MATTHIEU 24

1Kɛ̀ Yesu yɛ̀nní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nyiti kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tɔ́ɔ́nní kóò bɛnkɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑɑ́ kɛ wenni mɛ̀ɛ̀ botí. 2Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di wúó ntɛ̀ mɑɑ́ kɛ dòmmɑ̀ɑ̀? N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, ditɑ̃́rì mɑrì í yó nkpɑɑ́ kɛ nɔ́nkɛ́ ditɛrì ĩ́nkɛ̀, dɛmɔu dɛ̀ bo duó. 3Kɛ̀ Yesu dekɛ kɛ́nkɑri Odìfíè tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dekoo kóò bekɛ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Tí nɑ́kɛ́ dɛ yóó tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì nɛ̀ ti yóó yɑ̀ dɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò nhɑ wɛ̃tiní, kɛ̀ kutenkù kó mudeèmù tɔ̀ɔ́nní. 4Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nyɛ̃́nɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́. 5Kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u yó nkɔrìnímɛ̀ kɛ soú nkɛ tú bɛ̀ tu Kirisi kɛ́soutɛ́ kusṹkù. 6Di yóó keèmu bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ mudoò kpɛ́í nɛ̀ mu kó kutoweku, kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́ nkɛ yɛ̃́ dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́tuɔkɛnímu, dɛ̀ nɛ́ mu nyí yó ntú kumɑ̀nku. 7Ku mbotí bo ítɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ kutɛkù kɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dii nyítɛ́ kɛ́kpɑnnɛ̀ ditɛrì, kɛ̀ yɛkòbɛ̀ɛ tɑnní kɛ̀ kɛtenkɛ̀ ńhɑu. 8Dɛ̀ bo ndò kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ ketɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí onitipòkù. 9Bɛ̀ bo di fɛ̃́ũ nkɛ́ di kuɔ, kɛ̀ ibotí imɔu ndi níí ndi tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kɔbɛ. 10Nɛ̀ dɛ kpɛ́í bɛsṹkùbɛ̀ bo yɛ̃̀ nKuyie, kɛ́nfiiti bɛtɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ kɔ̀ù, kɛ̀ bɛ̀ nníí mbɛtɔbɛ̀. 11Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ kɛ́ntú bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ́soutɛ́ kusṹkù. 12Kɛ̀ mɛyɛi ndɛukɛ, kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ kó mɛdɔ́kùmɛ̀ɛ yɑɑtɛ. 13Wèè bo nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ́tuɔkɛ kumɑ̀nku Kuyie mbo ò dɛɛtɛ́. 14Bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti kutenkù kumɔu kɛ̀ ibotíi tì kèè, kɛ̀ kutenkù nɛ́ deè. 15Kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì isɔkɛ ìì duɔ̀ mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Dɑnniyɛɛri do nɑ̀kɛ́ ìì kpɛ́í, kɛ̀ ì bo ikuɔ́ dieku, wèè kɑ̀ɑ̀ nwèe dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 16Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ mbɛ̀ɛ̀ bo Sudee kó kɛtenkɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 17Kɛ̀ wèè bo kudɑ̀nkù, ò bɑ́ɑ́ cútɛ́ní kudieku kɛ bo túótɛ́ o kpɛrɛ. 18Kɛ̀ wèè bo kupɑku ò bɑ́ɑ́ kò nkɛ bo túótɛ́ o yɑɑ̀bòrì. 19Dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pùó nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ ibí dɛ kó yɛwe. 20Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ bɑ́ɑ́ tuɔkɛní diyɔ̃ɔ̃̀ miɛkɛ, yoo tɛom̀pùtɛ̀ yiè. 21Kɛ yɛ̃́ dɛ kó yɛwe mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yó ndɛumɛ̀ mɛdiɛ̀, mɛ kó kubotí mu nyí ɑ̃nnɛ́ nɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ kutenkù, mɛ̀ mɛ nyí kpɑɑ́ kɛ bo ɑ̃nnɛ́ bìtì. 22Kɛ̀ Kuyie ndo í yɑ̀ɑ̀tɛ dɛ kó yɛwe òmɔù nɑ bɑ́ɑ́ yentɛ́. Ku kɔbɛ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kù yɛ̀ yɑ̀ɑ̀tɛ. 23Kòò mɔù di nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kirisi bo diɛ nyoo ciɛ, di bɑ́ɑ́ tì yie. 24Kɛ yɛ̃́ Kirisi tekùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó ntú bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ yóó ɑ̃nnɛ́mɛ̀ kɛ́ndɔɔri tidiɛtì nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀, kɛ dɔ́ kɛ́soutɛ́ bɑ́ nɛ̀ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀. 25N ti ndi nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tùɔkɛní. 26Kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Ò bo dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀ di bɑ́ɑ́ kɔtɛ, kɛ̀ bɛ̀ mɛ ndi nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Ò sɔ̀ri ciɛ nkudieku miɛkɛ, di bɑ́ɑ́ tì yie. 27Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míítɛ́ mɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛɛ yɑ̀ kuwenniku, Onìtìbirɛ wɛ̃timù yó mmɛ ndò. 28Dɛcírɛ̀ duɔ́ dɛ̀ timɑncòntì yóó dɛ ntíí. 29Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tóomɛ̀ kɛ̀ diyiè sɔutɛ́, bɑ́ otɑ̃̀nkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɛ́ì, kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ nduòní, kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ diɛsìi sɑ̃ntɛ̀. 30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Onìtìbirɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ɛ feitɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó ibotí imɔuu mɛ̀ yɑ̀ kɛ́tiitɛ́ yɛdɑbùò, kɛ́yɑ̀ Onìtìbirɛ kɛ̀ dɛ̀ cutiní yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú diɛmù nɛ̀ tikpetì. 31Kɛ̀ ditɑ̃tɛheùu kuɔ́ mmɛdiɛ̀ nkòo tɔ̃ nKuyie ntɔ̃rɛ̀ itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ̀ yɛ̀ɛ tíí nhò tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀. 32Wéntɛ́nɛ̀ fìkíè kó mutie kó mɛborimɛ, mù bitɛ́ dìì mɔ̀nnì ndi bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò ndiyɔ̃ɔ̃̀ tɔ̀ɔ́nní. 33Mɛɛ̀ botí nku kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀, di bɑntɛ́ kɛ dò nhOnìtìbirɛ tɔ̀ɔ́nnímu kɛ bo dibòrì. 34N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fòù di mmɔ̀nnì bɛ̀ í yóó kú bɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛní. 35Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́, n nɑ́ɑǹtì mɛ mbɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bìtì. 36Òmɔù í yɛ̃́ diyiè yoo dimɔ̀nnì ò wɛ̃tiní dì, bɑ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, bɑ́ Kuyie mBirɛ. Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yɛ̃́ dɛ kó dimɔ̀nnì. 37Dɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ Nɔwee kó dimɔ̀nnì, dɛɛ̀ yóó dɔ̀ɔ̀ Onìtìbirɛ bo nwɛ̃tinímɛ̀. 38Bɛnìtìbɛ̀ do yommu kɛ yɔ̃̀, kɛ puokú kɛ puoǹko bɛ bí, kɛ̀ Nɔwee yɑ̀ɑ tɑnɛ̀ bɑ̀tóò miɛkɛ, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ diɛfɛ̀ɛ tuɔkɛní. 39Bɛ̀ do í yĩɛ̃̀kù tìmɑtì, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ diɛfɛ̀ yɑ̀ɑ tuɔkɛní kɛ́ bɛ̀ pɔ̃ntɛ́nɛ̀ bɛmɔu. Dɛ̀ yó mmɛ ndò Onìtìbirɛ bo nwɛ̃tinímɛ̀. 40Bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo nwɛ̃ nkɛ kúútí, kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ òmɑ́ɑ̀ kɛ́yóu otɔù. 41Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo nwɛ̃ nkɛ nɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ òmɔù kɛ́yóu otɔù. 42Ndɑkɛnɛ̀ tũnkɛ́ kɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ di Yiɛ̀ nwɛ̃tiní dìì yiè. 43Di yɛ̃́mu kɛ dò nkɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ nyɛ̃́ oyúòkù kɔ̀riní kɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀ ò bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́ kòo yúókùu pɔntɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ cɑ̀ù. 44Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ nwɑ̃kɛ́nɛ̀ kɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ Onìtìbirɛ wɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì. 45Dí ndònnɛ̀ otɔ̃ntì wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ ciì, bɛ̀ bɑ̀nnɛ wè bɛtɔ̃mbɛ̀ kòò bo mbɛ̀ duɔ̀ mmudiì ò dò nkɛ́ mmù mbɛ̀ duɔ̀ ndìì mɔ̀nnì. 46Dɛ̀ bo nɑrikɛ otɔ̃ntì wèè yiɛ̀ mbo nwɛ̃tiní kɛ sɔ̃́ nhò pĩ nho tɔ̃mmú. 47N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, dɛ kóo tɔ̃ntì yiɛ̀ mbo ò bɑ̀nnɛ o kpɑ̀tì timɔu. 48Kɛ̀ dɛ kóo tɔ̃ntì mɛ ntú oyɛiwe ò bo yĩ́ o yiɛ̀ nyí wɛ̃tiní mɛcɑ̃ɑ̃, 49kɛ́mpuotì bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ́nɛinɛ̀ tinɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀tì kɛ̀ bɛ̀ ńyo nkɛ yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀. 50Dɛ kóo tɔ̃ntì yiɛ̀ mbo wɛ̃tɛní ò í ò bɑ̀ɑ dìì yiè, ò í dɑkɛ dìì mɔ̀nnì, 51kɛ́puotí dɛ kóo tɔ̃ntì mɛdiɛ̀, kóò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀, ò yó nkuɔ̀ ndɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ nho nìì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\