MATTHIEU 5

1Yesu yɑ̀ dìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì kɛ́dekɛ ditɑ̃rì nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ́nkɑri kɛ̀ bɛ̀ ò kɛ̀rí 2kòò bɛ̀ tiè nkɛ tú: 3Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ bɑntɛ́ kɛ dò mbɛ̀ cĩ̀ĩnnì Kuyie mbíɛ́kɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomɛ̀ bɛɛ̀ kpɛ́í! 4Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ bɑ́ntɛ̀mɛ̀! 5Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ boo, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ! 6Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ wɑnti kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ teemmɛ̀mu kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛdiɛ̀! 7Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ kuɔ̀ nhotɔù mɛsémmɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ kuɔ́mmɛ̀ mɛsémmɛ̀! 8Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni, kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ yóó yɑ̀mɛ̀ Kuyie! 9Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ wɑɑ̀ mbɛnìtìbɛ̀ kó kuyɛǹnɑɑtí, kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ yó ntúmɛ̀ Kuyie mbí! 10Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ fɛ̃́ũnkoo bɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomɛ̀ bɛɛ̀ kpɛ́í! 11Dɛ̀ ńdi nɑɑti bɛ̀ bo ndi sɑ̃́ɑ̃́ ndìì mɔ̀nnì kɛ di fɛ̃́unko kɛ soú nkɛ nɑ́ɑ́ ndi nu ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi di tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kɔbɛ. 12Di yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑti kɛ̀ di bo diwɛ̀ì miɛkɛ kɛ yɛ̃́ di kó ticuuti yó ndɛumɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ fɛ̃́ũmmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di niitɛ́nní. 13Díì tu kutenkù kó mukɔ́kúɔ́. Kɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nnɛ́ sɛtɛ́, bɛ̀ bo mù nɑ́ríkùnnɛnɛ̀ bɑ? Mù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ í mù ùtóo ditowɑɑ̀ ndi kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɑ̀ù. 14Díì tu kutenkù kó kuwenniku. Dihɛì dìì mɑɑ́ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ dì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nsɔrì. 15Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncɔ́u nfìtírɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tɛcètɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ̀ cɔ̃nnɛ́ dɛyiitírɛ̀ ndɛ kɛ̀ dɛ̀ mmí bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 16Di kó kuwenniku dò nkɛ́ mmɛ mmí kutenkù kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ mutɔ̃mmú di pĩ́ mmù wennimɛ̀, kɛ́sɑ̃ntɛ di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀. 17Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò n kɔ̀tɛní kɛ bo pɑɑ mMɔyiisi kó ikuɔ́ yoo Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do wɑ̃̀ri tì. N kɔ̀tɛní kɛ bo dɔkɛ ì wèńkùnnɛmu. 18N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe: Kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ bo ikuɔ́ kó fɛwɑ̃rìfɛ̀ sɑ́m̀pɔ́fɛ̀ mɑfɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑɑtɛ, kɛ̀ kutenkù yɑ̀ɑ deènɛ̀. 19Wèè bo yetɛ tũnkɛ́ Kuyie nkuɔ́ mɑì, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì yetɛ dɛ yiɛ̀ mbo ntú osɑ́m̀pɔ́ù Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. Wèè mɛ mbo yie nyikuɔ́ imɔu kɛ́nɑ́kɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì yie ndɛ yiɛ̀ mbo ntú odiɛwè Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 20N di nɑ́ɑ́mmu: Kɛ̀ di borimɛ í wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɔ̃mɛ di bɑ́ɑ́ tɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 21Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀ do nɑ̀kɛ́ di yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì, kɛ̀ wèè kùɔ onìtì bɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀. 22Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú kɛ̀ wèè miɛkɛ pɛikɛ otɔù bɛ̀ɛ o bekɛ́nɛ̀, kɛ̀ wèè sɑ̃̀ɑ̃́ nhotɔù kuyɛìnkù, bɛbeéndiɛbɛ̀ɛ ò bekɛ́nɛ̀, kɛ̀ wèè mɛ nsɑ̃̀ɑ̃́ nhotɔù kɛ tú kuwɑ́ɑ́tíkù ò dò nkɛ́tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmuù í kɔ̃ mmu miɛkɛ nkɛ. 23Kɑ̀ɑ kɔ̀tɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ bo pɑ̃ Kuyie ndipɑ̃nnì kɛ dèntɛní dɛborɛ̀ ɑ kou tɔù dɑ mɔkɛnɛ̀mɛ̀ tìmɑtì, 24dɔú ndɛndɛ ɑ pɑ̃nnì diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́kɔtɛ, kɛ̀ dí tì tũ̀ntɛ kɑ̀ɑ nɛ́ wɛ̃tɛní kɛ́pɑ̃ ɑ pɑ̃nnì Kuyie. 25Kòo mɔù dɑ yu tibeéntì kɛ̀ di kérí kɛ kɔri, ɑ́ yetoo kɛ̀ dí tì tũ̀ntɛ kucɛ kɛ mu nyí tùɔ̀kɛ. Ò yɑ̀ɑ̀ bo dɑ duɔ́ mbɛbeémbɛ̀ kɛ̀ bɛbeémbɛ̀ dɑ duɔ́ pòdíìsìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɑ kpetínnɛ́. 26N dɑ nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe ɑ í yɛtì dɛborɛ̀ kɛ í yietí dɑ́rɛ̀ sɔnwe. 27Di yɛ̃́mu ikuɔ́ ìì tu: A bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù. 28Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú wèè bo wéntɛ́ onitipòkù mɔù kóò yɑɑ́ ò ò duɔ́nɛ̀mu o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 29Kɑ̀ɑ nɔ̀nfɛ̀ youfɛ fɛɛ̀ yó nte kɑ̀ɑ dɔɔ̀ mɛyɛi, kpɛ́ɛ́tɛ́ fɛ kɛ́dootóo dɛdɛ́tirɛ̀, dɛ̀ wennimu ɑ nɔ̀nfɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ bo fetimɛ̀ nɛ̀ ì bo mbomɛ̀ idɛ́ kɑ̀ɑ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 30Kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ tɛɛ̀ bo nte kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, kéétɛ́ tɛ kɛ́dootóo dɛdɛ́tirɛ̀, dɛ̀ wennimu ɑ nɔ̀ùtɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ bo fetimɛ̀ nɛ̀ sì bo mbomɛ̀ sidɛ́ kɑ̀ɑ nɛ́ tɑ muhɑ̃ɑ̃́ mmùù í kɔ̃ mmu miɛkɛ. 31Di yɛ̃́mu ikuɔ́ ìì tu: Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́yetɛ o pokù wèe wɑ̃ri diyɑtɛpɑ́tíri kóò duɔ́. 32Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɛ̀ wèè pokù í dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kòo ò bɛ̀ti ò dɔ́ wèe nɑɑ́ nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ̀ wèè tùótɛ́ onitipòkù bɛ̀ bɛ̀ti wè ò nɑɑ́ nhonitidɔ̀ù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitipòbɛ̀. 33Di yɛ̃́mu bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì di yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: A dɔúnnɛ̀ Kuyie ndìì nùù, dɔɔ̀ dì. 34Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: A bɑ́ mpɑrìkunɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ndimɛ̀. 35A bɑ́ mpɑrìkunɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ yɛ̃́ ku nɑcɛ̀dɑɑ́nnì ndimɛ̀. A bɑ́ mpɑrìkunɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè ɛì ndimɛ̀. 36A bɑ́ mpɑrìkunɛ̀ ɑ yuu kɛ yɛ̃́ ɑ í yóó nɑmɛ̀ kɛ́pɛ́ikùnnɛ ɑ yùrìkù kùmɑ́ɑ̀ yoo ɑ kù sɔ̀ukùnnɛ. 37Di kóò ɛ̃ɛ̃ ntú ɛ̃ɛ̃, kɛ̀ ɑ́ɑ̀ ntú ɑ́ɑ̀, tìì yɛ̀útí tì tú dibɔɔ̀ kpɛti nti. 38Di yɛ̃́mu ikuɔ́ ìì tu: Wèè kpɛ̀ɛ́tɛ́ ɑ nɔ̀nfɛ̀ ɑ kpɛ́ɛ́tɛ́ o kɔfɛ, kɛ̀ wèè feutɛ́ ɑ nìnnì ɑ feutɛ́ o kpɛri. 39Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kòò mɔù dɑ potɛ́ ɑ bɑ́ɑ́ ò tɛ̃̀ńnɛ́, kòo dɑ potɛ́ mɛtofíè kuyoú ɑ́ ò bɛnkɛ kucɑ̃̀nku. 40Kòò mɔù dɑ yu tibeéntì kɛ dɔ́ kɛ́túótɛ́ ɑ yɑɑ̀bòrì sɑ́m̀pɔ́rì, ɑ́ yóu kòo túótɛ́ nɛ̀ didiɛrì. 41Kòò mɔù dɔ́ kɛ́duɔ́ nnɛ̀ muwɛ̃rímú kɑ̀ɑ tɔ o tɔu kɛ dɔ̀ cìdòmɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀, ɑ dɔ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀. 42Kòò mɔù dɑ mɔɔ dɛ̀mɑrɛ̀, pɑ̃ we, ɑ bɑ́ɑ́ yetɛnɛ̀ wèè dɔ́ ɑ́ ò pèntɛ. 43Di yɛ̃́mu bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ ìì kuɔ́ di yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: A ndɔ́ ɑ kou kɛ níí nhɑ kpɑntídɛ̀ntɔù. 44Kɛ̀ mí nnɛ́ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ndɔ́nɛ̀ di kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀, kɛ békú Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ di buɔ̀ nkusĩ̀nkù bɛ kpɛ́í, kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie mbɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di sénnìnko bɛ kpɛ́í. 45Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ dɛ̀ bo bɛnkɛ di túmɛ̀ di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ o kó ibí, kɛ yɛ̃́ ò duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní bɛnitiyɛibɛ nɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ borɛ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nìù bɛ̀ɛ̀ wetí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í wetí bɛ borɛ̀. 46Kɛ̀ di dɔ́ bɛ̀ɛ̀ di dɔ́ mɑ́ɑ̀, di kó ticuuti bo ntú ɔ̃̀nti Kuyie mborɛ̀? Bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ múnkɛ í mɛ ndɔɔrɑɑ̀? 47Kɛ̀ di dɔú ndi kɔbɛ mɑ́ɑ̀ ndi yé di dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃́nkɛ cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ dɛ̀? Bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛ̀ í mɛ ndɔɔrɑɑ̀? 48Tũ nní ndònnɛ̀ pɑ́íí di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò dòmmɛ̀ pɑ́íí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\