MATTHIEU 3

1Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisii ketɛ́ o tɔ̃mmú kɛ́nnɑ́ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Sudee kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ tú: 2Ceetɛnɛ̀ di borimɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɔ̀ɔ́tɛ́mɛ̀ kɛ bo kɑnnɛ ku kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu. 3Weè Isɑ̃ɑ̃ kpɛ́í nkɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ tú: Wèè pɛ̀ú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ tú: Tũntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kucɛ, sɛ́innɛ̀ o cɛ. 4Isɑ̃ɑ̃ do dɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì dìì dùɔ̀kɛnɛ̀ dìndi yòyó kó ticìtì, kɛ boú fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o kɑ, kòo kó mudiì ntú ico nɛ̀ ticiètì. 5Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudee kó kutempɛ̃ nkumɔu kɔbɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó nkɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní o borɛ̀, 6kɛ dɑ́ɑnko bɛ yɛi nkɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó mmiɛkɛ. 7Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ yɑ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ pɛ́u nɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ, kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ròo o borɛ̀ kòò bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Iwɑ̀ɑ̀kɛ díndi! We ndi nɑ̀kɛ́ kɛ tú dí yentɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tibeéntì tìì kèríní? 8Di borimɛɛ bɛnkɛ tũnkɛ́ kɛ dò ndi cèètɛ. 9Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò ndi bo nɑ kɛ́cootɛ́ di tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Abɑrɑhɑmmu kó ibí. N di nɑ́ɑ́mmu Kuyie mbo nɑ kɛ́dɔɔ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yiɛ nho bí. 10Okɔ̃ũtì sũ̀ɔ̃́tɛ́mu o pĩɛ̃tɛ̀ kɛ bo u dɛtie, dɛtie ndɛ̀ɛ̀ í pɛí yɛbɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ bɛ̀ bo dɛ̀ u kɛ́cɔ́u. 11Mí n di ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù mɛniɛ mmiɛkɛ nkɛ kɛ̀ dɛ̀ bɛnkú kɛ dò ndi borimɛ cèètɛ, wèè tũ̀nní ò dɛumu kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́. N yí sɑnnɛ̀ m bo dɛitɛmɛ̀ o nɛùtì, wenwe bo ndi ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́. 12Ò tɔ o piɛnkù nku kɛ bo ye nkɛ́bɑtɛ mɛbii ǹnɛ̀ tifùtì, kɛ́koutɛ́ mɛbii nkɛ́ɑ̃nnɛ́ o bɔu miɛkɛ, kɛ́cɔ́u ntifùtì muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 13Isɑ̃ɑ̃ ɑ̃ɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó mmiɛkɛ, kɛ̀ Yesu ítɛ́ní Kɑdidee kó kutempɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛní o borɛ̀ kòò bo ò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. 14Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ yetɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ do dò kɛ́ nh ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ tú n dɑ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmɑ̀ɑ̀! 15Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Yie mbɑkɛ kɛ́ nh ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù kɛ yɛ̃́ dɛ̀ wennimɛ̀mu kɛ dò nti dɔɔ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀. Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ yie nkóò ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù, 16kòò nyɛ̀tìní mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ̀ tiwɛtìi kpetɛ́ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù cùtɛ́ní kɛ dònnɛ̀ dikpɛtìnɔ́nkperi kɛ́cómmú o ĩ́nkɛ̀. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ mɛ̀ tu: Yie nweè tu m birɛ kɛ̀ n dɛ̀ dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ dɛ̀ tɑ̃ mɛdiɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\