MATTHIEU 25

1Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bo ndònnɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tùótɛ́ bɛ fitíyì kɛ́nkɔri kɛ bo co bɛ dɔù. 2Kɛ̀ bɛ̀nùmmù tu tiyɛìntì kɛ̀ bɛ̀nùmmù ciì. 3Bɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛ fitíyì bɑ́ bɛ̀ í nsùɔ́ mmɛfitíkùɔ̀ nkɛ́ntɔ. 4Bɛ̀ɛ̀ ciì kɛ̀ bɛ̀ɛ cũɔ̃́ mɛfìtíkùɔ̀ nkɛ́súɔ́ nkɛ́ntɔ nɛ̀ yɛmɑ́tìdíè. 5Bɛ dɔù í ncɑ̃rikɛ kɛ tùɔ̀kɛní kɛ̀ inuɔ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́. 6Kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Di dɔù tùɔ̀kɛnímu. Kɔtɛnɛ̀ kóò co. 7Kɛ̀ bɛɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ɛ entɛ bɛmɔu kɛ́ntũnni bɛ fitíyì. 8Bɛ̀ɛ̀ mɛ nyɛi nkɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔ bɛ̀ɛ̀ ciì kɛ dɔ̀: Tí pɑ̃nɛ̀ mɛfìtíkùɔ̀ nsɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ ti fitíyì iì dɔ́ kɛ́kú. 9Bɛ̀ɛ̀ ciì kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ dɔ̀: Mɛ̀ í yó nti sɑ̀nnɛ̀, kɔtɛnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiti bɛ borɛ̀ kɛ́dontɛ́. 10Bɛ̀ɛ̀ yɛi mbɛ̀ kɔ̀tɛ dìì mɔ̀nnì mɛfìtíkùɔ̀ ndommu, kɛ̀ bɛ dɔùu tuɔkɛní kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ ciì kɛ bɑ̀ɑ́tí, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mupotúòmù kó kudieku, kɛ́kpetínnɛ́ kɛ́pɑ́ɑ́, 11kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛi, bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ mɛfìtíkùɔ̀ ndommu kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ́yú kɛ dɔ̀: Ti yiɛ̀ nti kpetɛ́. 12Kòò nɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe n yí di yɛ̃́. 13Ndɑkɛnɛ̀ tũ̀nkɛ kɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ di Yiɛ̀ nwɛ̃tiní dìì yiè yoo dìì mɔ̀nnì. 14Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀ onìtì wèè kɔ̀ri wènwe kupɔ̀ɔ̀kù kɛ yu o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ bɛ̀ totí mɛsɔɔ, 15kɛ duɔ́ nhoketiwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnùmmù (500), odɛ́rínwè sikɔu sìdɛ́ (200), otɑ̃ɑ̃́nwè tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), bɑ́ wè o wɛ̃rímú mɑmɛ̀ kɛ ìtɛ́. 16Bɛ̀ duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnùmmù kòo yɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kupotɑɑ́ nkɛ́cɔ̃ntɛ sikɔu sìnùmmù kɛ̀ yɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ tɛkɔupíítɛ̀ (1000). 17Bɛ̀ do duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìdɛ́ kòo mɛ ndɔɔ̀ kɛ́cɔ̃ntɛ sikɔu sìdɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ sikɔu sìnɑ̀ɑ̀ (400). 18Bɛ̀ do duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kòo kɔtɛ kɛ́dɑmmú difɔ̃̀tìrì kɛ́ yɛ̀ kũnnɛ́. 19Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ yɛsɔɔwèrɛ̀ yiɛ̀ nkonní kɛ́bekɛ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mù o sɔɔwèrɛ̀. 20Bɛ̀ do duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnùmmù kòo kɔtɛní kɛ tɔ tɛkɔupíítɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì ntɛ ɑ do n duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ sɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnùmmù, nɛ́ ntɛ sikɔu sìnùmmù tɛsì n cɔ̃ntɛ sì. 21Kɛ̀ mɛsɔɔ nyiɛ̀ ndɔ̀: N dɑ pɛ́nsìrì ɑ tú otɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè nwe wèè wetí dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ miɛkɛ, nɛ̀ dɛ kpɛ́í m bo dɑ duɔ́ ndɛdiɛrɛ̀, kɔtɛní kɛ̀ ti ńwɛ̃ nkɛ yo ndiwɛ̀ì. 22Bɛ̀ duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìdɛ́ kòo kɔtɛní kɛ tɔ yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnɑ̀ɑ̀ kɛ dɔ̀: Okótì, ǹtɛ ɑ do n duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ sɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìdɛ́, nɛ́ ntɛ sikɔu sìdɛ́ tɛsì n cɔ̃ntɛ sì. 23Kɛ̀ mɛsɔɔ nyiɛ̀ ndɔ̀: N dɑ pɛ́nsìrì ɑ tú otɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè nwe, wèè wetí dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ miɛkɛ, nɛ̀ dɛ kpɛ́í m bo dɑ duɔ́ ndɛdiɛrɛ̀, kɔtɛní kɛ̀ tí ńwɛ̃ kɛ yo ndiwɛ̀ì. 24Bɛ̀ duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kòo kɔtɛní kɛ dɔ̀: Okótì n sòò yɛ̃́mu ɑ yóùmɛ̀, kɛ dɛì tidiitì ɑ í buɔtí tì, kɛ kou ɑ í ye ntì. 25Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ni mpĩ nkɛ̀ n dɑmmú difɔ̃̀tìrì kɛ yɛ̀ kũnnɛ́, nto ɑ sɔɔwèrɛ̀. 26Kɛ̀ mɛsɔɔ nyiɛ̀ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nhotɔ̃ntì yɛiwe, kutɔ̃nnɛ́díékù, ɑ tú n dɛì tidiitì n yí buɔtí tì kɛ kou n yí ye ntì, 27ɑ tũ nnɛ́ nɑ nhɑ̃nnɛ́ n sɔɔ tɛdítícĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ n nɑ nwɛ̃tiní kɛ tùótɛ́ n sɔɔ nɛ̀ mɛ̀ pɛitɛ́ mɛ̀. 28Fietɛnɛ̀ n do ò duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ sɔɔwèrɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɛ́duɔ́ n do duɔ́ nwè yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔu sìnùmmù. 29Kɛ yɛ̃́ wèè mɔ̀kɛ bɛ̀ yóó we nyíɛ́mɛ̀ kòo dɔkɛ mɔɔtɛ, kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ sɑ́m̀pɔ́ bɛ̀ɛ dɛ̀ fìètɛ. 30Dootɛ́nko dɛ kó kutɔ̃nnɛ́díékù ditowɑɑ̀, dibiìnnì miɛkɛ, ò yó nkuɔ̀ ndɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ nho nìì. 31Onìtìbirɛ bo nwɛ̃tiní dìì yiè nɛ̀ dɛ kpetì, kɛ nɛinɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, kɛ kɑri dɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. 32Kɛ̀ kutenkù kumɔu kó bɛnìtìbɛ̀ɛ tíí nho ììkɛ̀ kòo bɛ̀ bɑ̀tɛ opecɛ̃nti ɔ̃ɔ̃ bɑtɛ mɛ̀ɛ̀ botí ipe nɛ̀ sibɔɔ́. 33Kɛ̀ ipe ḿbo o bɑkù yoú kɛ̀ sibɔɔ́ bo kucɑ̃̀nku. 34Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo o bɑkù yoú kɛ dɔ̀: Kɔtɛnní díndi Kuyie ndɔ̀ɔ̀ bɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́di tikpɑ̀tì kù dɔ̀ɔ̀ tì di kpɛ́í nnɛ̀ kutenkù kó mudɔɔ̀rìmù mɔ̀nnì. 35Kɛ yɛ̃́ dikònnì do m bomɛ̀ kɛ̀ di m pɑ̃ mudiì kɛ̀ n di, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ nní mbo kɛ̀ di m pɑ̃ mɛniɛ kɛ̀ n yɑ̃̀, kɛ̀ nní ntú opɔ̀ɔ̀ kɛ̀ di n cɔutɛ́. 36Kɛ̀ nní nkpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ di n dɑ́tínnɛ́, kɛ̀ nní mmɔ nkɛ̀ di ndɑkɛ n kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ nni nkpetí kɛ̀ di kɔrì kɛ n dɔú. 37Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nti dɑ yɑ̀ ɔ̃̀ndɑɑ̀ ndi, kɛ̀ dikònnì dɑ bo kɛ̀ tí dɑ pɑ̃ mudiì kɑ̀ɑ di? Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ndɑ bo kɛ̀ tí dɑ pɑ̃ mɛniɛ nkɑ̀ɑ yɑ̃̀? 38Kɑ̀ɑ ntú opɔ̀ɔ̀ kɛ̀ ti dɑ cɔutɛ́? Kɑ̀ɑ nkpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ ti dɑ dɑ́tínnɛ́? 39Kɑ̀ɑ mmɔ nkɛ̀ tí ndɑkɛ ɑ kpɛ́í? Kɛ̀ bɛ̀ ndɑ kpetí kɛ̀ tí nkɔrì kɛ dɑ dɔú? 40Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n kɔbɛ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ, di dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mínwe. 41Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo o bɑkù cɑ̃̀nku kɛ dɔ̀: Fũtɛnɛ̀ m borɛ̀ díndi Kuyie ncɔ̃ɔ̃ bɛ̀, tɑnnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ, Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mù dibɔɔ̀ nɛ̀ di tɔ̃rɛ̀ dɛ kpɛ́í. 42Kɛ yɛ̃́ dikònnì do m bomɛ̀ di í nni mpɑ̃ mudiì kɛ̀ n di, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ nní mbo di í nni mpɑ̃ mɛniɛ kɛ̀ n yɑ̃̀. 43Kɛ̀ nní nkpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì di í n dɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ nni ntú opɔ̀ɔ̀ di í nni ncɔutɛ́, kɛ̀ nní mmɔ ndi í ndɑkɛ n kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ nní nkpetí di í nkɔrì kɛ n dɔú. 44Kɛ̀ bɛ̀ɛ o bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ ti dɑ yɑ̀ ɔ̃̀ndɑɑ̀ kɛ̀ dikònnì dɑ bo, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ dɑ bo, kɑ̀ɑ tu opɔ̀ɔ̀, kɑ̀ɑ kpɑ tiyɑ̀ɑ̀tì, kɑ̀ɑ mɔ, kɛ̀ ti nɛ́ í ndɑ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɑ kpetí kɛ̀ ti í kɔrì kɛ dɑ dɔú. 45Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di í dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì n kɔbɛ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ nkóò mɔù mɛsɑ̀ɑ̀, mínwe di í mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 46Kɛ̀ bɛmbɛɛ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo mufòmmu miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\