MATTHIEU 21

1Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ tùɔ̀kɛ Bɛtifɑsee Odìfíè tɑ̃rì tɑkɛ́. Kɛ̀ Yesu tɔ̃ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, 2kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ dihɛì dìì mɛ mbo di ììkɛ̀ di bo yɑ̀ sɑ̃mmɑrínsɛrì kɛ̀ dɛ̀ pìítí nɛ̀ di bii kɛ̀ dí dɛ̀ pìtɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ní. 3Kòò mɔù di bekɛ kɛ tú: Di dɔɔri bɑ? Di dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nweè dɛ̀ dɔ́. Ò yóó di yóumu kɛ̀ dí dɛ̀ tùótɛ́ní. 4Kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 5Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, ntɛnɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ kéríní di borɛ̀, kɛ yɔɔ̀ nkɛ dekɛ sɑ̃mmɑrímú, kɛ dekɛ sɑ̃mmɑrínsɛrì kó dibii. 6Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, 7kɛ́kɔtɛnɛ̀ní sɑ̃mmɑrínsɛrì nɛ̀ di bii, kɛ́nɔ́ɔ́ mbɛ yɑ̀ɑ̀tì di ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Yesu dekɛ. 8Kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ mpíenko kucɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ nɛnkù bɛ yɑ̀ɑ̀tì ku ĩ́nkɛ̀. 9Bɛ̀ɛ̀ ni Yesu ììkɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ nkɛ̀ bɛ̀ mpĩɛ̃kù kɛ tú: Dɑfiti kó dɛbirɛ ɑ yètìrì ńdɛu! Kuyie ndɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nfɔ̃́ nwèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì! Kuyie nyètìrì ńdɛu kɛĩ́nkɛ̀! 10Yesu tɑ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ̀ kunɔɔ̀roo dɑ́tínnɛ́ dihɛì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbékú kɛ tú: Wenninwe yie? 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Yesu nwe Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkó dihɛì Nɑnsɑrɛti kou. 12Kɛ̀ Yesu tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́bɛti bɛpotɑnfítíbɛ̀ nɛ̀ bɛdombɛ, kɛ́buɔ́ mbɛdítíceetibɛ̀ kóò tɑ́bùrìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiti sinɔ́nkpeé bɛ kó yɛkɑ̀rɛ̀, 13kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú bɛ̀ bo nyu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ, kɛ díndi nɛ́ tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛyóóbɛ̀ kó disɔ̀rì! 14Tiyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní Yesu borɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kòò bɛ̀ miɛkùnko. 15Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ i wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Yesu dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì, nɛ̀ ibí pĩɛ̃kùmɛ̀ kɛ tú: Dɑfiti birɛ ɑ yètìrì ńdɛu, 16kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: A yo bɛ̀ túmɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í kɑ̀ɑ ntìì wɑ̃̀ri kɛ tú: Ibí nɛ̀ ibíbɛ́nní bo ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntɑ́ɑ̀? 17Mɛm̀mɛ kɛ̀ Yesu bɛ̀ yóu dɛborɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yié mBɛtɑnnii ɛitɛ̀. 18Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Yesu nwɛ̃tiní dihɛì miɛkɛ kɛ̀ dikònnìi ò pĩ. 19Kòo yɑ̀ fìkíè kó mutie mɑmù kucɛ nùù kɛ́tɔ́ɔ́nko kɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì mɑ́ɑ̀ dɑ̀ɑ́tí kòo mù nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Á tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛitɛ́ bìtì. Kɛ̀ mutie pɑ̃̀nkɛɛ kpeío. 20Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ dɛ kó mutie kpeío dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀? 21Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe, kɛ̀ di do n tɑ̃́ kɛ í yĩɛ̃̀kù di bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ mutie muu, di bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ ditɑ̃rì dii nkɛ dɔ̀: Ítɛ́ dɛndɛ kɛ́do dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀. 22Kɛ̀ di bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ tɑ̃́, di kù mɔ̀ú dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ di bɑ́ɑmmu miɛkɛ kù bo dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 23Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nduɔ̀ mbɛnìtìbɛ̀ itié kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú mmu ɑ dɔɔrinɛ̀mɛ̀ diɛ? We ndɑ duɔ́ dinùù kɑ̀ɑ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri? 24Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M múnkɛ bo di bekɛ tìmɑtì kɛ̀ di n tɛ̃̀ńnɛ́ nnɛ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ mùù wɛ̃rímú mmu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀mɛ̀. 25We ndo tɔ̃nní Isɑ̃ɑ̃ kòo nhɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù bɛnìtìbɛ̀, Kuyie nɑɑ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀? Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Kɛ̀ ti yĩ Kuyie nkuù do ò tɔ̃nní ò bo yĩ bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ ti í yie nho kpɛti. 26Kɛ̀ ti mɛ nyĩ bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ ò tɔ̃nní, ti bo cé ndikpɑ̀nnì kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do yɛ̃́mɛ̀ kɛ dò nyIsɑ̃ɑ̃ tu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. 27Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɛ̃́nnɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Ti í yɛ̃́. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: M mɛ mmúnkɛ bɑ́ɑ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ mùù wɛ̃rímú mmu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀mɛ̀. 28Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tii? Onìtì mɔù weè do mɔkɛ ibí ìdɛ́ì kɛ́yú dɛketirɛ̀ kɛ́ dɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔ̃tɛ́ yíe m pɑku kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú. 29Kɛ̀ dɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ nɑ, kɛ́deè kɛ́demmu mùù kpɛ́í nte kɛ̀ dɛ̀ bɛ́i mɛmmɛ kɛ́kɔ̃tɛ́. 30Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo yú dɛtɛrɛ̀ kɛ mɛ ndɛ̀ nɑ̀kɛ́, kɛ̀ dɛndɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N cicɛ m bo kɔ̃tɛ́. Dɛ̀ mɛ nyí nkɔ̃tɛ́. 31Dɛ kó ibí idɛ́ mɛmmɛ ɔ̃̀ndɛ yie ndɛ cicɛ kpɛti? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: dɛketirɛ̀. Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛyóóbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ bo di niitɛ́nɛ̀ kɛ́tɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 32Kɛ yɛ̃́ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ di bɛnkɛ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù, di mɛ nyí yie nhò di nɑ̀kɛ́ tì, bɛyóóbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti yie, nkɛ̀ di yɑ̀, di mɛ nyí cèètɛ kɛ bo yie nho kpɛti. 33Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo di nɑ́kɛ́ mɛdonnimɛ̀ tɛ̃mɛ̀, onìtì mɔù weè do fìíkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́ dɛ̀ fii, kɛ́dɑmmú difɔ̃̀tìrì ò yó nhũtírí dɛ̀ yɛtebɛ, kɛ́mɑɑ́ didènnì bɛ̀ bo ndekù dì kɛ bɑɑ o pɑku. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɛtɔ̃mbɛ̀ kupɑku kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kupɔ̀ɔ̀kù. 34Yɛtebɛ bi dìì mɔ̀nnì kòo tɔ̃ nho tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ o pɑku miɛkɛ bɛ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ò duɔ́nko o kó yɛtebɛ. 35Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ o pɑku kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ nho tɔ̃mbɛ̀ mɑbɛ̀ ò tɔ̃nko bɛ̀ kɛ́dukú òmɔù, kɛ́kuɔ otɔù, kɛ́búɔ́tí otɔù yɛtɑ̃́rɛ̀. 36Kɛ̀ kupɑku yiɛ̀ nwɛ̃tɛ kɛ́tɔ̃ nho tɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsũnɛ̀ bɛketibɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí bɛketibɛ̀. 37Kòo yóu kɛ́tɔ̃ nho birɛ mɔ́mmɔndɛ kòo yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ bo dɛ̀ yɔ̀tɛ. 38Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ kupɑku bɛ̀ yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì o birɛ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ wèè yóó tiekɛ kupɑku, ti kɔtɛ kóò kùɔ kɛ́ kù tiekɛ. 39Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́yɛnnɛ̀ kupɑku mɑ̀nku kɛ́kuɔ. 40Kɛ̀ Yesu nɛ́ bekɛ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò nkupɑku yiɛ̀ mbo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì ò bo yĩ́mɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ o pɑku? 41Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò bo kuɔ dɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ yɛibɛ kɛ́wɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ o pɑku, bɛ̀ɛ̀ yó nhò duɔ̀ nho tebɛ yɛ̀ bi dìì mɔ̀nnì. 42Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di í kɑ̀ɑ tìì wɑ̃̀rɑɑ̀? Tìì tu: Bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì mɔ́mmɔndi, Kuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ dɛ kó tidiɛtì kɛ̀ ti tì yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti. 43Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ nkɛ tú Kuyie mbo fietɛ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu di borɛ̀ kɛ́duɔ́ nkubotí tɛkù, kùù yóó pĩ́ mmutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù kù dɔ́ mù. [ 44Wèè bo bétɛ́ dɛ kó ditɑ̃́rì ò bo kɔutɛ, kɛ̀ di do wèè ĩ́nkɛ̀ dìi ò nɑ̀nto.] 45Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó mɛdonnimɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò nYesu bɛ nnɑ́ɑ́nnɛ̀, 46kɛ́ndɔ́ kóò pĩ nkɛ nɛ́ yɔtɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do túmɛ̀ Yesu tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\