MATTHIEU 18

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: We nyó mbɑkɛ́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ? 2Kɛ̀ Yesu yúní dɛbirɛ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kɛ́cónnɛ́ bɛ ììkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 3Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ̀ di í cèètɛ kɛ nɑɑ́nnɛ̀ ibí sɑ́m̀pɔ́yì di bɑ́ɑ́ tɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 4Wèè bo kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ́nɑɑ́ dɛbirɛ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ weè yó ntú odiɛwè Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 5Kɛ̀ wèè cɔutɛ́ dɛbirɛ mɑrɛ̀ nɛ̀ n kpɛ́í ò cɔutɛ́ mínwe m mɔ́mmuɔ. 6Kòò mɔù bɔ mbɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ mbɛ̀ɛ̀ n dɔ́ bɛ kóò mɔù mɛyɛi mmiɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ò dùú nditɑ̃́rì diɛrì kɛ dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ dɛ̀ ntɔ̃ũ. 7Mɛyɛi nyí yóó pɑɑ̀ kutenkù, wèè nɛ́ bo tɑnnɛ́ otɔù mɛyɛi mmiɛkɛ ò bo yɑ̀! 8Kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ yó nte yoo ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, kéétɛ́ tɛ kɛ́dootóo mɛdɛ́timɛ̀. A bo tɑmɛ̀ mufòmmu mɔ́mmɔmmu miɛkɛ nɛ̀ kubɑkù kumɑ́ɑ̀ yoo kutɑ̀ɑ̀ku kumɑ́ɑ̀ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ dɛbɑɑ̀ ndɛ̀dɛ́rɛ̀ nɛ̀ itɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́ì kɛ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 9Kɑ̀ɑ nɔ̀nfɛ̀ fɛɛ̀ mɛ nyó nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkpɛ́ɛ́tɛ́ fɛ kɛ́dootóo mɛdɛ́timɛ̀, ɑ bo tɑmɛ̀ mufòmmu mɔ́mmɔmu miɛkɛ nɛ̀ kunɔnfĩ̀ɛ̃̀kù dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ inuɔ nyìdɛ́ì kɛ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 10Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ nkóò mɔù, n di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ yɛ̀ mɔ̀kɛmu kucɛ kɛ bo beé nKuyie mbɛ kpɛti. 11[Kɛ yɛ̃́ Onìtìbirɛ kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ feti bɛ̀mbɛ.] 12Di yɛ̀mmɛ̀ dò nkòo nìtì mɔ̀kɛ ipe tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ feti ò bɑ́ɑ́ yóu sipísìwɛi nɛ̀ ìwɛi kɛ̀ ì nkpɑɑ́ dinɑɑcɛ̃nhòò koò kɔtɛ kɛ́wɑmmú fɛ̀ɛ̀ mɛ nfetɑɑ̀? 13N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe ò fɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ bo ò nɑrikɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ sipísìwɛi nɛ̀ ìwɛi ìì mɛ nkpɑɑ́ kɛ í feti. 14Mɛɛ̀ botí nku di cicɛ Kuyie nyí dɔ́mɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ nkóò mɔùu feti. 15Kɑ̀ɑ kou dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, kɔtɛ kóò nɑ̀kɛ́ didɛ́ borɛ̀, kòò yie nhɑ ò tɛ̃̀nnɛ́nímu kucɛ kusɑ̀ɑ̀kù miɛkɛ, 16kòo mɛ nyí yie nhɑ yú onìtì òmɑ́ɑ̀ yoo bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ tì tũ̀ntɛ. 17Kòò mɛ nyí yie ndi kpɛti, nɑ́kɛ́ tì ditĩ̀nnì, kòo í yie nditĩ̀nnì kpɛti, dí ò wèńtɛ́ wèè í yɛ̃́ Kuyie, osoùntì. 18N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe di bo yetɛ dɛ̀ kɛtenkɛ̀, Kuyie mbo dɛ̀ yetɛ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ di yie ndɛ̀ kɛtenkɛ̀ Kuyie ndɛ̀ yie nkɛĩ́nkɛ̀. 19N di nɑ́ɑ́mmu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ mɔɔ bɑ́ dɛ̀ɛ̀ botí n cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò bo dɛ̀ mbɛ̀ duɔ́. 20Kɛ yɛ̃́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tìí ndɛ̀ n kpɛ́í m bomu bɛ cuokɛ̀. 21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Piɛrii bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, kɛ̀ n tèbitɛ n cɑɑri, n dò nkóò cĩ̀ɛ̃́ nkucɛ mɛ̀dɛ? Kucɛ mɛ̀yiekɑ̀ɑ̀? 22Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Áɑ̀, m bɑ́ɑ́ dɑ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀, m bo yĩ́ ɑ́ ò cĩ̀ɛ̃́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ sipísìyiekɛ̀ kucɛ mɛyiekɛ̀. 23Mɛɛ̀ botí nku Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀mɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì mɔù wèè do dɔ́ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ ò yietí yɛbɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ ò bɑnnɛ̀ yɛ̀. 24Ò ketɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́mbɑɑ̀tì o bɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnní òmɔù wèè ò bɑnnɛ̀ yɛsɔɔwèrɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000). 25Dɛ kóò nìtì í mpɛ̀tɛ́ kɛ yietí, kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ bɛ̀ɛ ò fìtɛ́ wenwe nɛ̀ o pokù nɛ̀ o bí nɛ̀ o kpɛrɛ dɛmɔu kɛ́yietí o bɑ̀ɑ̀. 26Kɛ̀ weè nìtìi do kɛ́nínkóo okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Minnɛ́, kɛ̀ n yóó dɑ yietímu dɛmɔu. 27Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kòo ò pɑ̃ dɛ kó idíítí, kóo yóu kòo ítɛ́. 28Weè nìtì ìtóo dìì mɔ̀nnì kɛ́conɛ̀ o nɛ́po mɔù, wèè múnkɛ o bɑnnɛ̀ idíítí sɑ́m̀pɔ́, kóò pĩ nkɛ́yĩɛ̃́ o fɔ̃̀níí kɛ dɔ̀: N yietí n díítí! 29Kòo nɛ́poo nínkóo o ììkɛ̀, kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Minnɛ́ kɛ̀ n yóó dɑ yietímu dɛmɔu. 30Kòo yetɛ kóò kpetínnɛ́ kòò bo nkpetí kɛ yɑ̀ɑ ò yietínɛ̀ o bɑ̀nnì. 31Bɛtɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀, nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 32Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yúní dɛ kóo nìtì kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Onitiyɛiwe fɔ̃́, n dɑ pɑ̃ ɑ do m bɑnnɛ̀ ìì díítí imɔu ɑ m bɑ́ntɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, 33ɑ do í dò nkɛ́kuɔ́ nhɑ nɛ́po mɛsémmɛ̀ m mɛ̀ ndɑ kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botɑ́ɑ̀? 34Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀ nkòo duɔ́ ndɛ kóo nìtì sɑ̃ndɑ́mmùbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo nhò kpetí kòo yɑ̀ɑ yietínɛ̀ o bɑ̀nnì dimɔu. 35Mɛɛ̀ botí nku n cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò yóó di dɔ̀ɔ̀mɛ̀, kɛ nsɑ̀ kɛ̀ di í cĩ́ɛ̃nko ditɔbɛ̀ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\