MATTHIEU 4

1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu tɑnnɛ́ Yesu dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ bo ò bennɛ́. 2Kɛ̀ Yesu ḿboú dinùù kɛ dɔ̀ iyie nsipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dikònnìi ò pĩ. 3Kɛ̀ dibɔɔ̀ kɔtɛní o borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ tu Kuyie mBirɛ ndɛ, duɔ́ nkɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ yiɛ nnɑɑ́ mmudiì. 4Kɛ̀ Yesu dì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú onìtì í fòùnɛ̀ mudiì mɑ́ɑ̀, ò fòùnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì yìɛ̀ní Kuyie nnùù miɛkɛ tìnti. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ ò kɔ̀tɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò dèkɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 6Kɑ̀ɑ tu Kuyie mBirɛ ndɛ, puuo, kɛ yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kuyie mbo duɔnní ku tɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ dɑ cɔ́útɛ́ bɑ́ ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ bétɛ́ ditɑ̃́rì mɑrì. 7Kɛ̀ Yesu di tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀rimu kupíkù tɛkù kɛ tú: Á bɑ́ɑ́ bennɛ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie. 8Kɛ̀ dibɔɔ̀ ò dèkɛnɛ̀ ditɑ̃rì diɛrì mɑrì ĩ́nkɛ̀ kóò bɛnkɛ kutenkù kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu nɛ̀ yɛ kpɑ̀tì dɛu mɛ̀ɛ̀ botí, 9kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó dɛ̀ ndɑ duɔ́mmu dɛmɔu kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ nínkú n yììkɛ̀ kɛ m bɑ̀ńtɛ̀. 10Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu dì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fũtɛ m borɛ̀ fɔ̃́ ndibɔɔ̀ kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Á mbɑ́ɑ́ nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmɑ́ɑ̀ kɛ́mpĩ́ nkuù tɔ̃mmú. 11Mɛm̀mɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ ítɛ́ kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́mpĩ́ nho tɔ̃mmú. 12Yesu kèè dìì mɔ̀nnì bɛ̀ kpetínnɛ́mɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ́kɔtɛ Nɑnsɑrɛti Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 13Ò í nkɑ̀ri Nɑnsɑrɛti, kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Kɑpɛnnɑummu Kɑdidee kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mɑ̀nku, Sɑbunɔɔ nɛ̀ Nɛfutɑdii kó yɛhɛkɛ̀ tɑkɛ́, 14kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 15Sɑbunɔɔ nɛ̀ Nɛfutɑdii kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó nyɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ bo Kɑdidee. 16Díndi bɛ̀ɛ̀ do bo dibiìnnì miɛkɛ di yɑ̀mu kuwenniku diɛkù. Di do bo dibiìnnì kó dihɛì, mukṹṹ nkpɛri miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ kuwenniku di mìítɛ́. 17Diì mɔ̀nnì ndi Yesu ketɛ́mɛ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ tú: Ceetɛnɛ̀ di borimɛ kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɔ̀ɔ́tɛ́mɛ̀ kɛ bo kɑnnɛ ku kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu. 18Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu mpɛkɛ́ Kɑdidee kó mɛniɛ nkɛ́yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, Simɔɔ bɛ̀ tú wè Piɛri nɛ̀ o nɑntɛ̀ Ãntidee kɛ̀ bɛ̀ buɔ̀ muyĩndìtìmù kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀ bɛyĩnwɑmbɛ̀ mbɛ. 19Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tũnnɛnɛ̀ kɛ̀ n di dɔɔ̀ bɛnitiwɑmbɛ̀. 20Kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ yóu bɛ yĩndìtìrɛ̀ kóò tũ̀nnɛ. 21Kòo yíɛ́ kɛ́dɛ́tóo kɛ́yɑ̀ bɛtɔbɛ̀ Sebedee kó ibí, Isɑku nɛ̀ o nɑntɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ bo kudɑbɛkù miɛkɛ nɛ̀ bɛ cicɛ Sebedee kɛ dɔɔri bɛ yĩndìtìrɛ̀. 22Kɛ̀ Yesu bɛ̀ yu kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ yóu bɛ cicɛ nɛ̀ kudɑbɛkù kóò tũ̀nnɛ. 23Kɛ̀ Yesu ńceǹtì Kɑdidee omɔu titííntouti miɛkɛ kɛ nɑ́ɑntɛ bɛnìtìbɛ̀ tinɑ́ɑǹtì Kuyie nkó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti kɛ miɛkùnko bɛnìtìbɛ̀ mumɔmmú mumɔu nɛ̀ tikɔ̃nyonkuti timɔu. 24Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nho kpɛ́í Sidii kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ntɔuní bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì nɛ̀ mumɔmmú nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̃̀ntì yóù yóù nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duò yɛcírɛ̀ncírɛ̀ nɛ̀ tihɔ̀ùtì, kɛ̀ Yesu mbɛ̀ miɛkùnko bɛmɔu. 25Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu ò tũ̀nnɛ. Kɑdidee kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudee kɔbɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó kukó nyɑ́ɑ̀ kɔbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\