MATTHIEU 28

1Kɛ̀ Sifubɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ kou nɛ̀ Mɑɑri tɔù kɛ̀ bɛ̀ nkɔri dìmɑ́ɑ́sì yiè dikṹnweńnì Sifubɛ kóò tɔ̃nketɛ yiè kɛ bo síékɛ́ Yesu fɔ̃ti. 2Kɛ̀ bɛ̀ nyóó dɑɑtɛ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀ntɛ̀ mɛdiɛ̀, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì cùtɛ́ní kɛ pòòtɛ ditɑ̃́rì kɛ kɑri di ĩ́nkɛ̀, 3kɛ pĩnti kɛ dò nfɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míítɛ́ kɛ̀ dɛ̀ ndòmmɛ̀, kɛ̀ di yɑ̀ɑ̀tì pɛ́ì kɛ dònnɛ̀ tipɑ̀ɑ̀kóntì. 4Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ tì ńkpeutí kɛ duò kɛ dò ntì ku. 5Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ bɛnitipòbɛ̀ kɛ dɔ̀: Díndi bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n yɛ̃́mu kɛ dò ndi wɑnti Yesu nwe bɛ̀ sòò bɑɑkɛ́ wè, 6kɛ́ndònnɛ̀ ò sòò di nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ ò bo yɑ̃́ntɛ́, ò yɑ̃̀ńtɛ́mu, ò í bo diɛ, kɔtɛnní kɛ́yɑ̀ ò do duɔ́ dɛ̀, 7kɛ́kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀ ò yɑ̃̀ńtɛ́mu kɛ di niitɛ́nɛ̀ Kɑdidee di yóó kɛ nhò yɑ̀. N do mɔkɛ tìnti kɛ bo di nɑ́kɛ́. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkufɔ̃ti borɛ̀ nɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́, kɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí diɛkù wɛ̃̀tɛ kɛ bɛ̀ bo. Kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́nkɔri kɛ bo nɑ́kɛ́ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, 9kɛ́ nyóó dɑɑtɛ kɛ́yɑ̀ Yesu kòò kèríní bɛ ììkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɔu nkɛ dɔ̀: Di kpeńnɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkóo o ììkɛ̀ kóò dɔu. 10Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ ndi bo, kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ n tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Kɑdidee bɛ̀ yóó kɛ nni n yɑ̀. 11Kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́nkũnti, kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì do bɑɑ kufɔ̃ti kɛ̀ ti kó tìmɑtìi kɔtɛ dihɛì miɛkɛ, kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 12Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́nɑ́kɛ́ kɛ́duɔ́ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì idíítí mɛdiɛ̀, 13kɛ dɔ̀: Di yĩ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ sɔ̃́ ndi yɛ̃̀ nkɛ duɔ́ kɛ̀ bɛ̀ ò tùótɛ́. 14Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ tì kèè kɛ dɔ́ kɛ di pĩ́ nti bo ò bɑ̀ḿmú kòo di yóu. 15Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi yie mbɛ̀ yɛ̃ mmù, kɛ́cɔutɛ́ idíítí kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi pitɛ́ Sifubɛ cuokɛ̀ kɛ kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní. 16Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɔtɛ Kɑdidee kó ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, Yesu do yɛ̃ mbɛ̀ yóó mɑ́ɑ́ dɛ̀. 17Bɛ̀ ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kóò dɔu, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ bɛ̀mɑbɛ̀ í nyie kɛ dò nYesu nwe. 18Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nni nduɔ́mmu muwɛ̃rímú mumɔu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ. 19Kɔtɛnɛ̀ kutenkù kumɔu, kɛ́wɑɑ́ nyibotí imɔu miɛkɛ n kó bɛtũ̀mbɛ̀, kɛ́ m bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù Cicɛ nɛ̀ dɛbirɛ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ yètìrì, 20kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ ntũ n di duɔ́ nyìì tié nyimɔu. N yó ndi bonɛ̀mu yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu kɛ̀ kutenkù yɑ̀ɑ deènɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\