MATTHIEU 6

1Di bɑ́ mpɑ̃ɑ̃ ndi kpɛrɛ bɛcĩ̀rìbɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ dimɑ́ɑ̀, kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ di bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ ticuuti di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ o borɛ̀. 2Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ ocĩ̀rì ɑ bɑ́ɑ́ pĩɛ̃kɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pĩɛ̃kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí titííntouti miɛkɛ nɛ̀ icɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɛ̀ sɑ̃ntɛ. N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛ kó ticuuti nti mɛmmɛ bɛ̀ cɔúmɛ̀. 3Kɑ̀ɑ yóó pɑ̃ dɛ̀mɑrɛ̀ ocĩ̀rì ɑ bɑ́ɑ́ yie nkɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ cɑ̃̀nkutɛ̀ nyɛ̃́ tɛyoutɛ dɔɔri dɛ̀. 4Pɑ̃ we didɛ́ borɛ̀ bɑ́ òmɔù bɑ́ nyɛ̃́, ɑ cicɛ Kuyie nkùù wùó ndisɔ̀rì kɛ̀ kùu dɛ ndɑ yietí. 5Di bɑ́ mbɑ́ɑ́ nKuyie mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ kɛ́ncómmú titííntouti miɛkɛ nɛ̀ icɛyɑ̀tii kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ̀ wùó. Mɔ́mmuɔ nwe n di nɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛ kó ticuuti nti mɛmmɛ bɛ̀ cɔúmɛ̀. 6Kɑ̀ɑ yóó bɑ́ntɛ̀ Kuyie, tɑ ɑ dieku, kɛ́kpetínnɛ́ ɑ cɑ̀ù, kɛ́mbɑ́ɑ́ nhɑ cicɛ ò bomu dɛ, kɛ wúó ɑ dɔɔri dɛ̀ disɔ̀rì kɛ bo dɛ̀ ndɑ yietí. 7Kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ nKuyie nhɑ bɑ́ nsṹũnko tinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti bɛ̀ɛ̀ í tũ Kuyie mbɛ̀ ɔ̃ ndɔɔrimɛ̀ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nkɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì sũ̀ṹ Kuyie mbo bɛ̀ teennɛ̀. 8Bɑ́ ndɔɔrinɛ̀ bɛ kɔ̃mɛ, kɛ yɛ̃́ di cicɛ yɛ̃́mɛ̀mu di dɔ́ dɛ̀ bɑ́ di mu nyí dɛ̀ nhò mɔɔ. 9Ntɛnɛ̀ di dò nkɛ́mbɑ́ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie: Ti cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀, ɑ dò mpɑ́íí nwe, yóu kɛ̀ tí bɑntɛ́ ɑ dòmmɛ̀ pɑ́íí. 10Bɑɑtɛ́ kutenkù, kɑ̀ɑ dɔ́mɛ̀ ndɔɔri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ. 11Ti pɑ̃ ti bo di mù yíe. 12Ti cĩ́ɛ̃́ nti yɛi, ti ɔ̃ɔ̃ cĩ́ɛ̃́mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ti cɑɑ̀rɛ̀. 13A bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ ti tɑ mɛsoùmmɛ̀ miɛkɛ, ti dɛɛtɛ́nɛ̀ dibɔɔ̀. [Kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́mɛ̀, kɛ kpeńnnì kɑ̀ɑ yètìrì dɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.] 14Kɛ̀ di cĩ́ɛ̃nko bɛtɔbɛ̀ bɛ yɛi bɛ̀ di dɔɔri mɛ̀, di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò yóó di cĩ́ɛ̃́mmu di yɛi. 15Kɛ̀ di mɛ nyí cĩ́ɛ̃nko bɛtɔbɛ̀ bɛ yɛi mbɛ̀ di dɔɔri mɛ̀ di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò bɑ́ɑ́ di cĩ́ɛ̃́ ndi yɛi. 16Kɑ̀ɑ boú dinùù ɑ bɑ́ɑ́ sɔukùnnɛ ɑ ììkɛ̀ kɛ́ndò nhɑ bo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀, bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɑkɛ bɛ ììkɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ boúmɛ̀ dinùù. N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛ̀ cɔutɛ́mu bɛ kó ticuuti. 17Kɑ̀ɑ boú dinùù, yuutɛ́ ɑ ììkɛ̀ kɛ́yíi nhɑ yùtì, 18kòò mɔù bɑ́ɑ́ bɑntɛ́ ɑ boúmɛ̀ dinùù, kɑ̀ɑ cicɛ wèè wùó ndisɔ̀rì kpɛrɛ, kɛ̀ weè mɑ́ɑ̀ nyɛ̃́ kɛ́ dɛ̀ ndɑ yietí. 19Di bɑ́ɑ́ koú kɛ́koú kutenkù kó tikpɑ̀tì yɛbiɛ̀ cɑ̀ɑ́ ntì, tìì ɔ̃ɔ̃ nirimɛ, bɛyóóbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ duutɛ kɛ́yúúkú tì. 20Pètìnkɛ ńkounɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó tikpɑ̀tì nti yɛbiɛ̀ í cɑ́ɑ́ ntì, tìì í nírímú, bɛyóóbɛ̀ í yóó nɑ kɛ́duutɛ kɛ́yúúkú tì. 21Kɛ yɛ̃́ ɑ kpɑ̀tì borɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɛ mbomɛ̀. 22Inuɔ ntu tikɔ̃̀ntì kó dɛfìtírɛ̀ ndɛ, kɑ̀ɑ nuɔ nwùó nhɑ kɔ̃̀ntì timɔu ɔ̃ mbo kuwenniku miɛkɛ nkɛ. 23Kɑ̀ɑ nuɔ mmɛ nyí wúó nhɑ kɔ̃̀ntì timɔu ɔ̃ mbo dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, kuwenniku kùù dɑ mí, kɛ̀ kù sɔ̀ùtɛ dibiìnnì dɔ̀kɛ bo dɛukɛ mɛdiɛ̀. 24Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntũ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, ò bo ndɔ́ yie nkɛ níí nhotɔù, ò bo ntɑunɛ̀ yie nkɛ senku otɔù, òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntũ Kuyie nnɛ̀ idíítí. 25Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu di bɑ́ ntoti di yɛ̀mmɛ̀ di bo dimu yoo di bo dɑ́ɑ́tímu kpɛ́í, di fòmmu pɛ̃ɛ̃tɛ́mu mudiì kɛ̀ di kɔ̃̀ntì pɛ̃ɛ̃tɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì. 26Wéntɛ́nɛ̀ sinɔɔ, sì í buɔtì sì í kɔ̃ũ, sì í mɔkɛ yɛbuɔ kɛ̀ di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ kòo sì piú. Díndi, di í pɛ̃ɛ̃tɛ́ sinɔɔɑ̀? 27Di miɛkɛ we mbo nɑ nɛ̀ o yɛntotí kɛ́yíɛ́ o fòmmu kó mɛhokùmɛ̀ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́? 28Bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ di toti di yɛ̀mmɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í? Wéntɛ́nɛ̀ mutepóó ndòmmɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, mù í pĩ́ mmutɔ̃mmú, mù mɛ nyí duɔ̀kù tiyɑ̀ɑ̀tì. 29N nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu, bɑ́ Sɑdomɔɔ nɛ̀ o kpɑ̀tì diɛtì miɛkɛ, ò í dɑ̀ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì wenni kɛ mù tùɔ̀kɛ. 30Kɛ̀ Kuyie nsɑ̃̀rì tifɑ̃ɑ̃̀tì tìì bo yíe nkɛ nɑɑ yóó cɔ́útɛ́, dɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ di dɑ́tínnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì? Di tɑ̃́kùmɛ̀ í dɛu! 31Di bɑ́ ntoti di yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú: Ti bo nyo mbɑ, kɛ yɔ̃ mbɑ, kɛ dɑɑti bɑ? 32Bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ kó iyɛǹtotí, di cicɛ wèè bo kɛĩ́nkɛ̀ ò yɛ̃́mu di békú dɛ̀. 33Wɑmmúnɛ̀ di bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu mɛketimɛ̀ nɛ̀ di bo ndɔɔrimɛ̀ kù dɔ́ dɛ̀, kù bo dɛ̀ ndi duɔ́ ndɛmɔu. 34Di bɑ́ ntotí di yɛ̀mmɛ̀ nɑnkɛ kpɛ́í, nɑnkɛ weè yɛ̃́ nɑnkɛ kpɛti, bɑ́ dìì yiè nɛ̀ di kó iyɛǹtotí nyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\