MATTHIEU 20

1Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀ onìtì mɔù nwe wèè do yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ bo wɑɑ́ mbɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ o pɑku. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑɑ́ ndiyiè dìmɑ́ɑ̀ kó idíítí, kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃tɛ́ kɛ́nkúútí. 3Kòo yíɛ́ kɛ́yɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀wɛi, kɛ nsɔ̃́ mbɛ̀mɑbɛ̀ cèntì yɑɑ́rɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í pĩ́ mmùmɑmù. 4Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔ̃tɛ́nɛ̀ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú m pɑku kɛ̀ n di yietí dɛ̀ dò n di yietí mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃tɛ́. 5Kòo wɛ̃tɛ kɛ́kɔtɛ diyiè còḿmú dìì mɔ̀nnì yɛyɔ nɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɔ̀nnì kɛ́wɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀. 6Mɛsɔmmɛ kòo yɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀nùmmù, kɛ́nsɔ̃́ mbɛ̀mɑbɛ̀ tó centì yɑɑ́rɛ̀, kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di tṹṹ ndiɛ nkɛ í pĩ́ mmùmɑmù? 7Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Òmɔù í ti bɛnkɛ mutɔ̃mmú. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Múnkɛɛ kɔ̃tɛ́nɛ̀ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú m pɑku. 8Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ kupɑku yiɛ̀ nnɑ́kɛ́ wèè bɑ̀ɑ bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Yú bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ yietí kɛ́ketɛ́ bɛ̀ɛ̀ dèntɛní, kɛ́dentɛ bɛ̀ɛ̀ ketɛ́ní. 9Kòo yietí bɛ̀ɛ̀ do kɔ̃tɛ́ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀nùmmù diyiè dimɑ́ɑ̀ tɔ̃mmú díítí. 10Bɛ̀ɛ̀ do ketɛ́ kɛ́kɔ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ yóó bɛ̀ yietí kɛ̀ ìi pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ kpɛyi, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bɛ̀ yietí bɑ́ wè diyiè dimɑ́ɑ̀ tɔ̃mmú díítí múnkɛ. 11Kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ kupɑku yiɛ̀, nkɛ̀ bɛ̀ nkpɑ nkɛ tú: 12Biɛ mpĩ mmutɔ̃mmú tɛwebiètɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi kɑ̀ɑ bɛ̀ yietí kɛ̀ ì mɑ̀nnɛ̀ ti kpɛyi, tínti bɛ̀ɛ̀ tṹṹ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kuyie mmiɛkɛ kɛ ɔ̀u. 13Kɛ̀ kupɑku yiɛ̀ ntɛ̃́nnɛ́ bɛ kóò mɔù kɛ dɔ̀: N nɛ́po n yí dɑ ciitɛ́ ɑ do yiemmu kɛ bo cɔutɛ́ diyiè dimɑ́ɑ̀ tɔ̃mmú díítí. 14Cɔutɛ́ ɑ díítí kɛ́ítɛ́, n dɔ́ kɛ́yietí wèè dèntɛní kɛ̀ ì mmɑnnɛ̀ ɑ kpɛyi nyi. 15N yí dò nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ n dɔ́mɛ̀ n díítɑ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ ɑ miɛkɛ pɛikɛ n nitì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ. 16Mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ɛ̀ tú bɛsɔmbɛ bɛ̀ bo nɑɑ́ mbɛketibɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tú bɛketibɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛsɔmbɛ. 17Yesu kɔri dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ́yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkérí kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 18Ti mɛ̀ nkɔ̀ri kù Sedisɑdɛmmu bɛ̀ bo fítɛ́ Onìtìbirɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀ kɛ dɔ̀ ò dò nkɛ́kuɔ, 19kóò duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkɛ̀ bɛ̀ nhò puotì yɛdɑ́ koò dɑú, kóò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí. Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo yɑ̃́ntɛ́. 20Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sebedee pokùu kɔtɛnní o bí Yesu borɛ̀ kɛ nínkóo o ììkɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀. 21Kɛ̀ Yesu ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ? Kòò dɔ̀: N dɔ́ ɑ yóu kɛ̀ m bí iì nnɑnkɛ nkɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ diɛ nhɑ bɑkù yoú dɛtɛrɛ̀ kucɑ̃̀nku. 22Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Di í yɛ̃́ di békú tì, di bo nɑ kɛ́yɑ̃̀ n yóó yɑ̃̀ fɛ̀ɛ̀ bòòfɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ti bo nɑ. 23Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ ndi bo fɛ̀ yɑ̃̀. Míì nɛ́ í yóó tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ yó nkɑri m bɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, n cicɛ wèè yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ te dɛ kó yɛkɑ̀rɛ̀. 24Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ sɔmbɛ tɛpíítɛ̀ɛ tì kèè kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ Isɑku nɛ̀ o nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃. 25Kɛ̀ Yesu bɛ̀ yu bɛmɔu kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ tu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛkperíbɛ̀ yo mbɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ muwɛ̃rímú. 26Di kpɛrɛ í dò nkɛ́ndò mmɛmmɛ, wèè dɔ́ kɛ́ntú odiɛwè wèe nɑɑ́ bɛtɔbɛ̀ kóo tɔ̃ntì, 27wèè dɔ́ kɛ́ntú oketiwè wèe nɑɑ́ bɛtɔbɛ̀ kó kudɑɑkù. 28Onìtìbirɛ í kɔ̀tɛní kɛ bo nkɑri kɛ̀ bɛ̀ pĩ nho tɔ̃mmú, ò kɔ̀tɛní kɛ bo pĩ́ mmutɔ̃mmú mmu bɛnìtìbɛ̀ kpɛ́í, kɛ́duɔ́ nho fòmmu kɛ́dontɛ́ kusṹkù. 29Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì Sedikoo kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u mbɛ̀ tũ, 30kɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì tìdɛ́tì kɑ̀ri kucɛ nùù kɛ́keè Yesu pɛ̃nkɛ́mɛ̀ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì! Dɑfiti kó dɛbirɛ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 31Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ntì kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú tìi cĩ́ɛ̃́kɛ́, kɛ̀ tì nɛ́ dɔ̀kɛ pĩɛ̃kɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Okótì Dɑfiti kó dɛbirɛ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 32Kɛ̀ Yesu cómmɔ́ɔ kɛ́ tì yùní kɛ́ tì bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔ́ n di dɔɔ̀ bɑ? 33Kɛ̀ tì dɔ̀: Okótì ti dɔ́ kɛ́wéntɛ́mu. 34Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ pĩ́ nYesu kòo kɑ́ɑ́kɛ́ ti nuɔ nkɛ̀ tì pɑ̃̀nkɛɛ wéntɛ́ kóò tũ̀nnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\