MATTHIEU 19

1Yesu duɔ́ ndìì mɔ̀nnì o tié nkɛ́deè, kɛ́ítɛ́ Kɑdidee kɛ́kɔtɛ Sudee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, Suditɛ̃ɛ̃ kó nyɑ́ɑ̀. 2Kɛ̀ ditĩ̀nnì diɛrì nhò urínɛ̀ kòò miɛkùnko bɛmuɔmbɛ. 3Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ kɔtɛní kɛ bo ò dìí nkóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ yie nhonìtì bo bɛtimɛ̀ o pokù bɑ́ tìì kpɛ́ínnɑ́ɑ̀? 4Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í kɑ̀ɑ ntìì wɑ̃̀ri kɛ tú: Mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì Kuyie ndo dɔ̀ɔ̀ onìtì nɛ̀ o pokù nwɑɑ̀? 5Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkòo nitidɔ̀ù bo yóu o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ́tɑunnɛ̀ o pokù kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀. 6Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo bɛ̀dɛ́bɛ̀, bɛ̀ nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀ ndi. Onìtì tũ mbɑ́ɑ́ yɑtɛ Kuyie ntɑ̀u ndɛ̀. 7Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ Mɔyiisi kó ikuɔ́ tú: Kòo nìtì dɔ́ kɛ́bɛti o pokù wèe ò duɔ́ mmɛyɑtimɛ̀ kó dipɑ́tíri? 8Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di kó itookperí kpɛ́í nte kɛ̀ Mɔyiisi yɛ̃ ndi mbɛtì di pobɛ̀, mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì dɛ̀ do í mɛ ndò. 9N di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú kòo nìtì pokù í yiɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kòo dɔù ò bɛ̀ti kɛ tùótɛ́ otɔù ò nɑɑ́ nwèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitipòbɛ̀. 10Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ kòo nìtì í puokɛ dɛ̀ tɔ̃ũ. 11Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́cɔutɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie nteennɛ̀ bɛ̀. 12Mɛborimɛ sũmu pɛ́u mɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ í puokú: Bɛ̀mɑbɛ̀ túmu yɛdɑtɑɑ̀ nnɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ piɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛtɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yóu dipopuò kɛ bo nɑ kɛ́pĩ́ nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kó mutɔ̃mmú. Kɛ̀ wèè bo nɑ kɛ́cɔutɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì wèe tì cɔutɛ́. 13Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔrìnɛ̀ní ibí Yesu borɛ̀ kòo bo nɔ́ɔ́ nho nɔu i ĩ́nkɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nnɛ̀ i kpɛ́í, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀. 14Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ ibí nkɔrìní m borɛ̀ bɑ́ nyì bɛ̀tìnɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomɛ̀ bɛ̀ɛ̀ i dònnɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ. 15Kɛ̀ Yesu nɔ́ɔ́ nho nɔu i ĩ́nkɛ̀, kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie, kɛ́deè kɛ́ítɛ́. 16Kòo nìtì mɔùu kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì, n dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀? 17Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ m bèkú dɛ̀ɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀? Òmɔù mɑ́ɑ̀ weè sɑ̀, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, ɑ ndɔɔri nKuyie ntɑnnɔ̀ yɛ̃mmɛ̀. 18Kòo bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀nyɛ nyɛ? Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛ̀ɛ̀ tu: A bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì, ɑ bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù, ɑ bɑ́ɑ́ yúúkú, ɑ bɑ́ɑ́ soutɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ ɑ kou tɔù yètìrì, 19ɑ dé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, kɛ́ndɔ́ ɑ kou tɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀. 20Kɛ̀ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nho tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N tũmmu dɛ kó yɛtɑnnɔ̀ yɛmɔu, ɔ̃̀nyɛ kpɑɑ́ kɛ n dónnì tɛ̃́nkɛ? 21Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́wenkɛ pɑ́íí, kɔtɛ kɛ́fítɛ́ ɑ mɔkɛ dɛ̀ kɛ́pɑ̃mmú idíítí bɛcĩ̀rìbɛ̀ ɑ bo pɛ́tɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó tikpɑ̀tì, kɑ̀ɑ dèè ɑ́ wɛ̃tɛní kɛ́ n tũnnɛ. 22Dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kòo ítɛ́ kɛ yɛ̃́ ò mɔ̀kɛmɛ̀ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀. 23Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ nhò bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 24M bo yíɛ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ kɛ tú dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ mbo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ yòyó bo tɑmɛ̀ fɛyɑ́rifɛ fíè. 25Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tì kèè kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ we mbo nɑ kɛ́cootɛ́? 26Kɛ̀ Yesu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ yóùnɛ̀mu bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ mɛ nyí yóùnɛ̀ Kuyie. 27Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Piɛrii bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Ti mɛ nyóumɛ̀ dɛmɔu kɛ dɑ tũ̀nnɛ ti kpɛti nɛ́ yó ndòmmɛ? 28Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie mbo dɔɔ̀ dìì yiè dɛmɔu dɛpɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ Onìtìbirɛ nkɑri dɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì tidiɛtì kpɛri ĩ́nkɛ̀, dínni n tɑncɔ́ùmbɛ̀ di bo nkɑri yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́bekɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì. 29Bɛ̀ɛ̀ bo yóu bɛ cɛ̃́ĩ nɛ̀ bɛ nɛí nɛ̀ bɛ tɑ̃bɛ̀ nɛ̀ bɛ cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ yɔ̃bɛ̀ nɛ̀ bɛ bí nɛ̀ bɛ pɑɑ n kpɛ́í, bɛ̀ bo pɛ́tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ nkucɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 30Bɛsṹkùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛketibɛ̀ di mmɔ̀nnì bɛ̀ bo nɑɑ́ mbɛsɔmbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛsɔmbɛ di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛketibɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\