MATTHIEU 26

1Yesu dèè dìì mɔ̀nnì o nɑ́ɑǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Di yɛ̃́mu kɛ dò ndɛ̀ kpɑɑ́ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ diyentɛ́bɑnnii tuɔkɛní, diì miɛkɛ nkɛ bɛ̀ yóó fítɛ́mɛ̀ Onìtìbirɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí. 3Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nyikuɔ́ nìùtì diɛwè Kɑifu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ 4kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ yóó yĩ́mɛ̀ kɛ́pĩ́ nYesu nɛ̀ mɛciì nkɛ́kuɔ, 5kɛ́nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ ò pĩ ndibɑnni miɛkɛ ti yɑ̀ɑ̀ bo cé ndikpɑ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 6Kɛ̀ Yesu kɔtɛ Bɛtɑnnii kɛ́mbo Simɔɔ tɛkɔ̀ntɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 7Bɛ̀ kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì kɛ yo nkòo nitipòkù mɔùu tɑroo kɛ tɔ dimɑ́tìdénnì pɛ́írì kɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí idíítí diɛyì kou píɛ́kɛ́ di miɛkɛ, kòo ò còú nYesu yuu ĩ́nkɛ̀. 8Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ yonkɛ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kòo cɑkɛ dɛ kóò tùdɑ̀ɑ̀rí? 9Ti nɑ bɑ́ nhò fìtɛ́ idíítí pɛ́u kɛ pɑ̃mmú bɛcĩ̀rìbɑ̀ɑ̀? 10Kɛ̀ Yesu keè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di cɑɑri onitipòkù yɛ̀mmɛ̀? Ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ n kpɛ́í ndɛ̀ wennimu. 11Kɛ yɛ̃́ di yó mbonɛ̀mu bɛcĩ̀rìbɛ̀, di mɛ nyí yó nhɑ̃ kɛ m bonɛ̀. 12Ò pɑ̃̀nkɛ n còú ntùdɑ̀ɑ̀rí kɛ bo mbɑɑnɛ̀ n kũnnímù mmu. 13Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ kutenkù kumɔu bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ dɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ bo nɑ́kɛ́ dɛ kóo nitipòkù kpɛ́í nnɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑsi Isikɑdiyoti Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛdɛ́bɛ̀ kóò mɔùu kɔtɛ kɛ́yɑ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀, 15kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n di pĩ nYesu dí n duɔ́ nyìdɛ? Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mmɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kóò duɔ́. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sudɑɑsi nwɑɑ̀ dimɔ̀nnì sɑ̀ɑ̀rì ò bo díínnɛ̀ dì kɛ́ bɛ̀ pĩ nYesu. 17Pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni yiè kètirì yiè, kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Á dɔ́ ti dɑ bénnɛ́ dɛ diyentɛ́bɑnni kó mudiì? 18Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tɑnnɛ̀ dihɛì yie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ mí nhokótì n tú m mɔ̀nnì diì tɔ̀ɔ́nní kɛ̀ n dɔ́ kɛ́di diyentɛ́bɑnni o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ n tɑncɔ́ùmbɛ̀. 19Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ dɔɔ̀ ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́bénnɛ́ diyentɛ́bɑnni kó mudiì. 20Kuyuoku mɔ̀nnì Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkɑri kɛ yo, 21kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ di kóò mɔù weè yó n fítɛ́. 22Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mbɑ́ wè kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Mínwɑɑ̀ n Yiɛ̀? 23Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ wè ti wɛ̃nnɛ́ dibuu, weè yó n fítɛ́. 24Onìtìbirɛ yóó kúmu kɛ́ndònnɛ̀ ti wɑ̃̀rimɛ̀ dɛ kpɛ́í, wèè nɛ́ bo fítɛ́ Onìtìbirɛ ò bo yɑ̀, dɛ yiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ do í ò pɛitɛ́ dɛ̀ nɑ ntɔ̃ũ. 25Kɛ̀ Sudɑɑsii ò bekɛ kɛ dɔ̀: Mínwɑɑ̀ Okótì? Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A ti mbɛ́i. 26Bɛ̀ yo ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkóò wɛ̀rí kɛ́duɔ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Cɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀, diɛ ndɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ dò m pɑ̃ n kɔ̃̀ntì di kpɛ́í. 27Kòo deè kɛ́túótɛ́ fɛbòòfɛ̀, kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛ dɔ̀: Yɑ̃̀nɛ̀ dimɔu, 28dɛɛ̀ tu n yĩ̀ĩ̀, bɛ̀ yó n kuɔ kɛ̀ mɛ̀ɛ cóú nkusṹkù yɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, Kuyie nyóó tɑunnɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kumɑ́ɑ̀. 29N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe n tɛ̃́nkɛ í yóó yɑ̃̀ fínyĩ̀ kó mɛnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú ti bo wɛ̃nnɛ́ dìì yiè kɛ́yɑ̃̀ mɛpɑ̀mmɛ̀ n cicɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 30Bɛ̀ dèntɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkó yɛsɑ̃ɑ̃ nkɛ́deè kɛ́dekɛ Odìfíè tɑ̃rì. 31Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ nyènkɛ̀ di bo n yóu dimɔu kɛ yɛ̃́ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: M bo kuɔ opecɛ̃nti kɛ̀ ipee cíɛ́tɛ́. 32N nɛ́ bo yɑ̃́ntɛ́ dìì mɔ̀nnì m bo niitɛ́ kɛ́ ndi bɑɑ Kɑdidee. 33Kɛ̀ Piɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɑ yóu bɛmɔu, mí mbɑ́ɑ́ dɑ yóu bìtì. 34Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe kɛ nyènkɛ̀ tɛkotɛ bo nyóó kuɔ́ nkɑ̀ɑ pɑ̀rìkɛ̀mu kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ tú ɑ í n yɛ̃́. 35Kɛ̀ Piɛrii yetɛ kɛ dɔ̀: Bìtì, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ bo n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kuɔ m bɑ́ɑ́ dɑ yetɛ. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ múnkɛ mɛ ndɔ̀. 36Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dibòrì mɑrì kɛ̀ bɛ̀ dì tu Sɛtisemɑndee, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nkɑrinɛ̀ diɛ nkɛ̀ n kɔtɛ kɛ bɑ́ntɛ̀ nKuyie. 37Kɛ́nɛinɛ̀ Piɛri nɛ̀ Sebedee kó ibí idɛ́, kòo yɛ̀mmɛ̀ ketɛ́ mɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀mɛ̀, kòo kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. 38Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɔ́mmɔmmɛ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́, nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ nkɛ́ nni ńwɛ̃ńnɛ̀ kɛ̀ ti wúó. 39Kòo dɛ́tóo sɑ́m̀pɔ́, kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɛ́, kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: N cicɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie fɛ mbòòfɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɔfɛ n dɛ́tɛ́nɛ̀, dɛ̀ bɑ́ ntú míì mɛ̀ dɔ́, dɛ̀ ntú fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ̀ dɔ́. 40Kɛ́deè kɛ́nwɛ̃tinní o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́, kòo nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: Di í nɑ kɛ bo nní nwúónnɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ miɛkɑɑ̀? 41Nwúónnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ bɑ́ɑ́ di nɑ, mɛyɛ̀mmɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ tikɔ̃̀ntì nɛ́ kpɑ muwɛ̃rímú. 42Kòo wɛ̃tɛ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ́mbɑ́ɑ́ Kuyie nkɛ tú: N cicɛ kɛ̀ dɛ̀ í yóó yie nkɛ̀ fɛ mbòòfɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɔfɛ n dɛ́tɛ́nɛ̀ ɑ dɔ́mɛ̀ɛ dɔɔ̀. 43Kòo nwɛ̃tiní o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ nyinuɔ mbɛ̀ ɑutɛ́ bɑ́ bɛ̀ í nɑ kɛ bo nwúó nkɛ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́. 44Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́kɛntɛ́ kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie kɛ bɑɑ nɑ́ɑ́ nhò do nɑ́ɑ́ ntì, 45kɛ́wɛ̃tɛní o tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di wɛ̃̀tɛ kɛ duɔ́mu kɛ ompuɑ̀? Dimɔ̀nnì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ bɛ̀ bo pĩ́ nhOnìtìbirɛ kɛ́duɔ́ mbɛnitiyɛibɛ. 46Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti kɔtɛ, ntɛnɛ̀ wèè yó n fítɛ́ kɛ tùɔ̀kɛní. 47Yesu kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Sudɑɑsi Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔùu tùɔ̀kɛní, kɛ nɛínɛ̀ ditĩ̀nnì ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ tɔ̃nní dì, kɛ̀ dì tɔ yɛse nɛ̀ yɛdùrɛ̀. 48Kɛ sɔ̃́ nSudɑɑsi nɑ̀kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ tú kòò dɔu nwè koò ɔrí, bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nweǹwe kóò pĩ. 49Ò tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Yesu borɛ̀ kóò dɔu nkɛ dɔ̀: Okótì, ɑ kpeńnɑ̀ɑ̀! Kóò ɔrí. 50Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N nɛ́poo, ɑ kɔ̀tɛní kɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, dɔɔ̀ tì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ditĩ̀nnìi munnɛ́ní kóò pĩ. 51Mɛm̀mɛ bɛ̀ɛ̀ do nɛínɛ̀ Yesu bɛ kóò mɔù nɔ̀tɛmɛ̀ disiè kɛ́hɛí nkɛ́dɑtɛ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kóo tɔ̃ntì toò. 52Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɔnnɛ ɑ siè, bɛ̀ɛ̀ kpɑ̀nnɛ yɛse bɛ̀ yóó kúnɛ̀ yɛse nyɛ. 53A í yɛ̃́ kɛ dò n nɑ nnɑ kɛ́bekɛ n cicɛ kòò n duɔnní miɛ mbɑ̀mbɑ̀ nho tɔ̃rɛ̀ sikɔu sikɔuɑɑ̀? 54Kɛ̀ m mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, dɛ̀ nɛ́ yĩ́mɛ kɛ́dɔɔ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ ndɛ̀ɛ dɔɔ̀mɛ̀? 55Kɛ̀ Yesu deè kɛ́bekɛ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: N tú onitikɔ̀ùtì nwe kɛ̀ di kɔ̀tɛní m borɛ̀ kɛ tɔ yɛse nɛ̀ yɛdùrɑ̀ɑ̀? Nh ɔ̃ mbomu di borɛ̀ yɛwe yɛmɔu kɛ duɔ̀ nyitié Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɑ́ di í m pĩ. 56Dɛmɔu dɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do wɑ̃̀ri tìnti. Dɛ mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛmɔuu ò yóu kɛ́cokɛ́. 57Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ Yesu ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ tìkú dɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Kɑifu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 58Kɛ̀ Piɛri ntũ nYesu kɛ díɛtirì kɛ yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀nko ikuɔ́ nìùtì diɛwè kó kudɑ̀nkù kɛ́nkɑri tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì borɛ̀ kɛ bo yɑ̀ dɛ̀ yóó dɔɔ̀mɛ̀. 59Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dibeéntĩ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti Yesu nu ndɔ̀ɔ̀ tì, tìì bo nte kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ. 60Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nkɔrìní kɛ nɑ́ɑ́ nhò nu ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi bɑ́ bɛ tɛtì í mmɑ̀ɑ́, kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: 61Onìtì yie mbɛ́immu kɛ tú ò bo nɑ kɛ́pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ mɑɑ́ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ. 62Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe ítɛ́ kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: A í yóó tɛ̃́nnɛ́ tìmɑtì bɛnìtìbɛ̀ biɛ nyɛ̃ nhɑ dɔ̀ɔ̀ tì ĩ́nkɑ̀ɑ̀? 63Kɛ̀ Yesu ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè dɔ̀: Kuyie mbomu, nɛ̀ kuù kó diyètìrì ndi n dɑ békúmɛ̀ kɛ tú ɑ́ n nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti, fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kirisi Kuyie mbirɑɑ̀? 64Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ɑ tì mbɛ́i, n nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú di bo yɑ̀ Onìtìbirɛ kɛ̀ dɛ̀ kɑ̀ri Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbɑkù yoú, kɛ́ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ cutiní nɛ̀ yɛwɛtɛ̀. 65Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwèe kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ dɔ̀: Ò sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie nku, ti tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́mbɑɑ wèè bo nɑ́kɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi. Di kèèmu di mɔ́mmɔmbɛ ò sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀ Kuyie, di yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ? 66Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò dò nkɛ́kuɔmu. 67Kɛ̀ bɛ̀ nsuu o ììkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì koò dukù yɛnɑcɛ̀kuutɛ, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ò bèmmu kɛ tú: 68Fɔ̃́ nKirisi nɑ́kɛ́ wèè dɑ potɛ́. 69Kɛ̀ Piɛri bɑɑ nkɑri kudɑ̀nkù miɛkɛ, kòo nitipotɔ̃ntì mɔùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A múnkɛ do nɛínɛ̀mu Yesu Nɑnsɑrɛti kou. 70Kɛ̀ Piɛrii pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: N yí yɛ̃́ ɑ dɔ́ kɛ n nɑ́kɛ́ tì. 71Kɛ́ítɛ́ kɛ́nyɛtì, kòo nitipòkù tɔùu ò yɑ̀, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ dɔ̀: Onìtì yie mmúnkɛ do nɛínɛ̀mu Yesu Nɑnsɑrɛti kou. 72Kɛ̀ Piɛri tó yetɛ kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Bìtì, n yí yɛ̃́ dɛ kóo nìtì! 73Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ sɑ́m̀pɔ́, bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: A mɛ̀nkɛ tú Kɑdidee kou nwe, ti bɑntɛ́mu ɑ nɑ́ɑǹtì. 74Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Piɛrii dɔ̀kɛ yíɛ́ kɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: N yí yɛ̃́ dɛ kóo nìtì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tɛkotɛɛ kuɔ́. 75Kɛ̀ Piɛrii dentɛní Yesu do ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Tɛkotɛ bo nyóó kuɔ́ nkɑ̀ɑ pɑ̀rìkɛ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ tú ɑ í n yɛ̃́. Kɛ̀ Piɛri yɛ̀ kɛ́nkuɔ̀ mmɛdiɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\