɛ̀ bo dɛ̀ miɛkùnnɛmɛ̀. 17Kɛ̀ Yesu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Itookperí yɛmbɛ̀ díndi, míì yó nhɑ̃ kɛ di tɔɑɑ̀? Míì yó nhɑ̃ kɛ di bonɑ̀ɑ̀? Kɔtɛnní dɛbirɛ m borɛ̀! 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kɔ̀tɛnní kòo pɛ́i ndibɔɔ̀ kɛ̀ dìi yɛ̀, kɛ̀ dɛbirɛɛ pɑ̃̀nkɛɛ miɛtɛ́. 19Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ o bekɛ bɛ̀ borɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ tínti í nɑ kɛ dènnɛ dɛ kó dibɔɔ̀? 20Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Di í tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ dɛu. Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ̀ di do ntɑ̃́ bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ fɛyoǹfɛ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ nɑ bɑ́ ndi yóùnɛ̀, di níí nɑ nnɑmu kɛ́nɑ́kɛ́ ditɑ̃rì kɛ dɔ̀: Ítɛ́! Kɛ̀ dìi ítɛ́. [ 21Dibɔɔ̀ diì mbotí ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̀ kɛ̀ di í boú dinùù kɛ bɑ́ntɛ̀ Kuyie.] 22Diyiè mɑrì Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bo fítɛ́ Onìtìbirɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kùɔ, 23diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́. Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀. 24Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Kɑpɛnnɑummu. Bɛ̀ɛ̀ cɔú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò dɑ̀mpóò kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Piɛri kɛ dɔ̀: Di kóo kótì í yietì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò dɑ̀mpóòɑ̀? 25Kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Ò yietìmu. Piɛri tɑ dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Yesu niitɛ́ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Simɔɔ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nwe ndò nkɛ́yietí dɑ̀mpóò, kɛtenkɛ̀ yɛmbɑ̀ɑ, kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀? Kòò dɔ̀: Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. 26Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ í dò nkɛ́yietí. 27Ti nɛ́ í mɛ ndɔ́mɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ yonkɛ, kɔtɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́bɔ nhɑ yĩmpie, ɑ bo ketɛ́ kɛ́tuɔti tɛ̀ɛ̀ yĩǹtɛ̀, ɑ́ bɑɑ́ tɛ nùù kɛ́dɛitɛ fɛdífɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ n kóò dɑ̀mpóò nɛ̀ ɑ kou kɑ̀ɑ bɛ̀ yietí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\