MATTHIEU 27

1Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí ndikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́dɑkɛ kɛ bo kuɔ Yesu, 2kóò boú kɛ́kɔtɛ kɛ́duɔ́ mPidɑti Odommu kɔbɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀. 3Sudɑɑsi wèè fìtɛ́ Yesu ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ yóó kuɔmɛ̀ Yesu kɛ́demmu mɛdiɛ̀, kɛ tɛ̃́nnɛ́ mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: 4N dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ kɛ di fìtɛ́nɛ̀ wèè í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù kɛ̀ di bo kuɔ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kpɛti í bo, dɛ̀ tú ɑ kpɛti nti. 5Kɛ̀ Sudɑɑsii útóo idíítí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́yɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́núnnɛ́ omɑ́ɑ̀. 6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ɛ koutɛ́ dɛ kó idíítí kɛ dɔ̀: Ti kó ikuɔ́ í yie nti bo ì ɑ̃nnɛ́mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ mukṹṹ nkó idíítí nyimɛ̀. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́, kɛ́ ì tùótɛ́ kɛ́dontɛ́nɛ̀ oyɑɑmɑrì mɔù kó kupɑku kɛ bo nkũrì bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. 8Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó kupɑku nɛ̀ yíenní kɛ tú: Mukṹṹ nkó kupɑku. 9Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Bɛ̀ tùótɛ́ mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti Isidɑyɛɛribɛ do ò tɑɑ́ nyì, 10kɛ dontɛ́nɛ̀ oyɑɑmɑrì pɑku kɛ́ndonnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ Yesu Pidɑti Odommu kɔbɛ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ borɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tú Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ɑ ti mbɛ́i. 12Ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nwɑ́tìrì Yesu, ò mɛ nyí mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì. 13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Pidɑtii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A í yo bɛ̀ tu ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛinɑɑ̀? 14Bɑ́ Yesu í nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di mɛdiɛ̀. 15Bɑ́ dìì yentɛ́bɑnni kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ do ɔ̃ɔ̃ fĩ́ĩ nkukpetínkù kumɑ́ɑ̀ ndi ditĩ̀nnì yɛ̃ nwèe fĩ́ĩ nkù. 16Kɛ sɔ̃́ nkukpetínkù mɑkù bo dikpetíntou kɛ̀ bɛ̀ kù yɛ̃́ bɛmɔu kɛ̀ ku yètìrì tu Bɑrɑbɑɑsi. 17Kɛ̀ Pidɑtii bekɛ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Di dɔ́ n fĩ́ĩ nwe, Bɑrɑbɑɑsɑɑ kɛ̀ Yesu bɛ̀ tú wè Kirisi? 18Kɛ yɛ̃́ ò do yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò mbɛ̀ pĩ nYesu bɛ miɛkɛ ò pɛ́ì mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ. 19Kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ bekù kɛ̀ Pidɑti pokùu tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ tɑ onìtì yie nkpɛti ò í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, kɛ yɛ̃́ nh ɑ̀kɛ́nɛ̀mɛ̀ tidɔùntì kɛyènkɛ̀ kiɛ nho ĩ́nkɛ̀. 20Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsukíí bɛnìtìbɛ̀ kɛ tú: Di yĩ bɛ̀ɛ fĩ́ĩ mBɑrɑbɑɑsi kɛ́kuɔ Yesu. 21Kɛ̀ Pidɑtii yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛdɛ́ mɛmmɛ n fĩ́ĩ mbɛ we? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɑrɑbɑɑsi! 22Kɛ̀ Pidɑtii bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: N nɛ́ bo yĩ́mɛ Yesu bɛ̀ tú wè Kirisi? Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! 23Kɛ̀ Pidɑtii yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ò dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ yɛi? Kɛ̀ bɛ̀ dɔkɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! 24Kɛ̀ kutoweku dɔkɛ dɛ́úkú kɛ̀ Pidɑtii bɑntɛ́ ò í yóó nɑmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì kɛ́yɛ̃ntɛ́ mɛniɛ nkɛ́nitɛ ditĩ̀nnì ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: N yí te onitisɑ̀ù yie nkó mukṹṹ, di kpɛti nti. 25Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: O kó kusĩ̀nkù tí do tínti nɛ̀ ti bí. 26Mɛm̀mɛ kɛ̀ Pidɑtii fĩ́ĩ mBɑrɑbɑɑsi kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ puotí Yesu yɛdɑ́, kɛ́deè kòo wè mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò bɑɑkɛ́. 27Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi ò kɔ̀tɛnɛ̀ Pidɑti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́tíí ndihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì dimɔu kóo munnɛ́, 28kɛ́dɛitɛ Yesu yɑ̀ɑ̀tì kóò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì wũɔ̃rì, 29kɛ́duɔkɛ ipo kó dipìì kóò òó, kóò pií nho nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ kupɑ̀ɑ̀ti kɛ́nnínkú o ììkɛ̀ koò dɑú kɛ tú: A kpeńnɑ̀ɑ̀ Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì! 30Kɛ suu o ììkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì kɛ puotì o yuu kuhɑ̃ri. 31Bɛ̀ ò dɑɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ́dɛitɛ o yɑɑ̀bòrì wũɔ̃rì kɛ́wɛ̃tɛ kóò dɑ̀tínnɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́nkɔrinɛ̀ kɛ bo bɑɑkɛ́. 32Bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì dihɛì kɛ́conɛ̀ Simɔɔ Sidɛnni ɛì kóo nìtì kóò pĩ̀ńnɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ́duɔ́ nkòo tɔ Yesu dɑpɑ̃ɑ̃tí. 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dibòrì mɑrì kɛ̀ bɛ̀ dì yu kɛ tú Kodikotɑɑ dɛ̀ɛ̀ tu kuyukɔ̃́ṹ. 34Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi ò duɔ́ mmɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù kɔ̀ù kuyonku, kɛ̀ Yesu yɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́yetɛ bɑ́ ò í nyɑ̃̀. 35Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kɛ́tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́totí o yɑ̀ɑ̀tì, 36kɛ́deè kɛ́nkɑri koò bɑ̀ɑ. 37Kɛ́wɑ̃ri tɛdɑbɛɛtɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kɛ dɔ̀: Yie nweè tu Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́dɑnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí yómmɛ̀. 38Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑkɛ́nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ mɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóo pɛ̀ɛ́nnɛ̀ yie nho bɑkù yoú otɔù kucɑ̃̀nku. 39Kɛ̀ bɛ̀ ḿpɛ̃nkù koò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ bɔkii yɛyɔ kɛ tú: 40Fɔ̃́ nwèè sòò yĩ ɑ bo pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ tɛ̀ mɑɑ́ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀! Kɑ̀ɑ tu Kuyie mBirɛ ndɛ, cútɛ́ní kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀. 41Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ nho dɑú kɛ tú: 42A dɛɛtɛ́ bɛtɔbɛ̀ ɑ mɛ nyí nɑ kɛ dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀, kɑ̀ɑ tu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe, cútɛ́ní kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kɛ ti nɛ́ nɑ kɛ́yie nhɑ kpɛti. 43A mɛ̀ ndɔ́mɛ̀ Kuyie nku, kɛ̀ kù dɑ dɔ́mu kù tũ ndɑ dɛɛtɛ́ kɛ yɛ̃́ ɑ yɛ̃mmɛ̀ ɑ tú ku Birɛ ndɛ. 44Bɛ̀ do bɑɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ nitikɔ̀ùbɛ̀ kóò pɛ̀ɛ́nnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ mmɛ nhò sɑ̃̀ɑ̃́. 45Diyiè còḿmú dìì mɔ̀nnì yɛyɔ kɛ̀ dɛ̀ɛ biitɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́mbi kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 46Tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mɔ̀nnì, kɛ̀ Yesu kuɔ́ mmɛdiɛ̀ kɛ dɔ̀: Edoyii, Edoyii, dɑmɑsɑbɑtɑnnii! (Dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie, Kuyie, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ n yóu!) 47Bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ keè kɛ dɔ̀: Ò yu Edii nwe. 48Kɛ̀ bɛ kóò mɔùu cokɛ́ kɛ́mɛ́únní disɔ̃̀sṹɔ̃̀ mɛnɛ́yɑ̃ɑ̃ nkɛ́cɔ́ɔ́ nkuhɑ̃ri yómmɛ̀ kɛ́youtoo Yesu koò bo yɑ̃̀. 49Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú yóu kɛ̀ ti yɑ̀ kɛ̀ Edii bo kɔtɛní kóò dɛɛtɛ́. 50Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́kuɔ́ mmɛdiɛ̀ nkɛ́tɔ̃tɛ. 51Kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do pi Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ikuɔ́ nɛntì bo kùù fɑ̃́ɑ̃́ kɛ̀ kùu kɛ̃tɛ́ ku yuu nɛ̀ ku fũ̀ɔ̃̀ní, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ yɛpèrɛ̀ɛ puɔ. 52Kɛ̀ ifɔ̃tii pootɛ kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɔ́ Kuyie nkɛ ku kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́, 53Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu bɛ yɑ̀. 54Odommu kɔbɛ kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tɛtì nɛ̀ tì bɛ̀ do bɑɑ Yesu fɔ̃ti kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀ntɛ̀mɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ dɔ̀: Onìtì yie mmɛ̀nkɛ tú Kuyie mBirɛ ndɛ. 55Kɛ sɔ̃́ mbɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ do nɛitinɛ̀ Yesu kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú ò bo dìì mɔ̀nnì Kɑdidee kɛ̀ bɛ̀ còḿmú mɛdɛ́timɛ̀ kɛ wúónní. 56Bɛɛ̀ kó bɛ̀mɑbɛ̀ tu: Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ kou nɛ̀ Mɑɑri Isɑku nɛ̀ Sosɛfu bɛ yɔ̃ nɛ̀ Sebedee kó ibí yɔ̃. 57Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ tikpɑ̀tì yiɛ̀ mmɔùu tuɔkɛní kòo yètìrì tu Sosɛfu Adimɑtee ɛì kou, kòo tu Yesu kou. 58Kòo kɔtɛ kɛ́mɔɔ dinùù Pidɑti kɛ bo túótɛ́ Yesu, kɛ̀ Pidɑtii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wè nhò duɔ́. 59Kɛ̀ Sosɛfuu túótɛ́ Yesu kóò pɔ̃ṹ nkuyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀kù, 60kóò dɔú wenwe Sosɛfu ò keú kùù fɔ̃ti pɑ̀nkù kɛ bíe nditɑ̃́rì kɛ́poo nkɛ́ítɛ́. 61Kɛ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kou nɛ̀ Mɑɑri tɔù kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ bo kɛ kɑri kɛ co kufɔ̃ti. 62Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bénnɛ́ dìì yiè tɛom̀pùtɛ̀ kó mudiì kó kukṹnwentóo, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Pidɑti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀: 63Okótì, ti kpɑɑ́ yɛ̃́mu dɛ kó siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nsòò kpɑɑ́ fòù kɛ nɑ́ɑ́ ntì kɛ tú ò bo kú kɛ yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè. 64Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ o fɔ̃ti kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, o tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo sɔri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkóò dɛ̀ìtɛ kɛ́soutɛ́ kɛ dɔ̀: Ò yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ dɛ kó siyɑ́ɑ̀bìsí bo pɛ̃ɛ̃tɛ́ siketisì. 65Kɛ̀ Pidɑti dɔ̀: Dɛ̀ wenni, ntɛnɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì, kɔtɛnɛ̀ kɛ́ tì bɑ̀nnɛ kɛ̀ tì mbɑɑ kufɔ̃ti mɛsɑ̀ɑ̀ ndi dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 66Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́poo nkufɔ̃ti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́pɔ̃nnɛ́ kɛ́deè kɛ́bɑnnɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\