MATTHIEU 8

1Yesu cùtɛ́ní dìì mɔ̀nnì ditɑ̃rì kɛ ditĩ̀nnì pɛ́u nhò tũ̀. 2Kɛ̀ dikɔ̀nnì mɑrìi kɔtɛní kɛ nínkóo o ììkɛ̀ kóò bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì, kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ bo nɑ kɛ́ m miɛkùnnɛ kɛ́ n wénkùnnɛ. 3Kɛ̀ Yesu youtoo o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ dì kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́mu, miɛtɛ́. Kɛ̀ dìi miɛtɛ́ kɛ́wenkɛ. 4Kɛ̀ Yesu dɔ̀: A bɑ́ɑ́ yie nkɛ́nɑ́kɛ́ òmɔù, kɔtɛ kɛ́bɛnkɛ ɑmɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùtì kɛ́dɔɔ̀ Mɔyiisi dɔú nyìì kuɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ ɑ miɛtɛ́mɛ̀. 5Yesu tɑti dìì mɔ̀nnì Kɑpɛnnɑummu kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì mɔùu kɔtɛní o borɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: 6N Yiɛ̀, n kóo tɔ̃ntì weè duɔ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ ɑ́ɑ̀rìnɛ̀ kuyonku bɑ́ ò í nɔ nkɛ nɑmpú. 7Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo kɔtɛ kóò miɛkùnnɛ. 8Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì n yí sɑ̀nnɛ̀ ɑ bo tɑmɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ́i nhɑ nùù mɑ́ɑ̀ kɛ̀ n kóo tɔ̃ntìi miɛtɛ́. 9M mɔkɛmu bɛ̀ɛ̀ m bɑkɛ́, kɛ mɔkɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì m bɑkɛ́ tì, kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ kù kɛ yĩ: Kɔtɛ! Kùu kɔtɛ. Kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ kù kɛ yĩ: Kɔtɛní! Kùu kɔtɛní. Kɛ̀ n yĩ n kóo tɔ̃ntì dɔɔ̀ dɛ̀, wèe dɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 10Kɛ̀ Yesu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́pɛ́nsìrì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ m mu nyí yɑ̀ onìtì wèè tɑ̃́ miɛ mbotí. 11N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u bo yɛ̀nní tipíìtì timɔu kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu. 12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ nte Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bɛ̀ dootóo ditowɑɑ̀ dibiìnnì miɛkɛ bɛ yó nkuɔ̀ ndɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ mbɛ nìì. 13Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì kɛ dɔ̀: Kò nkɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́ndò nhɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kòo kóo tɔ̃ntìi miɛtɛ́. 14Kɛ̀ Yesu kɔtɛ Piɛri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɔ̃́ mPiɛri pokù yɔ̃ mɔ nkukɔ̃ntonnɔɔ kɛ duɔ́. 15Kɛ̀ Yesu ò kɑ̀ɑ́kɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀, kòo kɔ̃̀ntìi bonkɛ, kòo ítɛ́ kɛ́wɑɑ́ mmudiì kóò duɔ́ nkòo di. 16Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ bɛ̀ nkɔrinní Yesu borɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀. Kɛ̀ Yesu níí bɛ́i kɛ̀ yɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ́miɛkùnnɛ bɛmuɔmbɛ bɛmɔu. 17Kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Ò cɔutɛ́ ti kó ticĩ̀tì kɛ tɔ ti kó mumɔmmú. 18Kɛ̀ Yesu yɑ̀ ditĩ̀nnì diɛrì ò munnɛ́mɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀. 19Kɛ̀ Kuyie nkuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀tì mɔùu kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì n yó ndɑ tũmmu tipíìtì timɔu bɑ́ kɑ̀ɑ kɔ̀ri kɛ̀. 20Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ihɑ̃nkɛ́ mɔkɛmu ifɔ̃ti kɛ̀ sinɔɔ mɔ̀kɛ tiyĩ́ɛ̃̀ntì, Onìtìbirɛ mɛ nyí mɔkɛ dɛ̀ bo duɔ́ dɛ̀ kɛ́om̀pɛ̀. 21Kòo tɔù mɔù wèè do tũ nYesu kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì m pɑ̃ kucɛ kɛ̀ m mu nkɔtɛ kɛ́kũnnɛ́ n cicɛ. 22Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nni ntũ nkɛ́yóu kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ɛ kũnnɛ́ bɛcíríbɛ̀. 23Kɛ̀ Yesu tɑ kudɑbɛkù kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo séntɛ́ diyɑ́ɑ̀ tɛrì. 24Kɛ̀ kuyɑɑkù kperíkù mɑkùu ítɛ́ní kɛ́nfuuti kɛ̀ mɛniɛ nyiitiní kɛ tɑɑ̀ kudɑbɛkù, kɛ̀ Yesu yie yɛ̃̀ nkɛ duɔ́. 25Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò èntɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nti dɛɛtɛ́, ti kumu! 26Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi pĩ mɛmmɛ? Di í n tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ dɛuɑ̀! Mɛmmɛ kòo ítɛ́ kɛ́pɛ́i nkuyɑɑkù nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ bɛ́u. 27Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ntú: We nnìtì botí nku yie? Bɑ́ kuyɑɑkù nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ yìé nhò yɛ̃ mmù! 28Yesu sèńtɛ́ dìì mɔ̀nnì mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ Kɑdɑrɑɑ kó kɛtenkɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀ɛ yɛ̀nní ifɔ̃ti miɛkɛ. Bɛ̀ do yóùmu mɛdiɛ̀, bɑ́ òmɔù í dɑɑti kɛ dɛ̀ pɛ̃nkù. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ní kɛ́co Yesu, 29kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Ti kpɛti dòmmɛ tínti nɛ̀ fɔ̃́ nKuyie mBirɛ, ɑ kɔ̀tɛní kɛ bo ti fɛ̃́ũmmu bɑ́ dimɔ̀nnì í tùɔ̀kɑɑ̀? 30Kɛ sɔ̃́ nkufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku diɛkù mɑkù bo mɛkɛntímɛ̀ kɛ diiti. 31Kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́ ti bɛti yóu kɛ̀ tí tɑ kufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku kuu. 32Kɛ̀ Yesu yɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀! Kɛ̀ yɛ̀ɛ yɛ̀ bɛɛ̀ nìtìbɛ̀ miɛkɛ kɛ́tɑ yɛfɔ̃̀nkɛ̀. Kɛ̀ kuù fɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nkuu cokɛní ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ diu mɛniɛ. 33Bɛ̀ɛ̀ do cɛ̃mmú yɛfɔ̃̀nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́tɑ dihɛì kɛ́nɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ tùɔ̀kɛní bɛnìtìbɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀. 34Kɛ̀ dihɛì kó bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu yɛ̀nní kɛ́co Yesu kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ wèe yɛ̀ bɛ tenkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\