MATTHIEU 23

1Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛɛ̀ dò nkɛ́mbɛnkú Mɔyiisi kó ikuɔ́. 3Nyíénnɛ̀ kɛ dɔɔri bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì, di nɛ́ bɑ́ ntũ mbɛ kó mɛborimɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì bɛ̀ í ti ndɔɔri. 4Bɛ̀ bou yɛtuɔ cɛ̃́ɛ̃̀yɛ̀ nyɛ kɛ touǹko bɛnìtìbɛ̀, bɛ̀ nɛ́ í bɛ̀ teénnɛ̀ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ bɛ̀ bo yɛ̀ tɔ. 5Bɛ̀ ɔ̃ ndɔɔri bɛ kpɛrɛ dɛmɔu kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ bɛ̀ yɑ̀, kɛ yɑ́ntí idukɛ́ diɛyì kɛ ɑ̃ɑ̃̀ yɛnɑ́ɑǹkékɛ̀ dɛ miɛkɛ kɛ ũ bɛ bɑɑ̀, kɛ kpɛ̃nti bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ mɑ̀nkɛ mupɑ̀ɑ̀kómmú okùmù, 6kɛ dɔ́ yɛkɑ̀rɛ̀ kètiyɛ̀ yɛbɑɑ mmiɛkɛ nɛ̀ titííntouti miɛkɛ, kɛ dɔ́ bɛ̀ mbɛ̀ dɔú nkɛ bɛ̀ dɛ̀úkùnko yɛkɑ̃̀ɑ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, 7kɛ bɛ̀ yu kɛ tú: Okótì, okótì. 8Díndi di bɑ́ nyíé nkɛ̀ bɛ̀ ndi yu kɛ tú: Okótì, di kó Okótì bo omɑ́ɑ̀ ndi, dimɔu kɛ̀ di ɛri. 9Di bɑ́ nyu òmɔù kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ tú di cicɛ, kɛ yɛ̃́ di cicɛ bomɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi wèè bo kɛĩ́nkɛ̀. 10Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ bɛ̀ ndi yu kɛ tú: Onìùtì kɛ yɛ̃́ di kóo nìùtì bomɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi wèè tu Kirisi. 11Wèè dɛu di miɛkɛ we ntú bɛtɔbɛ̀ kóo tɔ̃ntì. 12Wèè dɛ̀úkùnnɛ omɑ́ɑ̀ bɛ̀ bo ò kɛ̃́kùnnɛ, wèè kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɛ̀úkùnnɛ. 13Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀! Di pɑɑnko mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bɛnìtìbɛ̀, di í tɑti di mɔ́mmɔmbɛ, di mɛ nyí yóu bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ̀ bɛ̀ bo tɑ. [ 14Di bo yɑ̀ dínni Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀! Kɛ yɛ̃́ di fekùmɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kpɛrɛ dɛmɔu, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ ɔ̃ nhokùnko di bɑ́ɑmmu kɛ̀ dɛ̀ bo ndò ndi wetí, Kuyie mbo di potɛ́ kɛ̀ dɛ̀ nyóù mmɛdiɛ̀.] 15Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀! Díndi bɛ̀ɛ̀ cèntì kɛtenkɛ̀ kɛmɔu nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkoo kɛ wɑnti kɛ́pɛ́tɛ́ wèè bo tũnnɛ di kó kucɛ, di ò pɛ̀tɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ nɛ́ ò sĩ̀nkùnnɛ kòo di pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́mmɑ̀nnɛ̀ kɛ́tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ di tɑti mù. 16Di bo yɑ̀ díndi tiyũ̀ɔ̃̀ntì tìì dɔ́ kɛ́niitɛ́ bɛnìtìbɛ̀! Díndi tú kòò mɔù yu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yètìrì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ yɛ̃ nhò bo dɔɔ̀ tì, kɛ í tì dɔ̀ɔ̀, dɛ kpɛti í bo, kòò mɛ nyu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mɛsɔɔ nyètìrì ndi ò dò nkɛ́ tì dɔ̀ɔ̀mu. 17Tiyɛìntì, tiyũ̀ɔ̃̀ntì díndi, ɔ̃̀ndɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛtɛrɛ̀ mɛsɔɔ nɑɑ kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ mɛ̀ wèńkùnko? 18Kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tú: Kòò mɔù yu diwũɔ̃tɔ̀nnì yètìrì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ dɛ kpɛti í bo, kòò mɛ nyu dipɑ̃nnì bɛ̀ pɑ̃ dì Kuyie ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ ò dò nkɛ́dɔɔ̀mu ò yu kɛ yɛ̃ nhò bo dɔɔ̀ tì. 19Díndi tiyũ̀ɔ̃̀ntì ɔ̃̀ndɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛtɛrɛ̀? Dipɑ̃nnɑ̀ɑ kɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì wénkùnko dipɑ̃nnì? 20Kɛ̀ wèè yu diwũɔ̃tɔ̀nnì yètìrì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ ò yu nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛ̀ndɛ di ĩ́nkɛ̀. 21Wèè yu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yètìrì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀nɛ̀ Kuyie nku kùù ɑ̃ dɛ miɛkɛ. 22Kɛ̀ wèè yu kɛĩ́nkɛ̀ yètìrì kɛ pɑ̀rìkɛ̀ ò pɑ̀rìkɛ̀nɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ndi nɛ̀ Kuyie nkùù kɑ̀ri di ĩ́nkɛ̀. 23Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀! Bɛ̀ɛ̀ duɔ̀ nKuyie nyikũmbotí imɔu kó mɛyɑɑtimɛ̀ tɛpíítɛ̀, kɛ búútí dɛ̀ɛ̀ tú dɛmɔ́mmɔnnɛ ikuɔ́ miɛkɛ, ɑ bo ndɔɔrimɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ kuɔ̀ nhotɔù mɛsémmɛ̀, kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀. Dɛɛ̀ do dò nkɛ́ndɔɔri kɛ nɛ́ bɑ́ɑ́ yóu dɛsɔnnɛ. 24Tiyũ̀ɔ̃̀ntì díndi tìì dɛ̀ri bɛnìtìbɛ̀, di ɔ̃ɔ̃ cɑ́ɑ́tɛ́ mɛniɛ ndi yɑ̀ɑ̀ bo yɑ̃̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í tɛbìtɛ̀ kɛ nɛ́ níí mɑɑ́nko yòyó. 25Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀! Di ɛirí ibòòkɛ nɛ̀ yɛbɔ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ miɛkɛ nɛ́ píɛ́kɛ́ di yùúkú dɛ̀ nɛ̀ di fèkɛ dɛ̀. 26Tiyũ̀ɔ̃̀ntì díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ, ketɛ́nɛ̀ kɛ́hɛitɛ́ ibòòkɛ nɛ̀ yɛbɔ miɛkɛ kɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. 27Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀! Di dònnɛ̀ ifɔ̃ti nyi bɛ̀ bí ì kɛ pɑ nyi ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ i miɛkɛ nɛ́ píɛ́kɛ́ yɛkṹɔ̃̀ nɛ̀ dɛpɑ̃kùrɛ̀. 28Kɛ dɔɔri kɛ dò ndi wenni bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ nɛ́ mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ mɛyɛi ndi miɛkɛ. 29Di bo yɑ̀ díndi Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ fɔ̃ti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ sɑ̃rì bɛ̀ɛ̀ do dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ bɛ kpɛyi, 30kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɛ̀ ti do mbo dɛ mɔ̀nnì ti nɑ bɑ́ ńwɛ̃nnɛ́nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ kɛ̀ ti kùɔ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀. 31Díì nɑ̀ɑ́ ndi mɔ́mmɔmbɛ di túmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kùɔ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ kó ibí. 32Sɔɔtɛ́nɛ̀ tũnkɛ́ kɛ́deè di yɛmbɛ̀ do ketɛ́ mùù tɔ̃mmú. 33Iwɑ̀ɑ̀kɛ díndi! Di bo yĩ́mɛ kɛ́nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃! 34Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó di duɔ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛpɑ́tíyĩ́ɛ̃́tíbɛ̀ kɛ̀ dí kuɔ bɛ̀mɑbɛ̀, kɛ́bɑɑkɛ́ bɛtɔbɛ̀ idɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀, kɛ́puotí bɛtɔbɛ̀ yɛdɑ́ di kó titííntouti miɛkɛ, kɛ́ mbɛ̀ bɛ̀ti yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu. 35Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di kùɔ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kó tibeéntìi do di yɔ ĩ́nkɛ̀, kɛ́ketɛ́ onitisɑ̀ù Abɛɛri kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑkɑrii Bɑdɑsii kó dɛbirɛ di kùɔ wè Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dɛ sɑku. 36Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ dɛ kó tibeéntì doti di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 37Sedisɑdɛmmu kɔbɛ díndi bɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ buɔti yɛtɑ̃́rɛ̀ ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kù di duɔ̀nní bɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù, kucɛ mɛ̀dɛ ndi n dɔ́mɛ̀ kɛ di tíínní tɛkotɛ ɔ̃ɔ̃ tíí mmɛ̀ɛ̀ botí tɛ bí kɛ́okɛ bɑ́ di í yie. 38Di ɛì bo pɔntɛ kɛ́nɑɑ́ ndidobonnì. 39Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ di tɛ̃́nkɛ í yó n yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú di bo yĩ́ dìì yiè mɛsɑ̀ɑ̀ ní mbonɛ̀ wèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\