MATTHIEU 2

1Edɔti do tú dìì mɔ̀nnì ndi okpɑ̀ɑ̀tì, bɛ̀ pɛitɛ́mɛ̀ Yesu Bɛtideɛmmu Sudee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. Kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃̀wéìbɛ̀ɛ ítɛ́ní diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛní Sedisɑdɛmmu, 2kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: Yé Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ pɛitɛ́ wè bɑ̀mbɑ̀? Ti yɑ̀ o wɑ̃̀tɛ̀ ntɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo ò dɔu. 3Okpɑ̀ɑ̀tì Edɔti kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀. Kòo ɛì Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ cɑɑ̀rɛ̀. 4Kòo tíí nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ bɛ̀ dò nkɛ́pɛitɛ́ dɛ̀ Kirisi. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ dò nkóò pɛitɛ́ Bɛtideɛmmu nwe Sudee tempɛ̃ mmiɛkɛ. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: 6Fɔ̃́ mBɛtideɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀ kó dihɛì, ɑ í kɛ̃ńnìnɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ miɛkɛ nkɛ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀tìnímɛ̀, weè yóó cɛ̃mmú n kó bɛnìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 7Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Edɔtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní siwɑ̃̀ɑ̃̀wéìbɛ̀ kòo bɛ̀ bekɛ disɔ̀rì bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì ndi weti weti tɛwɑ̃̀tɛ̀, 8kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ mBɛtideɛmmu kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́wɑmmú kɛ́bíékɛ́ weti weti kɛ̀ di yɑ̀ dɛ kó dɛbirɛ di wɛ̃tɛní kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ̀ m múnkɛɛ kɔtɛ kɛ́ dɛ̀ dɔu. 9Okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì o kpɛti kɛ́deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ̀ tɛwɑ̃̀tɛ̀ bɛ̀ do yɑ̀ tɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ nkérí bɛ ììkɛ̀ kɛ́tuɔkɛ dɛbirɛ bo dìì bòrì kɛ cómmú. 10Kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ pĩ mmɛdiɛ̀ mbɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì tɛwɑ̃̀tɛ̀ còḿmúmɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑroo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́yɑ̀ dɛbirɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ Mɑɑri kɛ nínkú kɛ́ dɛ̀ dɔu, kɛ́kpetɛ́ bɛ dɔutì kɛ́ dɛ̀ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀, mɛsɔɔ nɛ̀ tihúúntì idíítí idiɛyì kpɛti bɛ̀ tu tì ɑ̃̀nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ bɛ̀ tu tì míìrì. 12Kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ tidɔùntì kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ Edɔti borɛ̀. Mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kucɛ tɛkù kɛ́kò. 13Siwɑ̃̀ɑ̃̀wéìbɛ̀ kò ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì kɔtɛní Sosɛfu borɛ̀ kóò bɛ́innɛ̀ tidɔùntì kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ dɛbirɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ Mɑɑri kɛ́cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti, kɛ́ nkɛ mbo kɛ bɑɑnɛ̀ m bo dɑ nɑ́kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ wɛ̃tɛní, kɛ yɛ̃́ Edɔti yóó wɑmmúmɛ̀ dɛbirɛ kɛ bo dɛ̀ kùɔ. 14Kɛ̀ Sosɛfuu ítɛ́ kɛ́túótɛ́ dɛbirɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ kɛyènkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Esibiti, 15kɛ́ nkɛ mbo kɛ̀ Edɔti yɑ̀ɑ kúnɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: N yu m birɛ kɛ dɛ̀ dènnɛ Esibiti miɛkɛ. 16Edɔti bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dò nsiwɑ̃̀ɑ̃̀wéìbɛ̀ ò soutɛ́, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀. Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nkɔù initidɑbí ìì mɔ̀kɛ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì Bɛtideɛmmu miɛkɛ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì ò tɔ̀kɛ́nɛ̀, kɛ́bennɛ́nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃̀wéìbɛ̀ do yóó ò nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ berí ndɛ̀. 17Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 18N yo mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ mmɛ Dɑmɑɑ ɛì, yɛkúdɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ní nɛ̀ iwúótìi, Dɑsɛɛdi bí iì ku kòò kuɔ̀, bɑ́ kɛ í dɔ́ bɛ̀ɛ ò bɑ́ntɛ̀. 19Edɔti ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrìi kɔtɛní Esibiti Sosɛfu borɛ̀, 20kóò bɛ́innɛ̀ tidɔùntì miɛkɛ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ dɛbirɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃, kɛ̀ dí wɛ̃tɛ Isidɑyɛɛribɛ kó kɛtenkɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ do wɑnti kɛ́kuɔ dɛbirɛ bɛ̀ kumɛ̀. 21Kɛ̀ Sosɛfuu ítɛ́ kɛ́túótɛ́ dɛbirɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ Isidɑyɛɛribɛ kó kɛtenkɛ̀. 22Kòo keè kɛ̀ bɛ̀ tu Adisedɑuusi cɔutɛ́ o cicɛ Edɔti kpɑ̀tì kɛ tú Sudee kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kòo yɔtɛ ò bo bɑ́tɛ́mɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ. Kɛ̀ Kuyie nhò bɛ́innɛ̀ tidɔùntì kòo kɔtɛ Kɑdidee kó kutempɛ̃, 23kɛ́kɑri Nɑnsɑrɛti kó dihɛì miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀ bɛ̀ bo nhò yu kɛ tú: Nɑnsɑrɛti ɛì kou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\