MATTHIEU 22

1Kɛ̀ Yesu nsɔkɛ́ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ mɛdonnimɛ̀ miɛkɛ kɛ tú: 2Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wèè do kùɔ wènwe tidiitì o birɛ kó mupotúòmù kpɛ́í, 3kɛ́tɔ̃ nkɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ yúní ò sòò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ mupotúòmù kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́di dibɑnni, bɑ́ òmɔù í nkɔ̀tɛní. 4Kòo yíɛ́ kɛ́tɔ̃ mbɛtɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kùɔmu n wũɔ̃ sɑ̀ɑ̀yì kɛ̀ bɛ̀ bèńnɛ́ kɛ dèè, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní dibɑnni. 5Bɑ́ bɛ̀ ketɛ́ kɛ í ndɑkɛ dɛ kó dibɑnni kpɛti, kɛ̀ yie nkɔ̃tɛ́ o pɑku, kòo tɔùu kɔtɛ o potɑɑ́, 6kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ pĩ́ ndɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ nkɛ́ bɛ̀ kùɔ. 7Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ pɛikɛ kòo tɔ̃ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́cɔ́u mbɛ ɛì. 8Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mudiì bimu, n yu bɛ̀ mɛ nyí mɑ̀nnɛ̀ kɛ́ mù di. 9Kɔtɛnɛ̀ dihɛì miɛkɛ kɛ̀ di yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dí bɛ̀ yùní kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́di dibɑnni. 10Kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ kɔtɛ dihɛì miɛkɛ, kɛ́yúní bɛ̀ yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ cɛ̃́nkɛ, bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛyɛibɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ píɛ ndibɑnni kó kudieku. 11Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɑ kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yo ndibɑnni, kɛ́nsɔ̃́ nhòmɔù dɛ̀ kɔkɛ́ kɛ í dɑ́ɑ́tí dibɑnni kó tiyɑ̀ɑ̀tì okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ duɔ́ ntì. 12Kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: N nɛ́poo, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ í dɑ́ɑ́tí dibɑnni kó tiyɑ̀ɑ̀tì? Bɑ́ dɛ kóo nìtì í ntɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. 13Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Boúnɛ̀ we kɛ́dootóo ditowɑɑ̀ dibiìnnì miɛkɛ, ò yó nkuɔ̀ ndɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ nho nìì. 14Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyumɛ̀ pɛ́u nwe kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ sɑ́m̀pɔ́. 15Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nwɑnti bɛ̀ bo díínnɛ̀ tì Yesu o nɑ́ɑǹtì miɛkɛ kóo pĩ, 16kɛ́tɔ̃ mbɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ nɛ̀ Edɔti kó fɛnɑfɛ kɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì, ti yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tú wèè nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti kɛ bɛnkú Kuyie nkó kucɛ weti weti, ɑ í yĩɛ̃̀kù òmɔù bɑ́ kòo tú wè. 17Dɛ̀ wenni kɛ dò ntí nyietì dɑ̀mpóò okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè wèè bo Odommɑ̀ɑ̀, kɛ̀ ti bɑ́ɑ́ nyietì? 18Yesu nɛ́ mɛ nyɛ̃́mɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ n díí? 19Duɔ́nnɛ̀nní fɛdífɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ di yietì fɛ̀ dɑ̀mpóò kɛ̀ n yɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ nfɛdífɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀. 20Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: We nte kufènkù kùù bo fɛ miɛkɛ nɛ̀ diyètìrì dìì wɑ̃̀ri fɛ ĩ́nkɛ̀? 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sesɑɑ, okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè wèè bo Odommu. Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ Sesɑɑ o kpɛrɛ kɛ́duɔ́ nKuyie nku kpɛrɛ. 22Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́. 23Dɛ kó diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ̀ɛ̀ tu mukúkɛ́yɑ̃́ntímù í bo kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: 24Okótì, Mɔyiisi kó ikuɔ́ tú kòo nìtì ku kɛ yóu o pokù bɑ́ dɛbirɛ í bo, o nɑntɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kòo pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ìi sɔɔtɛ́ wèè ku o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 25Kɛ̀ diyɔ̃fũ̀ɔ̃̀ mɑrì kɔbɛ nɛ́ mbo bɛ̀yiekɛ̀ kòo ketiwèe puokɛ kɛ kú bɑ́ dɛbirɛ í bo kòo nɑntɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ kóo kúpokù 26kɛ múnkɛɛ kú bɑ́ dɛbirɛ í bo, kɛ̀ bɛ̀ mmɛ nhɔ̃ kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ oyiénwè. 27Kɛ̀ dɛ̀ mboní kòo nitipòkùu kú. 28Mukúkɛ́yɑ̃́ntímù yiè bɛ we nyó nte dɛ kóo nitipòkù, bɛmɔu bɛ̀ mɛ nhò puokɛmɛ̀? 29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di yetɛ́mu di í yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kuyie nnɑ́ɑǹtì di mɛ nyí bɑntɛ́ ku kó muwɛ̃rímú. 30Kɛ yɛ̃́ bɛcíríbɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́ dìì mɔ̀nnì dipopuò í yó mbomɛ̀, bɛ̀ yó ndònnɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ kɛĩ́nkɛ̀. 31Kɛ̀ tìì tú mukúkɛ́yɑ̃́ntímù kpɛti di í kɑ̀ɑ ntìì wɑ̃̀rɑɑ̀? Tìì tú: 32N tú Kuyie nku ɑ yɛmbɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do tũ nkù. Kuyie nyí tú bɛcíríbɛ̀ kɔku, kù tú bɛfòùbɛ̀ kɔku nku. 33Kɛ̀ ditĩ̀nnìi keè Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀. 34Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ yɑ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ í nɑmɛ̀ kɛ tɛ̃̀ńnɛ́ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, kɛ tíí. 35Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kóo kótì ndɔ́ kɛ́díí nYesu kóò bekɛ kɛ dɔ̀: 36Okótì, ikuɔ́ diɛyì tú ɔ̃̀nyi? 37Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ndɔ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, nɛ̀ ɑ wɛ̃nnì dimɔu nɛ̀ ɑ ciì mmɛmɔu. 38Iì tu ikuɔ́ ketiyì ìì dɛu. 39Ntɛ itɛì ìì ì dònnɛ̀: Ndɔ́ ɑ kou tɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀. 40Mɔyiisi kó ikuɔ́ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì timɔu kó dikũ̀nnì ndi. 41Fɑdisĩɛ̃bɛ mɛ ndɛ̀ tìkúmɛ̀ kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: 42Di yɛ̀mmɛ̀ dò nKirisi tú we nkó dɛyɑɑ̀birɛ? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀ Dɑfiti. 43Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù do niitɛ́ Dɑfiti kòo nyu Kirisi kɛ tú o Yiɛ̀? Ò nɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ tú: 44N Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́mu n Yiɛ̀ nkɛ yĩ: Nkɑri m bɑkù yoú kɛ̀ n yɑ̀ɑ dɑ duɔ́nnɛ̀ ɑ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ cùùti. 45Kɛ̀ Dɑfiti do ò yu kɛ tú o Yiɛ̀, nho Yiɛ̀ mbo yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ntú o yɑɑ̀birɛ? 46Bɑ́ òmɔù í nnɑ kóò tɛ̃̀ńnɛ́. Nɛ̀ dɛ yiè òmɔù tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí kóò bekɛ tìmɑtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\